Nord Universitet

Nord Universitet

Naturforvaltning, bachelorgradsstudium

Nature Conservation and Management, Bachelor's Programme

Fakta

 • Dato for godkjenning

  19.04.2013

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2013/2014

 • Studiepoeng

  180 studiepoeng

 • Studieleder

  Sonja Ekker

  Innledning

  Bachelorstudiet i naturforvaltning gir en bred biologisk basiskunnskap som grunnlag for å kunne forvalte våre naturressurser.

  Opptakskrav

  Generell studiekompetanse eller realkompetanse og Matematikk R1 eller Matematikk (S1+S2) og Fysikk (1+2) eller Kjemi (1+2) eller Biologi (1+2) eller Informasjonsteknologi (1+2) eller Geofag (1+2) eller Teknologi og forskningslære (1+2).

  Læringsutbytte

  Etter fullført utdanning skal studenten ha oppnådd følgende:

  Generell kompetanse:

  Kunnskap:

  Ferdigheter:

  Innhold

  Innholdet i studiet preges av forvaltningsfag og biologiske fag. Studiet gir en bred biologisk basiskunnskap som grunnlag for å kunne forvalte våre naturressurser. Emner som geologi, økologi, zoologi, botanikk, naturforvaltning, arealplanlegging og GIS (geografiske informasjonssystemer) er sentrale. Emnene i siste del av studiet legger vekt på å knytte undervisningen til reelle forvaltningssituasjoner i dagens samfunn.

  Bacheloroppgaven i 3. studieår gir mulighet til fordypning i et selvvalgt tema, gjerne i samarbeid med eksterne oppdragsgivere eller som deltaker i et av våre forskningsprosjekter.

  Studiemodell

  Bachelorstudium
  1. studieår 2. studieår 3. studieår
  Emne SP Høst Vår  Høst Vår  Høst Vår 
  GEO104 Kartlære 5 5
  GEO120 Geologi og vegetasjon 10 10
  NAT120 Vilt og fiskeforvaltning 15 15
  BIO207 Zoologi 10 10
  BIO101 Kjemi, miljø og forurensning 10 10
  BIO140 Genetikk, atferd og evolusjon 10 10
  BIO201 Økologi 10 10
  NAT203 Forvaltnings- og miljørett 5 5
  GEO220 Geografisk informasjonsbehandling 20 20
  NAT240 Naturregistrering 15 15
  BIO206 Botanikk 10 10
  MET322 Anvendt statistikk 5 5
  NAT330 Naturforvaltning 20 20
  NAT340 Arealplanlegging med GIS 20 20
  BAC360 Bacheloroppgave 15 15
  180
   
  Alternative emner for studenter som vil ta et semester i utlandet i 2. klasse, og ikke kan følge heile NAT240 og GEO220 i ett og samme studieår
  1. studieår 2. studieår 3. studieår
  Emne SP Høst Vår  Høst Vår  Høst Vår 
  NAT231 Naturregistrering I 7,5 7,5
  GEO223 Geografisk informasjonsbehandling I 10 10
  NAT232 Naturregistrering II 7,5 7,5
  GEO224 Geografisk informasjonsbehandling II 10 10
  35
   
  Aktuelle tilleggsemner
  1. studieår 2. studieår 3. studieår
  Emne SP Høst Vår  Høst Vår  Høst Vår 
  MET111 Matematikk 7,5 7,5
  NAT321 Naturbasert reiseliv 10 10
  NAT101 Rovdyrbiologi og forvaltning 5 5
  NAT220 Praksis i naturforvaltning 5 5
  Sum studiepoeng 27.5

  Arbeids- og undervisningsformer

  Undervisningen foregår som forelesninger, laboratorieøvelser, gruppearbeid og øvinger. I mange emner inngår også feltkurs og ekskursjoner. I enkelte emner er deler av undervisningen nettbasert eller samlingsbasert.

  Valgfrihet i studiet og individuelle utdanningsplaner

  Det er mulig å ta emner i tillegg til de som skal inngå i bachelorgraden.

  Internasjonalisering

  Naturforvaltning er et internasjonalt fagområde med felles nasjonale og globale utfordringer. Derfor er internasjonal erfaring og kjennskap til internasjonalt fagspråk viktig i utdanningen.

  HiNT har en avtale med University of Minnesota, College of Natural Resources som gir mulighet for å ta et semester der som en del av studiet. Studier i europeiske land eller i Canada, Australia og New Zealand kan også være aktuelt.

  Gjennom "NordNatur"-samarbeidet (flere høgskoler og universitet i Skandinavia, Finland, Baltikum og Island), er det mulighet til tilsvarende studieopphold i disse landene, og studenter som behersker russisk kan få studieopphold ved vårt samarbeidende universitet i Arkhangelsk.

  Kompetanse og videre studier

  Generelt vil studiet kvalifisere til arbeid innen:
  - generell naturressurs- og utmarksforvaltning
  - offentlig naturforvaltning/miljøforvaltning
  - forvaltning av verneområder
  - informasjon og undervisning
  - privat utmarksbasert næringsliv

  Studiet gir muligheter for videre studium på masternivå ved nasjonale og internasjonale universitet. Ta kontakt med studieveileder eller studieansvarlig for nærmere informasjon om dette.

  Andre forhold

  Det må påregnes utgifter i samband med ekskursjoner og feltkurs.

  Studieevaluering

  Studentene evaluerer undervisning og innhold i alle emner. Endringer kan gjennomføres på bakgrunn av behov og ønsker som framkommer.