Nord Universitet

Nord Universitet

Musikk, årsstudium

Music, 60 Credits

Fakta

 • Dato for godkjenning

  29.04.2011

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2013/2014

 • Studiepoeng

  60 studiepoeng

 • Studieleder

  Nils Kanestrøm

  Innledning

  Musikk årsstudium kan tas som del av et fritt bachelorstudium, eller som del av 4. studieår i grunnskolelærerutdanningene. Studenter i grunnskolelærerutdannigene kan velge hele årsstudiet, eller bare høstemnene (30 studiepoeng).
  For studenter i fritt bachelorløp kan emnene Musikkdidaktikk erstattes av Prosjektarbeid.

  Studiet vil i hovedsak samordnes for begge studentgruppene.

  Opptakskrav

  Generell studiekompetanse eller realkompetanse

  Mål for studiet

  Studenten skal
  - få kjennskap til og lære et musikalsk håndverk, lære om den musikalske kulturarven og om musikk som samfunnsfenomen
  - tilegne seg et grunnlag for videre studier i musikk, for videre faglig vekst og for å ta aktivt del i kultur- og skoleutvikling
  - stimuleres til allsidig musikalsk egenutvikling
  - tilegne seg et grunnlag for videre musikalsk og faglig utvikling.

  For studenter som tar lærerutdanning gjelder i tillegg disse føringene, sitert fra rammeplanen for musikkfaget:
  - Musikkfaget i grunnskolen har som mål å gi alle barn og unge musikkopplæring slik at dei kan ta aktivt del i musikk gjennom aktivitetsformene musisering, komponering og lytting. I musikk-studiet i lærarutdanningane for grunnskolen er det difor lagt vekt på å skape ein god samanheng mellom lærarstudenten si eiga musikalske og kunstnarlege utvikling, og fagdidaktisk kompetanse i å planlegge, gjennomføre og reflektere over musikkundervisning.

  - Faget i lærarutdanningane skal gje grunnleggande innsikt i den norske og internasjonale musikk-arven, i musikk som fleirkulturelt samfunnsfenomen og i musikk som identitetsskapande kraft og uttrykksform. Det skal gje grunnlag for studentane si allmenne danning og faglege vekst og gje dei opplæring i å kunne ta aktivt del i kultur-, skole- og fagutvikling i sitt framtidige yrke. Arbeidet med faget skal på alle nivå omfatte forskingsbasert kunnskap og erfaring knytt til dei aktivitets- og erkjenningsformene vi finn i musikkfaget i gjeldande læreplanar for grunnskolen og i praksisfeltet. Studiet skal gi grunnlag for musikkfagleg samarbeid med andre fagområde og instansar utanom skolen. Utvikling av dei utøvande, personlege og kunstnarlege sidene ved musikkfaget krev øving og modning over lang tid og er difor sentrale på alle nivå.

  - Faget skal gjere studentane fortrulege med dei grunnleggande ferdigheitene å kunne uttrykke seg munnleg og skriftlig, å kunne lese og rekne og å kunne bruke digitale verktøy, slik desse er utforma i gjeldande læreplan for musikk i grunnskolen.

  Læringsutbytte

  Se emneplanene, der formuleringene for læringsutbyttet fra rammeplanen er tatt inn.

  Studiemodell

  Sudenter som velger 1.-7. trinn
  1. studieår
  Emne SP Høst Vår 
  GLB470 Musisering og ledelse 1 for 1.-7. trinn 12 12
  GLB471 Komponering, arrangering og hørelære 1 for 1.-7. trinn 8 8
  GLB472 Musikkorientering og lytting 1 for 1.-7. trinn 5 5
  GLB473 Musikkdidaktikk 1 for 1.-7. trinn 5 5
  GLB474 Musisering og ledelse 2 for 1.-7. trinn 12 12
  GLB475 Komponering, arrangering og hørelære 2 for 1.-7. trinn 8 8
  GLB476 Musikkorientering og lytting 2 for 1.-7. trinn 5 5
  GLB477 Musikkdidaktikk 2 for 1.-7. trinn 5 5
  60
   
  Studenter som velger 5.-10. trinn
  1. studieår
  Emne SP Høst Vår 
  GLU470 Musisering og ledelse 1 for 5.-10. trinn 12 12
  GLU471 Komponering, arrangering og hørelære 1 for 5.-10. trinn 8 8
  GLU472 Musikkorientering og lytting 1 for 5.-10. trinn 5 5
  GLU473 Musikkdidaktikk 1 for 5.-10. trinn 5 5
  GLU474 Musisering og ledelse 2 for 5.-10. trinn 12 12
  GLU475 Komponering, arrangering og hørelære 2 for 5.-10. trinn 8 8
  GLU476 Musikkorientering og lytting 2 for 5.-10. trinn 5 5
  GLU477 Musikkdidaktikk 2 for 5.-10. trinn 5 5
  60
   
  Alternativ, kan erstatte Musikkdidaktikk
  1. studieår
  Emne SP Høst Vår 
  MUÅ370 Prosjektarbeid, Musikk 1 5 5
  MUÅ375 Prosjektarbeid, Musikk 2 5 5
  Sum studiepoeng 10

  Organisering og arbeidsformer

  Et vellykket musikkstudium fordrer at alle studentene er aktive deltagere i de oppleggene som studiet har. Studiet er avhengig av fellesopplevelser og felles meningsutvekslinger i forelesninger, gruppearbeid og andre sammenhenger.
  Dette er ansvar som hviler på hver enkelt student både overfor medstudenter og lærere.

  Generelt gis undervisningen i form av felles forelesninger, undervisning og veiledning i grupper og individuelt.

  I begynnelsen av studiet gjennomføres en samtale med hver student der den enkelte studentens kompetanse og studiemål klargjøres. Sentralt er her en avklaring av studentens faglige nivå med sikt på en hensiktsmessig sammensetning av grupper, spesielt innen hørelære, musikklære og akkompagnementsinstrument.

  Studentene deles inn i grupper på 6 - 10 personer, spesielt med tanke på gjennomføringen av samspill. Disse gruppene settes sammen på nytt etter første semester.

  Studiet kan delvis bli organisert med konsentrasjon av emner/delemer (blokkundervisning).

  Studentene har en veileder fra fagpersonalet. Denne fagpersonen skal også ha minst to individuelle samtaler med studenten gjennom studieåret.

  Fronter og studentenes e-post er etablert som felles informasjons- og samarbeidsverktøy.

  I høstsemesteret har studentene et obligatorisk skrivekurs, som eventuelt knyttes til innlevering i ett av emnene.

  Ekskursjon:
  Det settes av en uke i vårsemesteret til ekskursjon. Målet for ekskursjonen er å møte emnene i fagstudiet i andre og nye sammenhenger.Faglærer er sammen med studentene ansvarlig for planlegging og gjennomføring.

  All undervisning, inkl. ekskursjonen, er obligatorisk. Denne obligatorikken er formelt et arbeidskrav. Det forutsettes minst 80% deltagelse, med unntak av praksis for lærerstudenter der det forutsettes minst 90%. Dersom man av ulike årsaker ikke kan delta på ekskursjonen må man etter søknad delta ved neste års gjennomføring.

  Praksis:
  Studenter som går 4. studieår i grunnskolelærerutdanning, skal ha veiledet praksis i samsvar med fagplan for praksisopplæring. Andre studenter skal gjennomføre praksisrelatert arbeid.

  Vurdering

  Vurderingene skal bidra til at studentene utvikler seg personlig og skal sikre at studenten har tilegnet seg den kunnskap og innsikt som utdanningen i sine mål skal nå. Vurderingsformene vil derfor variere fra emne til emne.

  Andre forhold

  Stipulerte kostnader for ekskursjonen er ca. 7000 kr.
  Refusjon for kostnader i forbindelse med prosjektarbeid, konserter mm. avklares med studieleder.

  Studieevaluering

  Det legges opp til fortløpende evalueringer i tilknytning til gjennomføring av studiets ulike deler. Det er utarbeidet egne retningslinjer for dette.