Nord Universitet

Nord Universitet

Husdyrvelferd, årsstudium

Animal Welfare, 60 credits

Fakta

 • Dato for godkjenning

  19.03.2013

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2013/2014

 • Studiepoeng

  60 studiepoeng

 • Studieleder

  Sonja Ekker

  Innledning

  Velferd hos husdyra våre er et fagområde som får mer og mer oppmerksomhet i dagens samfunn. I årsstudiet i husdyrvelferd kombineres fag som gir grunnleggende innføring i husdyrfag og fag med fokus på dyrevelferd i vid forstand.

  Dette årsstudiet kan inngå som 1. studieår i bachelorgradsstudiet i husdyrfag - velferd og produksjon ved HiNT

  Opptakskrav

  Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

  Realkompetanse oppnås ved relevant yrkeserfaring, utdanning eller annen erfaring (organisasjonsarbeid o.l.). Med relevant yrkeserfaring mener vi yrkeserfaring innen praksisfelt som berøres i studiet, for eksempel husdyrpraksis, gårdsdrift m.m.

  For å bli vurdert under realkompetanse må søkeren fylle minst 25 år i søkeråret.

  Læringsutbytte

  Etter å ha gjennomført årsstudiet i husdyrvelferd har studentene fått

  Innhold

  Dyrevelferd er et viktig og etterspurt kunnskapsområde. Velferd for alle husdyr er nå forankret i loven om dyrevelferd. Dette årsstudiet skal gi et teoretisk fundament for å kunne analysere og forstå husdyrenes velferd i praktiske situasjoner. Studiet er delt inn i emner som på ulike måter berører husdyrenes velferd, som f.eks husdyrmiljø, fysiologi, dyrevelferd, dyrehelse og etologi (atferd).

  Studiemodell

  Årsstudium i husdyrvelferd
  1. studieår
  Emne SP Høst Vår 
  HUS130 Innføring i husdyrhold 10 10
  HUS120 Fysiologi og anatomi 10 10
  HUS111 Husdyrmiljø 10 10
  HUS141 Dyrehelse og dyrevelferd 10 10
  BIO140 Genetikk, atferd og evolusjon 10 10
  000 Valgfrie emner (10 sp) 10 10
  60
   
  Valgemner, timeplansikret
  1. studieår
  Emne SP Høst Vår 
  BIO101 Kjemi, miljø og forurensning 10 10
  BIO207 Zoologi 10 10
  Sum studiepoeng 20

  Arbeids- og undervisningsformer

  Undervisningen er bygd opp med forelesninger, øvinger, gruppeoppgaver og prosjektarbeid. De fleste øvinger og større oppgaver er obligatoriske.

  Steinkjer ligger midt i et aktivt landbruksmiljø. Dette utnyttes i studiet ved at det i mange emner er lagt opp til øvinger og utferder til gårdsbruk og andre bedrifter lokalt. Vi har samarbeid med Mære landbruksskole, slik at deres husdyravdelinger brukes aktivt i undervisningen.

  Valgfrihet i studiet og individuelle utdanningsplaner

  Utdanningsplanen har 10 studiepoeng valgfrie emner. I tillegg til de 2 timeplansikrede valgemnene finnes flere emner du kan velge blant. Kontakt studieveileder for mer informasjon.

  Studenter som vurderer å gå videre på bachelorgradsstudiet i husdyrfag - velferd og produksjon må velge BIO101 Kjemi, miljø og forurensning som valgfag, siden dette emnet er obligatorisk i bachelorgradsstudiet.

  Kompetanse og videre studier

  Bestått eksamen i studiets 60 studiepoeng gir karakterutskrift for årsstudiet i husdyrvelferd. Studiet kan inngå i oppbyggingen av en bachelorgrad, f.eks. i HiNTs bachelorgradsstudium i husdyrfag - velferd og produksjon.

  Studieevaluering

  Studieevaluering gjennomføres i alle emner, og studieplanen kan endres på bakgrunn av behov og ønsker som kommer fram gjennom studieevalueringer eller muligheter i arbeidsmarkedet.