Nord Universitet

Nord Universitet

Musikkproduksjon, 30 stp

Music Production

Fakta

 • Dato for godkjenning

  11.06.2010

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2013/2014

 • Studiepoeng

  30 studiepoeng

 • Studieleder

  Nils Kanestrøm

  Innledning

  Studiet i musikkproduksjon henvender seg til de som ønsker å få nærmere kunnskap og erfaring med det å produsere musikk. Målgruppen innbefatter musikere, kulturarbeidere, lærere og andre med musikk som interessefelt.

  Opptakskrav

  Generell studiekompetanse eller relevant realkompetanse.
  Studiet kan inngå som del av en bachelorgrad, av en lærerutdanning, eller som videreutdanning for musikere, kulturarbeidere, lærere og andre.

  Innhold

  Studiet vil gi kompetanse i å produsere musikk med basis i bruk av digitalt verktøy (lydopptak, redigering og editering, studioarbeid mv.), og derved gi handlingskompetanse rettet mot eget yrkesfelt og mot kulturelle arenaer som skole, fritid og helsesektor.

  Studiet som helhet vil være prosessorientert og praksisrettet. Musikkteknologi og praktisk utøvende virksomhet utgjør sentrale emner. Studiet vil også rette søkelyset mot teknologiens innflytelse på studentenes musikalske forståelse, både i et utøvende og metodisk perspektiv, og vil følgelig ta utgangspunkt i den enkeltes praksis og erfaringer. Aksjonslæring vil også være et viktig tema i studiet.

  Studiet er i hovedsak organisert i to delemner med ulik vektlegging i Musikkproduksjon1 og Musikkproduksjon 2:

  Kursdeltakelse krever at hver student har tilgang på en datamaskin og spesifisert programvare. Hovedprogramvare på begge enhetene er ProTools fra Digidesign.

  Studiet vil være konsentrert om en grunnleggende innføring i bruk av digitale verktøy, musikkteknologi og grunnleggende lydlære. Her gis en første innføring i lyd og lydteknikk, med temaer som blant annet hørsel, mikrofoner, PA og ulike opptaksteknikker i ulike sammenhenger. Studentene vil få teoretiske og praktiske ferdigheter i komponering og lydteknikk, samt bruk av digitale verktøy som kreative redskap. ProTools som verktøy vil være sentralt i arbeidet i studiet.

  Det er knyttet et eget teoripensum til studiet.

  Studiemodell

  Emner 1. studieår
  SP Høst Vår
  MUP510 Musikkproduksjon 1 15 15
  MUP520 Musikkproduksjon 2 15 15
  Sum studiepoeng 30

  Organisering og arbeidsformer

  Studiet er delt i to selvstendige emner på 15 studiepoeng med hver sin avsluttende eksamen. Første enhet kan tas for seg, mens del 2 forutsetter at del 1 er gjennomført. Det anbefales å gjennomføre begge enhetene som et sammenhengende 30-poengsstudium.
  Studiet er samlingsbasert, og hver enhet går over ett semester med fire samlinger. Samlingene går normalt fra fredag til lørdag. Mellom samlingene skal studentene løse ulike oppgaver og obligatoriske arbeidskrav. Faglærerne gir veiledning underveis, både når det gjelder arbeidskrav og praksisprosjekt. Gruppearbeid inngår som del av undervisningen.

  Fronter benyttes som kommunikasjonsredskap, og studentene vil få tilgang til musikkavdelingens ulike studio og datalab.

  Andre forhold

  Studiet krever at studenten har tilgang til eget datautstyr med minimum 1024 mb RAM internt arbeidsminne; samt ProTools med tilhørende Interface (M-box, Digi 002, eller lignende) og mikrofon.
  Dette utstyret kan ikke kjøpes via skolen, men faglærer vil være behjelpelig med informasjon om ulike løsninger. Dette kan organiseres i begynnelsen av semesteret. Kostnad i størrelsesorden 4500 kr.