Nord Universitet

Nord Universitet

Musikk, faglærerutdanning, bachelorgradsstudium

Music Teaching, Bachelor Programme

Fakta

 • Dato for godkjenning

  26.04.2012

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2013/2014

 • Studiepoeng

  180 studiepoeng

 • Studieleder

  Nils Kanestrøm

  Innledning

  Faglærerutdanningen - med rytmisk profil - skal gi en 3-årig profesjonsutdanning på bachelornivå, med kvalifisering for musikkfaglig arbeid i grunnskole, videregående skole, kulturskole og annet opplærings- og formidlingsarbeid. Utdanningen skal i tillegg gi et godt grunnlag for å utvikle studenten som utøvende musiker, med de muligheter som kan ligge i et slikt arbeidsmarked.
  Fagplanen har grunnlag i "Rammeplan for faglærerutdanning i musikk, dans og drama" (2003).
  Ledetråder er UTØVELSE - FORMIDLING - PRODUKSJON

  Opptakskrav

  Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Det gjennomføres i tillegg en opptaksprøve.
  Det kreves godkjent politiattest.
  I lærerutdanningene skal høgskolen vurdere om den enkelte student er skikket for yrket. Denne skikkethetsvurderingen foregår gjennom hele studiet.

  Mål for studiet

  Faglærerutdanningen skal gi studentene
  - faglig bredde og fordypning i musikkfaget
  - praksisbasert grunnlag for kunstnerisk og kunst-/musikkpedagogisk arbeid blant barn og unge
  - utøvende og skapende utvikling gjennom egen utøvelse, samspill, konsert- og musikkproduksjon.

  Innhold

  Utdanningen er organisert i 13 emner:

  De 4 første semestrene har disse føringene som grunnlag for integrering av ulike delemner:
  1. semester Populærmusikk
  2. semester Musikkhistoriske røtter
  3. semester Rytmikk i ulike kulturer
  4. semester Improvisasjonsbasert musikk

  Emnene har denne fordelingen på semestrene:

  Studiemodell

  Emner 1. studieår 2. studieår 3. studieår
  SP Høst Vår Høst Vår Høst Vår
  MUF111 Musikkutøvelse 1 10 10
  MUF120 Fagdidaktikk 1 15 15
  MUF130 Musikkunnskap 1 12 12
  MUF150 Pedagogikk 1 15 15
  MUFA0206 Hovedinstrument 15 15
  MUFA0806 Praksisopplæring Inngår i fagenes Inngår i fagenes
  MUF210 Musikkutøvelse 2 15 15
  MUF220 Fagdidaktikk 2 15 15
  MUF230 Musikkunnskap 2 18 18
  MUF240 Formidling og konsertproduksjon 1 10 10
  MUF250 Pedagogikk 2 15 15
  MUF310 Formidling og konsertproduksjon 2 10 10
  MUF320 Valgemne musikkproduksjon 30 30
  Sum studiepoeng 180

  Arbeids- og undervisningsformer

  Undervisningen gjøres i vanlig klasse, grupper eller individuelt, som prosjektarbeid, i praksis og på ekskursjoner.
  Det legges vekt på at undervisningen er prosessorientert. De sentrale læringsarenaene er fagstudiet og praksisfeltet med samhandling, utforsking og refleksjon som grunnlag.
  Som redegjort for under Innhold legges opp til integrerte utdanningsløp med de ulike emnene. Dette forutsetter et utstrakt arbeid i team fra lærernes side.
  Studenten vil ha en faglærer som personlig veileder gjennom studiet, med minst to obligatoriske veiledningssamtaler i semesteret.
  Fronter er etablert som felles informasjons- og samarbeidsverktøy.
  I 1. semester har studentene et obligatorisk skrivekurs knyttet til innlevering i ett av emnene.
  I 1. eller 2. studieår legges det opp til en ekskursjon av en ukes varighet. De faglige premisser for denne legges med grunnlag i års- og semesterplanene.
  All undervisning er obligatorisk. Denne obligatorikk er formelt et arbeidskrav i de ulike emnene. Det forutsettes minst 80% deltagelse, med unntak av emnet Praksisopplæring der det forutsettes minst 90%.

  Valgfrihet i studiet og individuelle utdanningsplaner

  Utdanningens valgbare del, 30 stp. er plassert i siste semester. HiNT vil i dette semesteret forplikte seg til å gi minst ett tilbud. Dette klargjøres endelig i studiets 4. semester.
  Så langt er vår faglærerutdanning profilert gjennom et tilbud om å bruke digitale verktøy og arbeid i studio opp mot en eller annen praktisk musikkaktivitet, "Valgemne musikkproduksjon".
  Studentene står fritt til å søke innpassing av annet emne i denne delen av studiet. Her vises til rammeplanen. Vår institusjon må godkjenne innpassing av slike emner.

  Vurdering

  Vurderingene skal bidra til at studentene utvikler seg personlig. De skal sikre at studenten har tilegnet seg den kunnskap og innsikt som utdanningen har som mål. Vurderingsformene vil derfor variere fra emne til emne.
  Alle emnene skal ha gradert karakter, med unntak av praksisopplæringen som vurderes til bestått/ikke bestått.
  På emner som er delt opp i 1 og 2 vil karakteren i de to emnene bli slått sammen til én karakter på vitnemålet, bortsett fra Pedagogikk 1 og Pedagogikk 2 som gis særskilte karakterer.

  I de enkelte emnene er det klargjort hvilke arbeidskrav som ligger til grunn for å kunne gå opp til eksamen.
  Det skal brukes ekstern sensur i vurderingen av minst 60% av studiepoengene. Ved intern sensur skal den gjøres av to faglærere, minst én av dem skal ikke ha hatt noe å gjøre med undervisningen i eksamensområdet.

  Internasjonalisering

  Det er mulighet for å ta siste semester av studiet, valgemnet, i utlandet.

  Kompetanse og videre studier

  Ved fullført studium tildeles graden Bachelor - faglærerutdanning i musikk. Studiet gir grunnlag for å søke ulike mastere innen musikk.

  Utdanningen kvalifiserer for pedagogisk arbeid i grunnskole og videregående opplæring, og den gir videre et godt grunnlag for arbeid i kulturskole og kulturlivet for øvrig, både innen utøvende virksomhet og musikkproduksjon.

  Andre forhold

  Studenten må påregne en kostnad i størrelsesorden 10000 kr til ekskursjon.
  Høgskolen yter tilskudd til reiseutgifter i tilknytning til obligatorisk praksis etter gjeldende vedtak.
  Refusjon for kostnader i forbindelse med konserter mm. avklares med studieleder.

  Studieevaluering

  Det skal gjennomføres skriftlige evalueringer med studentene en gang pr semester, med rapportering til studieleder, og individuelle samtaler med studentene minst to ganger pr. semester.