Nord Universitet

Nord Universitet

Natur- og kulturminneoppsyn, årsstudium

Nature and Monument Preservation, 60 Credits

Fakta

 • Dato for godkjenning

  19.03.2013

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2013/2014

 • Studiepoeng

  60 studiepoeng

 • Studieleder

  Sonja Ekker

  Innledning

  Dette studiet gir både teoretisk og praktisk opplæring som tilfredsstiller kompetansekravet til dagens natur- og kulturminneoppsyn.
  Om du ikke ønsker et årsstudium, kan du ta deler av studiet som;
  - basiskurs i naturoppsyn, 15 studiepoeng
  - enkeltemner

  Opptakskrav

  Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

  Mål for studiet

  Målet er å gi en praktisk og teoretisk utdanning som gjør deg kvalifisert til å gjennomføre arbeidsoppgaver innenfor det utvidete oppsynsbegrepet. Dette innebærer oppgaver knyttet til naturveiledning og informasjon, miljøkontroll, registrering og overvåkning, samt skjøtsel og tilrettelegging innenfor ulike natur- og kulturminneområder.

  Læringsutbytte

  Studenten skal:

  Innhold

  Emnene som inngår i årsstudiet skal gi studentene oversikt over oppgaver, myndighet og yrkesetikk knyttet til kontrollfunksjonen av oppsynsarbeidet. Innenfor naturkjennskapsdelen vektlegges økologi, naturregistrering og overvåkning og handlingsplaner for arter. Studentene vil videre gjennom teori og praksis få kunnskap om innhold og organisering av ulike typer oppsynstjeneste knyttet til det utvidete oppsynsbegrepet. Studentene vil her få mulighet til å øke sine ferdigheter innenfor utvalgte emner som er viktige for utførelsen av en helhetlig oppsynstjeneste. Basiskurs i naturoppsyn (15 stp) består av et emne fra årsstudiet og har faglig fokus mot politifag, rettslære, miljøkriminalitet, samt praktisk oppsyn og forvaltning.

  Studiemodell

  Årstudium i natur- og kulturminneoppsyn
  1. studieår
  Emne SP Høst Vår 
  NKO106 Innføring i politi- og naturoppsynsfag 15 15
  NKO111 Innføring i økologi 5 5
  NKO125 Praktisk naturoppsyn 15 15
  NKO116 Skjøtsel og tilrettelegging 5 5
  NKO146 Kulturminneoppsyn 10 10
  NKO117 Naturveiledning 10 10
  60
   
  Basiskurs i naturoppsyn
  1. studieår
  Emne SP Høst Vår 
  NKO106 Innføring i politi- og naturoppsynsfag 15 15
  Sum studiepoeng 15

  Arbeids- og undervisningsformer

  Undervisningen på årsstudiet gjennomføres med fem intensivsamlinger i løpet av et studieår; to i høstsemesteret og tre i vårsemesteret. Samlingene har litt ulik varighet, fra en til to uker. Basiskurset har to samlinger med varighet på 4-5 dager.

  Det samlingsbaserte studieopplegget gjør det mulig også for yrkesaktive å gjennomføre studiet. Studiet og emnene kan også være aktuelle som en del av en utdanning for studenter med interesse for natur- og kulturminnefag. De passer derfor også for studenter med universitets- eller høgskolebakgrunn.

  På samlingene blir det undervist i de ulike emnene. Dessuten arbeider studentene med ulike oppgaver i periodene mellom samlingene. De obligatoriske feltkursene er lagt til samlingene. I tillegg er det for årsstudentene en obligatorisk praksisperiode (3 dager) som skal gjennomføres i løpet av studietiden. Rapport fra praksisperioden må være godkjent før karakterutskrift for fullført årsstudium utstedes.

  Valgfrihet i studiet og individuelle utdanningsplaner

  Det er mulig å delta på enkeltemner som inngår i årsstudiet. Emner fra årsstudiet kan inngå i en bachelor- eller en mastergrad.

  Vurdering

  Studiet har varierte vurderingsformer ut fra hva som er mest hensiktsmessig i det gitte emnet. Det benyttes både tradisjonell skriftlig eksamen, hjemmeeksamen og semesteroppgaver.

  Kompetanse og videre studier

  Årsstudiet gir bred kompetanse for å kunne arbeide med ulike typer oppsynsvirksomhet innenfor det utvidede oppsynsbegrepet.

  Basiskurset gir faglig bakgrunn for miljøkontroll; herunder planlegging, utførelse og rapportering. Både årsstudiet og basiskurset tilfredsstiller det faglige grunnlaget for tildeling av begrenset politimyndighet. Det gjøres oppmerksom på at politiet, som er utsteder av slik myndighet, setter krav om plettfri vandel.

  Enkeltemner fra årsstudiet gir grunnlag for arbeidsoppgaver knyttet til emnenes spesifikke faginnhold.

  Studieevaluering

  Studentevaluering gjennomføres i alle emner, og studieplanen kan endres på bakgrunn av behov og ønsker som kommer fram gjennom studentevalueringer eller muligheter i arbeidsmarkedet.