Nord Universitet

Nord Universitet

Kunnskapsledelse, mastergradsstudium

Master of Knowledge Management

Fakta

 • Dato for godkjenning

  26.09.2013

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2013/2014

 • Studiepoeng

  90 studiepoeng

 • Studieleder

  Innledning

  Master i kunnskapsledelse er en erfaringsbasert mastergrad som tilbys av HiNT/HiST i samarbeid med Copenhagen Business School (CBS) og Danmarks Pædagogiske Universitetsskole (DPU) ved Aarhus Universitet.

  Opptakskrav

  I samsvar med forskriftene av 2005 om krav til mastergrad fra Utdannings- og forskningsdepartementet; § 5: Krav til erfaringsbasert mastergrad av 90 eller 120 studiepoengs omfang er opptakskravene:

  * bachelorgrad
  * cand.mag.grad
  * annen grad eller utdanningsløp av minimum 3 års omfang

  I tillegg kreves minst tre års relevant yrkespraksis.

  Dokumentert kompetanse innen ledelses- og organisasjonsfag inngår i opptaksgrunnlaget.

  Mål for studiet

  Studiets målsetting er å utvikle reflekterte og handlingsdyktige praktikere i kunnskapssamfunnet.

  Master i kunnskapsledelse har en anvendt og praksisnær innretning der nytteverdi for både deltaker og virksomhet er sentralt. Studiet legger derfor vekt på verdien av ulike teoretiske, metodiske og pedagogiske tilnærminger som sammen kan bidra til en praksisnær forståelse av organisasjoner og prosesser. Deltakere vil bli bedre i stand til å initiere og gjennomføre utviklingsprosesser og bedre til å lede kunnskapsarbeid og kunnskapsarbeidere.

  Studiet bygger på relasjonelle og prosessuelle perspektiver og møtet mellom praksisfeltet og teoretisk kunnskap. Hensikten er å gi kandidatene anledning til å forholde seg kritisk refleksivt til problemer og løsninger. Deltakerne skal gjennom ulike arbeidskrav dokumentere evne til å forholde seg refleksivt til egen læringsprosess.

  Kunnskap og læring står sentralt. Utvikling av et godt læringsmiljø og et lærende fellesskap i studiet er en del av studieprosessen. Dette innebærer at deltakerne ikke bare har ansvar for egen læring, men at de gjennom aktiv deltakelse også forventes å ta medansvar for fellesskapets læring.

  Læringsutbytte

  Læringsutbytte er et uttrykk for den kompetanse det forventes at studenten har oppnådd ved avsluttet studium, og skal danne grunnlag for vurdering av studentens kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse.

  Etter å ha gjennomført studiet forventes det at den nyutdannede studenten:

  Innhold

  Programmet deles i tre hoveddeler:

  Del 1: Læring og utvikling i organisert praksis, 30 stp

  Del 2: Kunnskapsledelse og kunnskapsprosesser, 30 stp

  Del 3: Mastergradsoppgave 30 stp

  Studiemodell

  Studiets emneplaner vedtas og publiseres for ett år av gangen. Endringer i utdanningsplanen kan forekomme.


  Emner 1. studieår 2. studieår 3. studieår
  SP Vår Høst Vår Høst Vår Høst
  MKL101 Læring og utvikling i organisert praksis 30 30
  MKL201 Kunnskapsledelse og kunnskapsprosesser 30 30
  MKL301 Masteroppgave 30 30
  Sum studiepoeng 90

  Arbeids- og undervisningsformer

  Studiet er organisert som et deltids studium over 2 år og 9 mnd. De to første årene er samlingsbasert med nettstøtte. Det tredje året arbeider deltakerne med sin masteravhandling. De fleste av samlingene vil bli lagt til Levanger og Trondheim, ca. halvparten på hvert sted. En av samlingene blir også lagt til København.

  Læringsformen er en blanding av samlinger, arbeid mellom samlingene med støtte i e-læringsplattformen Fronter, samt arbeid med masteroppgaven. Samlingene er en blanding av forelesninger, plenumsdrøftinger, arbeid med paper og arbeid i grupper. Studiet legger stor vekt på å utvikle evnen til å skrive reflektert og studentene oppfordres til å samarbeide om de paper som skal skrives mellom samlingene. Det forutsettes at deltakerne deltar på samlingene.

  Oversikt over studieløpet:
  Del 1 (MKL101): Læring og utvikling i organisert praksis, 30 stp: 1 år på deltid. Består av 5 samlinger (4 moduler, en oppsummeringssamling), 4 paper og avsluttende hjemmeeksamen.

  Del 2 (MKL201): Kunnskapsledelse og kunnskapsprosesser, 30 stp. 1 år på deltid. Består av 5 samlinger (4 moduler, en oppsummeringssamling), 4 paper og avsluttende hjemmeeksamen.

  Del 3: Masteroppgave, 30 studiepoeng: 1 år på deltid. 1 samling samt muntlig forsvar ved CBS/DPU i København.

  Vurdering

  I studiet er det et formelt arbeidskrav at studenten etter hver modul skal ha et godkjent paper for å få lov til å gå opp til eksamen i emnet. Eksamen i hvert av de to emnene (MKL101 og MKL201) vil være en 5 dagers skriftlig hjemmeeksamen.

  Masteravhandlingen forsvares og vurderes ved CBS/DPU i København.

  Internasjonalisering

  Studiet gjennomføres av HiNT/HiST i samarbeid med CBS og DPU.
  Deler av pensum vil være på engelsk. Det vil også være enkelte forelesninger som holdes på engelsk. En av samlingene blir lagt til København.

  Kompetanse og videre studier

  Fullført studium gir graden Master i kunnskapsledelse/Master of Knowledge Management. Vitnemålet utstedes av CBS og DPU.

  Andre forhold

  Det er en studieavgift pt. på 36.000 NOK pr. deltaker.
  I tillegg til utgifter til litteratur, materiell, semesteravgifter, reise og opphold på samlingene, må det påregnes utgifter til en samling i København første år. I tillegg kommer utgifter i forbindelse med reise til København for muntlig forsvar av masteroppgaven.

  Studieevaluering

  Studentevaluering av undervisning foretas som fortløpende evaluering av hver samling gjennom klassens time, samt evaluering gjennom Fronter. Dette sammen med programkoordinatorenes og modulansvarliges fortløpende selvevaluering forelegges programstyret to ganger i året. En samlet evalueringsrapport for studiet oversendes studiesjefen ved HiNT og HiST en gang i året, samt samarbeidspartnerne CBS og DPU.