Nord Universitet

Nord Universitet

Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag for trinn 8-13, årsstudium, deltid, Frøya

Vocational Teacher Education, 60 Credits

Fakta

 • Dato for godkjenning

  21.10.2013

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2013/2014

 • Studiepoeng

  60 studiepoeng

 • Studieleder

  Grethe Eliassen Friedrich

  Innledning

  Denne fagplanen bygger på forskrift om rammeplan for Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag trinn 8-13 fastsatt av Kunnskapsdepartementet 18. mars 2013 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1.april 2005 nr. 15 § 3-2 annet ledd.

  Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag for trinn 8-13 er profesjonsrettet, forsknings- og erfaringsbasert. Det legges stor vekt på at det skal være helhet og sammenheng mellom yrkesfag, pedagogikk, yrkesdidaktikk og praksis i utdanningen.

  Utdanningen imøtekommer samfunnets og skolens behov og forholder seg til opplæringsloven og gjeldende læreplanverk for grunnopplæringen.

  Utdanningen vektlegger at studentene kan videreutvikle skolen som en institusjon for læring og dannelse i et demokratisk samfunn.

  PPUY Frøya tilbys som en deltids-, delsentralisert utdanning med spisset yrkesdidaktikk i forhold til blå sektor.

  Opptakskrav

  Opptakskrav til praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag er:

  1) Fullført treårig relevant profesjonsrettet bachelorgrad og minimum to års relevant yrkespraksis.

  2) Fag-/svennebrev eller annen fullført treårig yrkesutdanning på videregående nivå, generell studiekompetanse, to års relevant yrkesteoretisk utdanning utover videregående opplærings nivå og fire års yrkespraksis.

  HiNT kan vurdere opptak på grunnlag av realkompetanse.

  Det kreves godkjent politiattest.

  Mål for studiet

  Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag skal kvalifisere for undervisning på trinn 8-13.

  Utdanningen skal utdanne kompetente, reflekterte og profesjonelle lærere.

  Læringsutbytte

  KUNNSKAP
  Studenten

  FERDIGHETER
  Studenten

  GENERELL KOMPETANSE
  Studenten

  Innhold

  Utdanningen har et omfang på 60 studiepoeng og består av pedagogikk, 30 studiepoeng, og yrkesdidaktikk, 30 studiepoeng. Spesielt for denne utdanningen er at den har en klar innretning mot blå sektor.

  I tillegg skal studentene gjennomføre 60 dager praksis. Praksisopplæringen skal være veiledet, vurdert og variert, inngå som en integrert del av begge emnegruppene og fordeles over alle fire semestre. Det skal være progresjon i praksisopplæringen.

  Emnegruppene knyttes til profesjonsfaget, som omhandler både pedagogikk og yrkesdidaktikk. Praksisopplæringen skal integrere de ulike innholdskomponentene i studiet slik at praksiserfaringer, profesjonsfaglig og yrkesfaglig kompetanse fremstår i et vekselspill i kvalifiseringen til læreryrket.

  Pedagogikk:

  Yrkesdidaktikk:

  Praksis:

  Studiemodell

  Utdanningsplan
  1. studieår 2. studieår
  Emne SP Høst Vår  Høst Vår 
  PPUF150 Ledelse av læreprosesser - Pedagogikk 1 15 15
  PPUF160 Ledelse av læreprosesser - Yrkesdidaktikk 1 15 15
  PPUF Praksisopplæring Inngår i emnenes Inngår i emnenes
  PPUF250 Skolen i samfunnet - Pedagogikk 2 15 15
  PPUF260 Skolen i samfunnet - Yrkesdidaktikk 2 15 15
  Sum studiepoeng 60

  Arbeids- og undervisningsformer

  Denne praktisk-pedagogisk utdanningen er en deltids, desentralisert, samlingsbasert utdanning over to år med studiested Frøya. Den kvalifiserer for jobb på yrkesfag for trinn 8-13.

  Studentene skal i siste studieår gjennomføre et tverrfaglig utviklingsprosjekt som skal kombinere pedagogikk, yrkesdidaktikk og praksis. Omfang: Tilsvarende 15 stp.

  Det legges vekt på studentaktive læringsformer som fremmer egenrefleksjon, diskusjon og evne til kritisk begrunnelse for valg av innhold og arbeidsformer i opplæring. Det arbeides forsknings- og problemorientert, men også erfaringsbasert gjennom hele studiet.

  Det er obligatorisk oppmøte til timeplanlagte og ledete aktiviteter. Ved fravær over 20 %, står studentene i fare for ikke å kunne gå opp til eksamen.

  Det er krav om 100 % tilstedeværelse i praksis.

  Vurdering

  Hvert emne har en avsluttende vurdering. Emnebeskrivelsene gir detaljert informasjon.

  I lærerutdanningene skal høgskolen vurdere om den enkelte student er skikket for yrket (jfr § 4-10 i Lov om universiteter og høgskoler). Denne skikkethetsvurderingen foregår gjennom hele studiet, både i den teoretiske og den prakstiske delen av studiet.

  Karakterene i de fem emnene som inngår i praksisopplæringa vil bli slått sammen til en karakter på vitnemålet.

  Studieevaluering

  Det gjennomføres ulike evalueringer sammen med studentene i løpet av utdanningen. Evalueringene vil danne grunnlag for justeringer av faginnhold, arbeidsformer, fag- og semesterplaner.