Nord Universitet

Nord Universitet

Teaterproduksjon og skuespillerfag, bachelorgradsstudium

Bachelor of theatre production and acting

Fakta

 • Dato for godkjenning

  29.06.2011

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2013/2014

 • Studiepoeng

  180 studiepoeng

 • Studieleder

  Inge Asgeir Skrove

  Innledning

  Studiet utdanner skuespillere som er i stand til å forvalte sine egne ideer og utvikle dem til en ferdig teaterproduksjon på profesjonelt nivå, og som også kan ta del i produksjoner ledet av regissør. Studiet har en sterk tilknytning til faglige nettverk på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå og den internasjonale orienteringen avspeiles tydelig i studiets faglige arbeid. Det legges stor vekt på studentenes utvikling av selvstendighet og kreativitet, og gjennom det deres muligheter til å skape egne teateruttrykk. Utdanningen sidestiller interpretatorisk arbeid og eget kreativt arbeid som likeverdige kompetanser. De faglige grunnelementene organiseres i planmessige strukturer som søker å optimalisere effekten av samspillet mellom fagene, til beste for studentens utvikling. Studiets mål er å utdanne skuespillere som kan utøve skuespillerkunst innen et bredt spekter av stil, form og uttrykk.

  Opptakskrav

  Opptakskrav er generell studiekompetanse eller realkompetanse. Første studieår tas det opp om lag 20 studenter utvalgt gjennom opptaksprøve. Det legges til grunn kvotering mellom menn og kvinner.

  For opptak til andre og tredje studieår vil det etter første år bli foretatt en utvelgelse av studenter fra kullet. Studentene må bestå alle eksamener i første studieår for å bli vurdert. Vurderingen gjøres ut fra teaterfaglige kriterier.

  Mål for studiet

  Studiet har som mål å utdanne skuespillere med ferdigheter som er sentrale for å kunne produsere og spille profesjonelt teater. Studiet legger vekt på teateret som en kollektiv kunstart der ensemblet spiller en sentral rolle.


  Læringsutbytte

  Studenten skal:

  Innhold

  FØRSTE STUDIEÅR
  Kunnskaps- og ferdighetsutvikling i skuespillerens arbeid:

  ANDRE STUDIEÅR
  Kunnskaps- og ferdighetsutvikling i skuespillerens arbeid i ulike genre og stilarter:

  TREDJE STUDIEÅR
  Kunnskaps og ferdighetsutvikling gjennom:

  Studiemodell

  For studenter tatt opp høsten 2013
  1. studieår 2. studieår 3. studieår
  Emne SP Høst Vår  Høst Vår  Høst Vår 
  TEA112 Skuespillerteknikk 1 15 15
  TEA131 Musikk 1 9 9
  TEA141 Skuespillerteknisk bevegelse 1 9 9
  TEA151 Egenproduksjon 1 3 3
  TEA160 Sang og stemmebruk 1 6 6
  TEA170 Tekst og teaterkunnskap 1 9 9
  TEA180 Fysisk trening 1 6 6
  TEA190 Kulturforståelse 3 3
  TEA222 Skuespillerteknikk 2 15 15
  TEA231 Musikk 2 6 6
  TEA241 Skuespillerteknisk bevegelse 2 9 9
  TEA251 Egenproduksjon 2 3 3
  TEA260 Sang og stemmebruk 2 6 6
  TEA270 Tekst og teaterkunnskap 2 12 12
  TEA280 Fysisk trening 2 6 6
  TEA290 Film 1 3 3
  TEA311 Teaterproduksjon med regi 15 15
  TEA331 Prosjektdrift og bransjekunnskap 6 6
  TEA360 Mitt teater 21 21
  TEA370 Tekst og teaterkunnskap 3 3 3
  TEA380 Fysisk trening 3 3 3
  TEA390 Film 2 12 12
  Sum studiepoeng 180

  Organisering og arbeidsformer

  Teater er et kunstfag som baserer seg på et kollektivt skapende arbeid. Teaterfaglig kompetanse kan bare utvikles i samspill med andre mennesker. Det er derfor obligatorisk frammøte til all undervisning.

  UKESVISNINGEN
  De to første årene produserer studentene hver uke visninger for lærerne og medstudentene, basert på gitte oppgaver. Dette arbeidet gir studentene anledning til å kunne modnes som delaktig i kreative prosesser. Oppgavene vil bli gitt i forhold til de tema eller teknikker som er i fokus i undervisningen, og gir studentene anledning til umiddelbar bruk av temaene eller teknikkene.
  I tredje studieår danner dette grunnlag for Mitt teater.

  Valgfrihet i studiet og individuelle utdanningsplaner

  Studiet gi studentene valgfrihet innen flere områder:

  1. Egenproduksjon i alle 3 år er et selvstendig kreativt arbeid, der innhold og arbeidsform bestemmes av studentene selv, baset på gitte oppgaver.

  2. Eksamen i 1. og 3. år er et selvstengig kreativt arbeid, der innhold og arbeidsform bestemmes av studentene, basert på en gitt oppgave

  Vurdering

  Det gis kontinuerlig vurdering uten karakter, og formelle vurderinger med karakter i hvert emne:
  - Ved slutten av hvert semester har den faglige ledelsen individuelle samtaler med studentene.
  - Ved slutten av hvert år gjør de ansvarlige for et fag eller en undervisningsperiode en vurdering av studentene.

  Etter eksamen første år og tredje år avholdes en sluttvurdering med h.h.v. intern og ekstern sensor samt studieansvarlig. Vurderingen vil bestå av en individuell samtale med studenten om studentens prestasjoner.

  Internasjonalisering

  I 3. studieår blir det gjennomført en obligatorisk studietur på fem uker for å gi studentene mulighet til å arbeide med andre teatertradisjoner.
  Egenandel: maksimum kr 15.000 pr student.

  Kompetanse og videre studier

  Studenter som gjennomfører hele utdanningen får tildelt graden Bachelor i Teaterproduksjon og skuespillerfag.

  Studenter som gjennomfører kun første studieår får karakterutskrift for 60 studiepoeng som kan inngå i en bachelorgrad.

  Andre forhold

  Studenter som tas opp til andre år, får elevmedlemsskap i Norsk Skuespillerforbund (NSF). Når de er uteksaminert etter tre år, har de automatisk medlemssrett i NSF.
  Studiet samarbeider med andre skuespillerutdanninger og med nasjonale teaterorganisasjoner i Norge og Norden.
  Teaterproduksjon og skuespillerfag samarbeider med andre fagmiljø ved HINT. Utdanningen samarbeider med teatre og teaterfaglige miljøer over hele landet og har et stort internasjonalt nettverk.

  Studieevaluering

  Studiet evalueres ved slutten av hvert semester, gjennom:

  1. Ansattes individuelle samtaler med studentene

  2. Felles evaluering i hver klasse

  3. Ansattes egen evaluering.