Nord Universitet

Nord Universitet

Geografiske informasjonssystemer, 30 studiepoeng

Geographical Information Systems, 30 credits

Fakta

 • Dato for godkjenning

  18.04.2013

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2013/2014

 • Studiepoeng

  30 studiepoeng

 • Studieleder

  Robin Isfold Munkvold

  Innledning

  Geografiske informasjonssystemer, 30 studiepoeng, er et studium for deg som ønsker basiskunnskap innen digitale kart, geografiske informasjonssystem (GIS) og geomatikk. Studiet gir en teoretisk forståelse av hva et GIS er, og legger stor vekt på praktisk anvendelse innenfor flere fagområder, med hovedvekt på arealplanlegging og naturforvaltning.

  Opptakskrav

  Generell studiekompetanse eller realkompetanse.
  Det er nødvendig at søkeren har generell kunnskap om, og ferdighet i, bruk av PC, og behersker filbehandling og regneark godt.

  Læringsutbytte

  Studenten skal etter gjennomført studium kunne samle inn, bearbeide og bruke digital geografisk informasjon for å løse oppgaver innen ulike fagfelt. Studenten skal forstå hvilke elementer et geografisk informasjonssystem består av og hvordan disse virker sammen, samt forstå og anvende det teoretiske grunnlaget for behandling av geografisk informasjon.

  Etter gjennomført studium skal studenten ha inngående kunnskap om og erfaring i bruk av tilgjengelige digitale kartgrunnlag. Det legges vekt på datagrunnlag som har stor dekning i Norge. Et viktig mål for studiet er at studentene skal kunne utarbeide gode kart basert på kunnskap om visuell kommunikasjon.

  Studenten skal ved endt utdanning ha ferdigheter i praktisk bruk av GIS programverktøy, samt ferdigheter i praktisk datainnsamling i felt basert på bruk av GPS, PDA (lomme-pc) og andre metoder. Studenten skal kunne utføre geografiske analyser innen 3D terrengmodeller, overflatemodeller og egnethetsanalyser. Studenten skal også kunne lage en digital arealplan i henhold til standarder, lover og forskrifter.

  Innhold

  Studiet er i stor grad bygd opp rundt konkrete case. Gjennom dette bygges det opp øvinger innen datainnsamling, geografiske analyser, terrengmodeller, kartpresentasjoner og kommune- og reguleringsplaner. Øvingene understøttes av teori i forelesninger.

  Studentene vil arbeide med konsekvensutredning, egnethetsanalyse, risiko- og sårbarhetsanalyse og arealplanlegging.

  Studiemodell

  Emner 1. studieår
  SP Høst Vår
  GEO104 Kartlære 5 5
  GEO220 Geografisk informasjonsbehandling 20 20
  GEO153 GIS i arealplan 5 5
  Sum studiepoeng 30

  Arbeids- og undervisningsformer

  Studiet er basert på forelesninger som blir gjort tilgjengelig på HiNTs løsning for nettundervisning. I undervisningen inngår det fire obligatoriske samlinger i løpet av studieåret. Hver samling er på fire dager (ankomst lunsj første dag og avreise lunsj siste dag). På samlingene vil det være fokus på praktiske øvinger på GIS-lab og øvinger i felt knyttet til datainnsamling.
  Første samling vil ha fokus på grunnleggende kartlære og datafangstmetoder. Samlingen vil bestå av forelesninger, gruppearbeid og øvinger inne og ute.
  Andre samling vil ha vekt på kartografi og innføring i geografisk informasjonsbehandling, hvor praktiske øvinger på GIS-lab vektlegges. På tredje samling vil vi i hovedsak jobbe med GIS-analyse og terrengmodeller.
  Siste samling vil være en videreføring fra tredje samling, samt ha fokus på arbeid med arealplan.