Nord Universitet

Nord Universitet

Samfunnsfag, årsstudium

Social Studies, 60 Credits

Fakta

 • Dato for godkjenning

  21.03.2013

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2013/2014

 • Studiepoeng

  60 studiepoeng

 • Studieleder

  Arve Thorshaug

  Innledning

  Samfunnsfag årsstudium sikter først og fremst mot å gi et godt grunnlag for å undervise i samfunnsfag. Studiet tar opp innhold og arbeidsmåter som er sentrale for de tre fagene som utgjør samfunnsfag i grunnskolen: Samfunnskunnskap, geografi og historie. Studiet vil også være relevant for undervisning i fag som samfunnsfag, historie og geografi i den videregående skolen.
  Studiet består av to hovedenheter: Samfunnsfag 1 som går i høstsemesteret, og samfunnsfag 2 som går i vårsemesteret.

  Studiet er åpent for studenter i grunnskolelærerutdanningen, for lærere i skolen og for studenter med generell studiekompetanse eller realkompetanse.

  Opptakskrav

  Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

  Læringsutbytte

  Etter gjennomført årsenhet er det et mål at studentene skal ha oppnådd følgende læringsutbytte (noe mer detaljert gjengivelse under hver enhet):

  KUNNSKAPER

  FERDIGHETER

  GENERELL KOMPETANSE

  Innhold

  Felles for enhetene:

  Samfunnsfag 1

  Samfunnsfag 2:

  Studiemodell

  Utdanningsplan for studenter som velger 1.-7. trinn
  1. studieår
  Emne SP Høst Vår 
  GLB460 Samfunnsfag 1 for 1.-7. trinn 30 30
  GLB465 Samfunnsfag 2 for 1.-7. trinn 30 30
  60
   
  Utdanningsplan for studenter som velger 5.-10. trinn
  1. studieår
  Emne SP Høst Vår 
  GLU245 Samfunnsfag 1 for 5.-10. trinn 30 30
  GLU340 Samfunnsfag 2 for 5.-10. trinn 30 30
  Sum studiepoeng 60

  Arbeids- og undervisningsformer

  Samfunnsfag årsenhet er organisert som et nettstudium med samlinger. Høsten 2013 planlegges det fire samlinger med tre dagers varighet ved HiNTs studiested på Røstad, Levanger, våren 2014 vil det bli tre samlinger på Røstad, mens den avsluttende samlingen vil ha form av en studietur til Berlin.

  Mellom samlingene vil læringsarbeidet i hovedsak bestå av arbeid med arbeidsoppgaver både individuelt og i grupper, samt lesing av faglitteratur.

  En dag i uka møtes vi på nett. En eller flere faglærere vil da svare på spørsmål om oppgaver eller pensumstoff, samt noen ganger forelese over temaer vi ikke rekker over på samlingene.

  I samfunnsfag årsenhet legges det stor vekt på varierte arbeidsmåter, spesielt med sikte på å forberede studentene på arbeidsmåter de selv vil måtte praktisere med egne elever som lærere i skolen. I tillegg til forelesninger vil vi derfor legge vekt på studentenes egen aktivitet, undersøkende virksomhet, ekskursjoner, arbeid med kart og kilder og bruk av IKT. Nærmiljøet er en viktig læringsarena i studiet, spesielt i Samfunnsfag 1.

  Praksis:
  Studenter som går 4. studieår i grunnskolelærerutdanning, skal ha veiledet praksis i samsvar med fagplan for praksisopplæring. Andre studenter skal gjennomføre praksisrelatert arbeid.

  Valgfrihet i studiet og individuelle utdanningsplaner

  Det er mulig å velge studiet med et hovedfokus på undervisning for klassetrinn 1 til 7 (GLB-koder), eller med et hovedfokus på undervisning fra mellomtrinn til og med ungdomstrinn (GLU-koder). Emneenhetene undervises i stor grad sammen, og har mange felles undervisningstema. Det vil derimot være forskjeller i forhold til arbeidsoppgaver og eksamen, samt at noen tema ville være forskjellige.

  Vurdering

  Hvert emne har sin egen vurderingsordning, se emneplanene.

  Andre forhold

  Kostnader til ekskursjoner og studietur må dekkes av studentene. For studieåret 2013/2014 er den totale kostnaden for årsenheten stipulert til kr 6000,- (studietur i Samfunnsfag 2 utgjør ca kr 5000,- av dette).

  Studieevaluering

  Studiet evalueres i tråd med HiNTs retningslinjer, med en forventningsavklaring ved studiestart, en midtveisevaluering og en sluttevaluering.