Nord Universitet

Nord Universitet

Sørsamisk kulturkunnskap, 30 stp, videreutdanning

South Sami Culture, 30 Credits

Fakta

 • Dato for godkjenning

  06.03.2013

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2013/2014

 • Studiepoeng

  30 studiepoeng

 • Studieleder

  Arve Thorshaug

  Innledning

  Studiet vil være viktig for å kunne synliggjøre samisk kultur sterkere i vårt område. Videreutdanningstilbudet rettes således mot alle lærere som arbeider i det sørsamiske området, et område som, på norsk side, strekker seg fra Saltfjellet i nord til Engerdal i sør.

  Studiet er en del av videreutdanningsprogrammet "Kompetanse for kvalitet", gjennom Utdanningsdirektoratet.

  Studiet har to emner á 15 stp, til sammen 30 stp.
  Vi vil anbefale at begge emnene tas samme år, men det er også mulig kun å melde seg opp til det første emnet (høst 2013)

  Opptakskrav

  Tilbudene er for lærere i grunnskolen og videregående opplæring, og lærere som underviser voksne på disse nivåene. Både de som jobber på private og offentlige skoler kan delta. Førskolelærere som jobber i grunnskolen er også med i målgruppen.

  Egen opptaksprosedyre gjennom Utdanningsdirektoratet og skoleeier.

  Mål for studiet

  Etter gjennomført studium skal studenten være i stand til å ivareta noen av Kunnskapsløftets implisitte og eksplisitte mål med samisk innhold, ved spesielt å ha grundige kunnskaper om sørsamisk samfunn, språk, kultur og historie. Gjennom denne kompetansen skal studenten være i stand til å synliggjøre sørsamene gjennom sin undervisningspraksis, og øke forståelsen for at vi lever i et flerkulturelt samfunn.

  Planens utbytteformuleringene har formuleringene i Kunnskapsløftet for grunnskole og videregående skole som grunnlag.

  Innhold

  Sørsamisk kulturkunnskap, emne 1,
  med disse delemnene:

  Omfanget av delemnene vil variere og samtidig gripe noe inn i hverandre.

  Sørsamisk kulturkunnskap, emne 2,
  med disse delemnene:

  Omfanget av delemnene vil variere og samtidig gripe noe inn i hverandre.

  Studiemodell

  Emner 1. studieår
  SP Høst Vår
  SKK510 Sørsamisk kulturkunnskap, emne 1 15 15
  SKK520 Sørsamisk kulturkunnskap, emne 2 15 15
  Sum studiepoeng 30

  Arbeids- og undervisningsformer

  Studiet er samlingsbasert. Hvert emne består av tre samlinger, hver samling går over tre dager.
  Samlingene vil foregå på steder rundt i det sørsamiske området, også på HiNT, Levanger.

  På samlingene vil undervisningen foregå både gjennom forelesninger, drøftinger, ekskursjoner, arbeid i grupper og veiledning i tilknytning til oppgaver.

  Studiet har obligatorisk deltagelse på samlingene, med minst 80% deltagelse.

  Valgfrihet i studiet og individuelle utdanningsplaner

  Studiet er organisert med to emner á 15 stp. Det første emnet vil være avsluttet med eksamen før nyttår. Det andre emnet vil foregå i vårsemesteret.
  Vi har så langt ikke fått klarsignal for studieåret 2014-15. Så fremt det skjer, vil det være mulig å ta de to emnene fordelt på to studieår.

  Emne 2 forutsetter at studenten har deltatt på emne 1, eller at vedkommende kan dokumentere et tilsvarende kunnskapsgrunnlag.

  Vurdering

  Begge emnene vil ha skriftlig vurdering i form av en hjemmeeksamen.

  Internasjonalisering

  Emnet er i seg selv internasjonalt. Sápmi - Sameland - dekker områder i Norge, Sverige, Finland og Russland. Det sørsamsiske området ligger både på norsk og svensk side av grenselinjen mellom Norge og Sverige. Endelig er perspektivet på urfolk av internasjonal karakter.