Nord Universitet

Nord Universitet

Bedriftsøkonomi, årsstudium

Business Administration, 60 Credits

Fakta

 • Dato for godkjenning

  29.05.2013

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2013/2014

 • Studiepoeng

  60 studiepoeng

 • Studieleder

  Børre A Olsen

  Innledning

  Kunnskap innen økonomi, ledelse og markedsføring er nyttig i svært mange yrker, og studiet passer for
  - søkere fra videregående skole som ønsker å få innsikt i dette fagfeltet uten å binde seg til en treårig utdanning
  - søkere som vil utdype sin arbeidslivserfaring med teoretisk kompetanse
  - søkere som ønsker å supplere annen grunnutdanning med økonomi- og ledelsesemner
  - søkere som ønsker å drive egen virksomhet

  Opptakskrav

  Generell studiekompetanse eller realkompetanse

  Mål for studiet

  Årsstudiet i bedriftsøkonomi er et økonomisk grunnstudium som skal gi studentene faglig innsikt, analytisk trening og problemforståelse i utvalgte bedriftsøkonomiske emner.

  Læringsutbytte

  Årsstudiet i bedriftsøkonomi skal gi studentene en kompetanseplattform for å integrere økonomisk terminologi, teori og metoder i sitt arbeide eller i sine videre studier. De skal ved studiets slutt kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid innen fagområdet. Studentene skal kunne anvende denne kunnskapen på praktiske problemstillinger som de kan møte i arbeidslivet.

  Faglig innsikt og analytiske ferdigheter er viktig for studentene. De skal kunne planlegge og gjennomføre egne prosjekter, jobbe sammen med andre i grupper, kunne formidle fagstoff skriftlig og muntlig og kunne utveksle synspunkter og erfaringer, og slik sett bidra til utvikling av god praksis.

  Studentene skal ha kunnskaper om beslutninger på mikronivå innenfor private og offentlige organisasjoner med sikte på å koordinere bruken av knappe ressurser for å nå organisasjonens mål. Studentene skal være istand til å forstå
  samfunnsmessige virkninger av beslutningene og å handle i samsvar med juridiske, miljømessige og etiske standarder.

  Innhold

  Læringsutbyttet oppfylles gjennom emner fra fire fagområder:

  Studiemodell

  Emner 1. studieår
  SP Høst Vår
  ØKO142 Organisasjon, ledelse og entreprenørskap 15 15
  ØKO283 Rettslære 7,5 7,5
  ØKO121 Bedriftsøkonomisk analyse med programvare 7,5 7,5
  ØKO110 Regnskap I 7,5 7,5
  ØKO170 Mikroøkonomi 7,5 7,5
  ØKO150 Markedsføring 7,5 7,5
  ØKO260 Strategi 7,5 7,5
  Sum studiepoeng 60

  Arbeids- og undervisningsformer

  Studiet er lagt opp med en kombinasjon av forelesninger og gruppearbeid, øvinger og prosjektarbeid. HiNT legger stor vekt på å få til et godt læringsmiljø for studentene. Dette innebærer bl.a. tett kontakt mellom studenter og faglærere, samt jevnlige tilbakemeldinger og vurderinger av den enkelte student.

  Valgfrihet i studiet og individuelle utdanningsplaner

  Studenter som tidligere har gjennomført relevante studier, kan få innpasset disse gjennom individuelle studieplaner. Kontakt studieveileder for nærmere informasjon.

  Vurdering

  Studentenes kunnskaper innenfor alle emner i studiet skal vurderes. Det benyttes varierte vurderingsformer tilpasset hvert enkelt emne. Vurdering av hjemmebasert problemløsning, casestudier og lignende vil være aktuelle vurderingsformer i tillegg til tradisjonelle avsluttende skriftlige eller muntlige eksamener.

  Kompetanse og videre studier

  De som ønsker å studere videre med henblikk på å oppnå bachelorgrad i enten økonomi og administrasjon, regnskap eller revisjon, vil få godkjent hele bedriftsøkonomistudiet som del av et bachelorgradsstudium.

  Studiet kan innpasses i gradsstudier innenfor andre fagområder. Kontakt studieveileder for nærmere informasjon.

  Andre forhold

  Økonomistudentene ved HiNT har en egen linjeforening. Denne foreningen har både faglig og sosialt fokus. Alle økonomistudenter oppfordres til å delta aktivt i linjeforeningens arbeid.

  Studieevaluering

  HiNT arbeider kontinuerlig med kvalitetsforbedring av studiene. I dette arbeidet samarbeider vi tett med studentene; ved at studentene deltar i evaluering av såvel de enkelte emner som studiet som helhet.

  Evaluering i hvert enkelt emne skal skje gjennom:

  1. Ved oppstart av et emne: forventningsavklaring mellom foreleser og studenter
  2. Evaluering midtveis i semesteret
  3. Sluttevaluering

  Helhetlig evaluering av studiet skjer ved jevnlige møter mellom tillitsvalgte for studentene og studieledere ved HiNT.