Nord Universitet

Nord Universitet

Barnevernledelse gjennom samhandling og aksjonsbasert lederutvikling, 15 studiepoeng

Leadership of Child Welfare Service through Relational and Innovative Behaviour

Fakta

 • Dato for godkjenning

  27.01.2014

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2013/2014

 • Studiepoeng

  15 studiepoeng

 • Studieleder

  Jørgen Grinde

  Innledning

  "Barnevernledelse gjennom samhandling og aksjonsbasert lederutvikling 2014» er en av to moduler i et lederopplæringsprogram som utvikles på oppdrag for KS Buskerud, Telemark og Vestfold. HiNT, Avdeling for økonomi, organisasjon og ledelse (ØOL)er ansvarlig for modulen. Lederutviklingsdelen vil foregå i et samarbeid med Senter for ledelse i Trondheim (SLF). Videreutdanningen er tilrettelagt på masternivå.

  Høgskolen i Telemark og Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV)er ansvarlig for modulen «Samhandlende lederskap for utsatte barn og familier 2014», 15 stp. Høgskolene samarbeider både om helheten i programmet og om hver av de to modulene.

  Riksrevisjonen, Statens Helsetilsyn og Barnevernspanelet fremhever viktigheten av å styrke lederkompetansen i barnevernet for å sikre faglig kvalitet i barneverntjenesten. For å realisere barnvernets mandat, er det en grunnleggende forutsetning at barnevernets ansatte har tilstrekkelig kompetanse, og at barnevernledelsen behersker sammensatte lederoppgaver. Ledere i barnevernet har ansvar for tjenestens strategiske, faglige, personellmessige, økonomiske og verdimessige plattform. Dette krever faglig innsikt, formålstjenlige ferdigheter, adekvate holdninger og lederkompetanse. Bevissthet om egen lederrolle, og lederkompetanse er en kritisk suksessfaktor for å få full effekt av satsingen på fagkompetanse i barnevernet, optimalisere fagutvikling og sikre god ressursutnytting i et helhetlig og handlekraftig barnevern.

  Studiet i barnevernledelse er erfaringsbasert og er beregnet for de som har lederoppgaver i barnevernfeltet. Lederopplæringen er tilrettelagt barnevernet som organisasjon, og det særegne ved barnevernsledelse relatert til kunnskapsledelse, beslutningspsykologi,
  endringsledelse og implementeringsteori, verdibasert ledelse og aksjonsbasert utviklingsarbeid.

  Opptakskrav

  Det kreves barnvernpedagogutdanning, sosionomutdanning eller annen tilsvarende utdanning (min 180 studiepoeng) og relevant praksis som grunnlag for opptak til studiet. Målgruppen er ledere i barnevernet og stedfortredere for barnevernleder/teamledere i barnevernet.

  Studiemodell

  Studiets emneplaner vedtas og publiseres for ett år av gangen. Endringer i utdanningsplanen kan forekomme.


  Emner 1. studieår
  SP Vår Høst
  BVL920 Barnevernledelse gjennom samhandling og aksjonsbasert lederutvikling 15 15
  Sum studiepoeng 15

  Studieevaluering

  Studentevaluering av undervisning foretas som fortløpende evaluering av hver samling. Det utarbeides en samlet evalueringsrapport i etterkant av studiet.