Nord Universitet

Nord Universitet

Ledelse i skolen

School Leadership

Fakta

 • Dato for godkjenning

  10.01.2013

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2013/2014

 • Studiepoeng

  30 studiepoeng

 • Studieleder

  Jørgen Grinde

  Innledning

  Å lede skole- og oppvekstinstitusjoner er en mangesidig og utfordrende oppgave. Studiet 'Ledelse i skolen' skal bidra til å skape en helhetlig forståelse for skolen som organisasjon, og hvordan ulike prosesser, relasjoner, forventninger, aktører og rammeforutsetninger påvirker skolens ledelse, virksomhet og utvikling.

  Studiet er erfaringsbasert og er beregnet for de som allerede er ledere eller som ønsker lederoppgaver i skole- og oppvekstinstitusjoner, og andre som av ulike grunner er opptatt av fagområdet og ønsker slik utdanning.

  Opptakskrav

  Det kreves lærerutdanning / førskolelærerutdanning eller tilsvarende utdanning (minimum 180 studiepoeng) og relevant praksis som grunnlag for opptak til studiet.

  Læringsutbytte

  Studiet skal gi studentene kunnskaper og kompetanse slik at de utvikler sine ferdigheter til:

  Innhold

  Studiet har fire hovedemner:

  Studiemodell

  Emner 1. studieår 2. studieår
  SP Vår Høst Vår Høst
  LSK510 Skolen som organisasjon 7,5 7,5
  LSK520 Ledelse i skolen 7,5 7,5
  LSK530 Skolen i samfunnet 7,5 7,5
  LSK540 Ledelse av skoler i utvikling 7,5 7,5
  Sum studiepoeng 30

  Arbeids- og undervisningsformer

  De to emnene Skolen som organisasjon og Ledelse i skolen gjennomføres kalenderåret 2013. I løpet av vår- og høstsemesteret 2014 gjennomføres Skolen i samfunnet og Ledelse av skoler i utvikling.

  Studiet legger vekt på varierte arbeidsformer, og inkluderer muntlig og skriftlig arbeid, individuelt og samarbeid med andre, dialogbasert undervisning, gruppearbeid og bruk av digital læringsplattform.

  Studiet er samlingsbasert og forutsetter arbeid med egne og pålagte studieoppgaver mellom samlingene. Første samling er en todagers samling. De øvrige 7 samlingene er på en dag.

  Mellom samlingene gis det ulike oppgaver det skal arbeides med frem til neste samling.

  Samlingene er en viktig læringsarena i et praksisnært etter- og videreutdanningsstudium. Derfor er oppmøte på samlingene viktig for kunnskapsdeling og læringsutbytte.

  Vurdering

  Hvert emne vurderes ved hjelp av en skriftlig innleveringsoppgave og en hjemmeeksamen.

  Kompetanse og videre studier

  Opptaksvilkårene for Ledelse i skolen tilsier at det kan søkes om opptak på relevante masterstudier etter fullført studium.

  Studieevaluering

  Evaluering av studiets innhold, arbeidsformer og pensum gjøres ved slutten av hvert semester.