Nord Universitet

Nord Universitet

Psykisk helsevern for barn og ungdom i skolen, 10 stp

Mental healthcare for children and adolscents in school

Fakta

 • Dato for godkjenning

  27.06.2013

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2013/2014

 • Studiepoeng

  10 studiepoeng

 • Studieleder

  Arve Thorshaug

  Innledning

  Dette studiet er et tverrfaglig og tverretatlig etter- og videreutdanningstilbud for lærere og ansatte i ungdomsskolen og i videregående skole om skolehelsetjeneste og psykisk helsevern for barn og unge. Mellom 10 og 20 % av alle ungdommer har til en hver tid problemer av psykisk art som påvirker deres daglige fungering, mellom 4 og 7 % i en slik grad at det krever behandling. Det er godt dokumentert at psykososiale belastninger øker skolefravær. Høyt skolefravær i sin tur øker sjansen for frafall, noe som igjen er en av de beste prediktorer på lav deltagelse i arbeids og sivilt liv senere i livet, samt økte belastninger på helse og velferdstjenester.

  Svært mange lidelser debuterer i ungdomsalder. Det å tilby hjelp i en tidlig fase vil være gunstig på mange måter. Selv om svært mange lidelser har sitt utgangspunkt i faktorer utenfor skolen, og slik sett ikke er skolerelaterte, vil symptomene ofte komme til syne og/eller debutere på skolen. Skole burde derfor være et perfekt utgangspunkt for en nær og effektiv helsetjeneste. Siden alle ungdommer i dag i praksis går på ungdomsskole og i videregående skole er det viktig at lærere og andre som møter elevene daglig har kunnskap om psykiske lidelser, hvordan en kan kommunisere om disse og hvor en ev kan søke hjelp. BUP avdeling ved Sykehuset Levanger ønsker derfor, i samarbeid med HINT og Fylkesutdanningssjefen, å tilby et studium for lærere ved de videregående skolene i Nord-Trøndelag som dekker de mest sentrale av disse temaene.

  Opptakskrav

  Lærerutdanning, sosionomutdanning, barnevernspedagog eller tilsvarende.

  Læringsutbytte

  Det er forventet at lærere og ansatte i skolene skal ha følgende læringsutbytte ved endt studie:

  Studiemodell

  Studiets emneplaner vedtas og publiseres for ett år av gangen. Endringer i utdanningsplanen kan forekomme.


  Emner 1. studieår
  SP Vår Høst
  PSY901 Psykisk helsevern for barn og ungdom i skolen 10 10
  Sum studiepoeng 10

  Arbeids- og undervisningsformer

  Studiet går over to semester og består av seks samlinger, tre i hvert semester. Det er krav om tilstedeværelse og arbeid mellom samlingene. Evt fravær må varsles.

  Hver samling er tilsvarende en halv dag. Samlingene vil bestå av forelesninger og organiserte workshops og dialoger i grupper. Etter samling 2 og 4 vil det bli gitt ett arbeidskrav som skal besvares og leveres inn på Fronter. Det opprettes et eget rom på Fronter for studiet ved Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT). Veiledning, tilbakemelding og vurdering vil gis elektronisk.

  Kompetanse og videre studier

  Karakterutskrift skrives ut.

  Studieevaluering

  Studiet følges opp og evalueres gjennom følgeforskning. Rapport skal skrives.