Nord Universitet

Nord Universitet

Kontraktsledelse, 30 studiepoeng

Contract Management, 30 Credits

Fakta

 • Dato for godkjenning

  22.04.2013

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2013/2014

 • Studiepoeng

  30 studiepoeng

 • Studieleder

  Jørgen Grinde

  Innledning

  Kontrakten er det viktigste redskapet når ett foretak samhandler med et annet foretak, eller når en virksomhet samhandler med kundene. En kompetent ledelse av kontraktsarbeidet er ofte hovedkilden til kontroll med produksjonen og dermed også virksomhetens økonomiske resultater. Erfaringer viser at virksomheter har store forbedringspotensialer når det gjelder organisering av kontraktsarbeidet, og utviklingen av rutiner og prosedyrer på dette området. Vi ser at kontraktshåndteringen mer er et individuelt enn et organisasjonsmessig ansvar, noe som bidrar til at kompetanseutviklingen skjer individuelt og i mindre grad kollektivt. For å bedre virksomhetens økonomiske situasjon og konkurranseevne, er det nødvendig å utvikle kontraktskompetansen.

  Opptakskrav

  Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

  Mål for studiet

  Kontraktshåndtering er en kompleks og krevende prosess, helt fra man initierer en kontrakt og til arbeidet er sluttført. Studiet er rettet inn mot ledelse av kontraktsarbeidet i virksomheten. Målet er å bidra til å gi innsikt i, og utvikle ferdighetene innenfor sentrale elementer i denne prosessen. Vi har valgt å vektlegge kontraktslederrollen og utfordringene med prosesshåndtering, forhandlings- og beslutningsprosessene, de kontraktsøkonomiske vurderingene, og sist men ikke minst kontraktsjuridiske forhold. Hovedmålet er at vi gjennom studiet skal bidra til en bevisstgjøring omkring helheten i virksomhetens kontraktsarbeid.

  Læringsutbytte

  Kunnskap
  Studenten skal kunne:

  Ferdigheter
  Studenten skal være i stand til å:

  Generell kompetanse
  Studenten skal være i stand til:

  Innhold

  Studiet gir en innføring i utvalgte, men sentrale emner i kontraktsarbeidet, slik som juridiske forhold, forhandlings- og beslutningstaking, kontraktsøkonomiske analyser og vurdering, og prosessledelse.

  Studiemodell

  Emner 1. studieår
  SP Høst Vår
  ØKA382 Kontraktsrett 7,5 7,5
  ØKA314 Kontraktsøkonomi 7,5 7,5
  ØKA344 Forhandlingspsykologi og beslutningstaking 7,5 7,5
  ØKA354 Kontraktslederrollen 7,5 7,5
  Sum studiepoeng 30

  Arbeids- og undervisningsformer

  Undervisning blir gitt i form av samlinger, i alt seks samlinger à to dager, samt nettstøtte mellom samlingene.

  Kompetanse og videre studier

  Studiet kvalifiserer deg for å håndtere oppgaver knyttet til kontraktsledelse både innenfor privat næringsliv og offentlig forvaltning.

  Studenter kan supplere studiet i kontraktledelse med fag i andre relevante studietilbud for å bygge opp til f.eks en bachelorgrad.