Nord Universitet

Nord Universitet

Husdyrfag - velferd og produksjon, bachelorgradsstudium

Bachelor of Animal Sciences - Welfare and Production,

Fakta

 • Dato for godkjenning

  20.03.2013

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2013/2014

 • Studiepoeng

  180 studiepoeng

 • Studieleder

  Sonja Ekker

  Innledning

  Landbruket og husdyrproduksjonene står overfor store og interessante utfordringer der god og relevant kompetanse blir svært viktig. Bachelorgradsstudiet i husdyrfag - velferd og produksjon er et aktuelt tilbud til de som er interessert i å arbeide innen husdyrsektoren, for eksempel som rådgiver, lærer og instruktør, innen planlegging av husdyrbygg eller innen offentlig forvaltning. Studiet passer også godt for de som planlegger å drive eget husdyrhold.

  Opptakskrav

  Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

  Realkompetanse oppnås ved relevant yrkeserfaring, utdanning eller annen erfaring (organisasjonsarbeid o.l.). Med relevant yrkeserfaring mener vi yrkeserfaring innen praksisfelt som berøres i studiet, for eksempel husdyrpraksis, stalldrift, gårdsdrift m.m.
  For å bli vurdert under realkompetanse må søkeren fylle minst 25 år i søkeråret.

  Mål for studiet

  Studiet i husdyrfag har som mål:

  - å gi en yrkesutdanning som kvalifiserer til kunnskapskrevende stillinger innen rådgivning og planlegging i husdyrsektoren, til ulike arbeidsoppgaver i de faglige organisasjonene i landbruket, i landbruksforvaltningen og i service- og foredlingsbedrifter som er orientert mot dyrehold og husdyrbruk.

  - å gi en tilfredsstillende yrkesutdanning for husdyrbrukere som planlegger å drive et økonomisk forsvarlig husdyrhold basert på god dyrevelferd.

  - å gi en utdanning som kvalifiserer til videre studier enten ved HiNT eller ved andre høgskoler eller universitet.

  Læringsutbytte

  En kandidat som har fullført utdannelsen forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte:

  Generell kompetanse:

  Kunnskaper:

  Ferdigheter:

  Innhold

  Det første studieåret er i stor grad felles med årsstudiet i husdyrvelferd. Foruten grunnleggende emner som innføring i husdyrfag, anatomi, fysiologi, genetikk og kjemi, er det fokus på husdyras atferd, helse og velferd.

  I andre og tredje studieår rettes fokus mot emner relatert til ernæringsfag, fôrmidler, bygningsplanlegging, økonomi, landbrukspolitikk og husyrproduksjon.

  I produksjonsfagene er driftsledelse, analyse og planlegging sentrale emner. Kunnskaper fra tidligere fagemner kobles sammen og anvendes på konkrete problemstillinger. Regnskaps- og produksjonsdata hos aktive gårdbrukere analyseres med tanke på å gi råd om forbedringer i driftsopplegget. Gjennom en slik faglig progresjon i studiet og med flere prosjektoppgaver, som gjøres i samarbeid med aktive gårdbrukere, utvikles studentenes evne til å analysere, planlegge og drive husdyrhold under varierende betingelser.

  Studiet avsluttes med en bacheloroppgave på 15 studiepoeng som skrives i 3.studieår. Det er vanlig at 2 studenter arbeider sammen om denne. Gjennom denne oppgaven får studentene anledning til å fordype seg i et selvvalgt tema.

  Studiemodell

  Bachelorgradsstudium
  1. studieår 2. studieår 3. studieår
  Emne SP Høst Vår  Høst Vår  Høst Vår 
  HUS130 Innføring i husdyrhold 10 10
  HUS120 Fysiologi og anatomi 10 10
  HUS111 Husdyrmiljø 10 10
  HUS141 Dyrehelse og dyrevelferd 10 10
  BIO101 Kjemi, miljø og forurensning 10 10
  BIO140 Genetikk, atferd og evolusjon 10 10
  HUS210 Husdyrernæring 10 10
  HUS230 Fôrdyrking og fôrmidler 10 10
  HUS225 Økonomi og regnskap 10 10
  HUS217 Husdyrbygg I 10 10
  HUS304 Sports- og familiedyr 10 10
  HUS301 Svineproduksjon og driftsøkonomi 10 10
  HUS218 Husdyrbygg II 5 5
  HUS305 Storfeproduksjon og driftsøkonomi 15 15
  MET322 Anvendt statistikk 5 5
  HUS215 Ledelse og entreprenørskap 5 5
  HUS313 Sau, geit og fjørfe 10 10
  HUS330 Landbrukspolitikk 5 5
  BAC350 Bacheloroppgave 15 15
  Sum studiepoeng 180

  Arbeids- og undervisningsformer

  Undervisningen er bygd opp med forelesninger, øvinger, gruppearbeid og prosjektarbeid. Nærmere beskrivelse av undervisningsopplegget finnes i beskrivelsen av hvert enkelt emne. Studieplanen er hele tida gjenstand for vurdering, og mindre endringer kan bli foretatt underveis.

  Steinkjer er midt i et aktivt landbruksmiljø. Dette utnyttes i studiet ved at det i mange emner er lagt opp til øvinger og utferder til gårdsbruk og andre bedrifter lokalt. Vi har samarbeid med Mære landbruksskole, slik at deres husdyravdelinger også brukes aktivt i undervisningen. Hvert studieår blir det arrangert kortere eller lengre obligatoriske utferder.

  Internasjonalisering

  Den enkelte student kan søke om å ta et semester av studiet ved et studiested i utlandet. Ta kontakt med lærerne på studiet eller studieveilederne for å få nærmere informasjon om mulighetene.

  Kompetanse og videre studier

  Ved fullført studium tildeles graden Bachelor i husdyrfag - velferd og produksjon.
  Generelt vil studiet kvalifisere for ulike stillingskategorier på konsulent- og mellomledernivå der det er behov for teoretisk kompetanse og praktisk innsikt i spørsmål om husdyrhold.
  Studiet i husdyrfag gir muligheter til videre studier på norske eller utenlandske universitet eller høgskoler. Studiet er egnet med tanke på videre studier ved UMB (Universitetet for miljø- og biovitenskap) fram til en mastergrad i husdyrvitenskap. En annen mulighet er mastergradsstudier i utlandet. Studenter som har planer om å søke seg inn på mastergradsstudier (i Norge eller i utlandet) etter bachelorgradsstudiet må være oppmerksom på inntakskravene til det studiestedet de overveier å søke til.

  Studieevaluering

  Studieevaluering gjennomføres i alle emner, og studieplanen kan endres på bakgrunn av behov og ønsker som kommer fram gjennom studieevalueringer eller muligheter i arbeidsmarkedet.