Nord Universitet

Nord Universitet

Naturfag 1 for 1.-7. trinn, 30 stp, deltid

Science 1, 30 credits

Fakta

 • Dato for godkjenning

  11.03.2013

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2013/2014

 • Studiepoeng

  30 studiepoeng

 • Studieleder

  Arve Thorshaug

  Innledning

  Studiet kan tas som en del av grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn. Studiet egner seg også som videreutdanning for lærere som ønsker å styrke kompetansen i naturfag.

  Studiet skal gi faglig og fagdidaktisk grunnlag for å undervise naturfag på grunnskolens 1. - 7. trinn og omhandler relevante naturfagområder for disse trinnene. Det legges vekt på å utvikle bred naturfaglig kunnskap, og å utvikle kompetanse i å introdusere de yngste elevene for naturfaget. Det å kunne utvikle elevenes sansing, oppdagerglede, undring, naturglede og naturfagspråk, er en vesentlig del av denne kompetansen. Studiet er profesjonsrettet og skal gi grunnlag for å kunne bruke elevaktive læringsformer på ulike læringsarenaer.

  Opptakskrav

  Generell studiekompetanse eller realkompetanse, og realfagskrav.

  Studiemodell

  Emner 1. studieår
  SP Høst Vår
  GLD310 Naturfag 1 for 1.-7. trinn 30 30
  Sum studiepoeng 30

  Arbeids- og undervisningsformer

  Studiet er samlingsbasert fordelt på 6 samlinger i høst- og vårsemesteret. Det vil bli lagt vekt på varierte arbeidsmåter, spesielt med sikte på å forberede studentene på arbeidsmåter de selv skal praktisere med egne elever. I tillegg til forelesninger vil en derfor legge vekt på studentaktivitet, ekskursjoner, skolerettet laboratoriearbeid, gruppearbeid, individuelle oppgaver, IKT og samtaler/diskusjoner.

  Praksis:
  Studenter som går 3. eller 4. studieår i grunnskolelærerutdanning, skal ha veiledet praksis i samsvar med fagplan for praksisopplæring. Andre studenter skal gjennomføre praksisrelatert arbeid.