Nord Universitet

Nord Universitet

IKT for lærere 2, 30 studiepoeng

ICT for teachers 2, 30 Credits

Fakta

 • Dato for godkjenning

  10.04.2013

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2013/2014

 • Studiepoeng

  30 studiepoeng

 • Studieleder

  Robin Isfold Munkvold

  Innledning

  Studiet skal gi deg som lærer et godt grunnlag for å bruke pedagogiske spill, interaktive tavler og multimedia som en integrert del av undervisningen i skolefagene. Emnene ITL200 Spillbasert læring og ITL210 Interaktive tavler som gjennomføres i høstsemesteret kan gjennomføres på bakgrunn av generell studiekompetanse. Emnet ITL250 Multimedia for lærere 2 fordrer grunnleggende kunnskap og ferdigheter fra første del av IKT for lærere 1 eller tilsvarende.

  Studieopplegget er tilrettelagt slik at studenter kan gjennomføre IKT for lærere I og IKT for lærere 2 i samme studieår. Samlet utgjør disse en årsenhet innen IKT for lærere.

  Opptakskrav

  Generell studiekompetanse.

  Lærere med godkjent lærerutdanning og gjennomført IKT for lærere 1, 30 studiepoeng, har fortrinnsrett. Videre kan lærerstudenter ta studiet som en del av sin grunnskolelærerutdanning. Søkerne prioriteres ut fra dokumentert ansiennitet.

  Mål for studiet

  Studiet skal gi studenten nødvendig digital kompetanse for å undervise i henhold til de nye læreplanene hvor digitale ferdigheter er definert som den femte basisferdigheten. Målet er å gi studenten god digital kompetanse for å bruke pedagogiske spill, interaktive tavler og multimediale læringsressurser i skole og opplæring.

  Læringsutbytte

  Kunnskap:

  Studenten skal ha grunnleggende kunnskap om hvordan:

  Ferdigheter:

  Studenten:

  Generell kompetanse:

  Studenten:

  Studiemodell

  Emner 1. studieår
  SP Høst Vår
  ITL200 Spillbasert læring 10 10
  ITL210 Interaktive tavler 5 5
  ITL250 Multimedia for lærere 2 15 15
  Sum studiepoeng 30

  Arbeids- og undervisningsformer

  Studiet er samlingsbasert med nettstøtte og gjennomføres med to obligatoriske samlinger per semester (torsdag og fredag). Samlingene gjennomføres med varierende innslag av teoretiske og praktiske øvinger, forelesninger, gruppearbeid og studentpresentasjoner.

  Nettstøtten legges opp med ukentlige webinar via HiNTs konferansesystem. Hvert webinar har en tidsramme på en time på en fast ukedag. I tillegg legges faglige ressurser tilgjengelig i studiets læringsplattform.

  Gjennomføring av studiet krever jevn bruk av relevant informasjons- og kommunikasjonsteknologi for samarbeid og veiledning.

  Vurdering

  Vurderingsformen er hovedsakelig mappevurderinger hvor studenten jobber med mappeinnleveringer gjennom studieåret, og et utvalg av mappene leveres til vurdering i emnet. Det er i tillegg en muntlig gruppeeksamen på fordypningsoppgaven i ITL250 Multimedia for lærere 2.

  Kompetanse og videre studier

  IKT for lærere er et skolerelevant fag. Dagens grunnskolelærerutdanninger godkjenner 30 studiepoeng med skolerelevante fag, i tillegg til undervisningsfag. Studiet kan derfor inngå som en halvårsenhet i grunnskolelærerutdanningen, eller som en del av kompetansekravet for adjunkt eller lektor med tilleggsutdanning.

  Studiet kan også inngå som en studieenhet i en selvvalgt bachelorgrad ved HiNT.