Nord Universitet

Nord Universitet

IKT for lærere 1, 30 studiepoeng

ICT for Teachers 1, 30 Credits

Fakta

 • Dato for godkjenning

  14.03.2013

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2013/2014

 • Studiepoeng

  30 studiepoeng

 • Studieleder

  Robin Isfold Munkvold

  Innledning

  Studiet skal gi deg som lærer et godt grunnlag for å bruke IKT-verktøy, digitale læringsplattformer og interaktive tavler i undervisningen. Du får erfaring med verktøy og arbeidsmåter for å integrere IKT (informasjons- og kommunikasjonsteknologi)i skolefagene.

  Studieopplegget er tilrettelagt slik at studenter kan gjennomføre IKT for lærere I og IKT for lærere 2 i samme studieår. Samlet utgjør disse en årsenhet innen IKT for lærere. Dagens grunnskolelærerutdanninger godkjenner et halvt år med emner som ikke er direkte skolefag inn som en del av grunnskolelærerutdanningen. Den andre halvårsenheten vil da inngå som en del av kompetansekravet for adjunkt/lektor med opprykk.

  Opptakskrav

  Generell studiekompetanse.

  Lærere med godkjent lærerutdanning og studenter i de to grunnskolelærerutdanningene har fortrinnsrett til studiet. Deretter kommer andre søkere med generell studiekompetanse. Søkerne prioriteres ut fra dokumentert ansiennitet.

  Mål for studiet

  Studiet skal gi studenten nødvendig digital kompetanse for å undervise i henhold til de nye læreplanene hvor digitale ferdigheter er definert som den femte basisferdigheten.

  Studiet skal gi grunnlag for realistisk vurdering og bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi i skole og opplæring. Til dette kreves det teoretisk kompetanse og praktisk bruk av teknologien, så vel som grunnleggende forståelse av og refleksjon omkring prinsipielle spørsmål knyttet til IKT-bruk i opplæring. Studiet skal videre bidra til at IKT blir integrert som en naturlig del av opplæringa i grunnskole og videregående opplæring, og som en del av forberedelse til livslang læring og til fullverdig funksjon i arbeid og fritid.

  Læringsutbytte

  Kunnskaper

  Studentene skal:

  Ferdigheter

  Studentene skal :

  Generell kunnskap:

  Studentene skal:

  Studiemodell

  Emner 1. studieår
  SP Høst Vår
  ITL111 Digital kompetanse for lærere 15 15
  ITL120 Multimedia for lærere 5 5
  ITL190 Datastøttet læring 10 10
  Sum studiepoeng 30

  Arbeids- og undervisningsformer

  Studiet er samlingsbasert med nettstøtte og gjennomføres med fire obligatorisk samlinger over tre dager. Samlingene er fordelt over skoleåret og gjennomføres med varierende innslag av teoretiske og praktiske øvinger, forelesninger, gruppearbeid og studentpresentasjoner.

  Gjennomføring av studiet krever jevn bruk av relevant informasjons- og kommunikasjonsteknologi.

  Kompetanse og videre studier

  IKT for lærere er et skolerelevant fag. Dagens grunnskolelærerutdanninger godkjenner 30 studiepoeng med skolerelevante fag, i tillegg til undervisningsfag. Studiet kan derfor inngå som en halvårsenhet i grunnskolelærerutdanningen, eller som en del av kompetansekravet for adjunkt eller lektor med tilleggsutdanning.