Nord Universitet

Nord Universitet

Ledelse i skolen, 30 stp

School Leadership, 30 credits

Fakta

 • Dato for godkjenning

  14.06.2013

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2013/2014

 • Studiepoeng

  30 studiepoeng

 • Studieleder

  Jørgen Grinde

  Innledning

  Å lede skole- og oppvekstinstitusjoner er en mangesidig og utfordrende oppgave. Studiet skal bidra til å skape en helhetlig forståelse for skolen som organisasjon, hvordan ulike prosesser, relasjoner, forventninger, aktører og rammeforutsetninger påvirker skolens ledelse, virksomhet og utvikling.

  Studiet er erfaringsbasert og er beregnet for de som allerede er ledere eller som ønsker lederoppgaver i skole- og oppvekstinstitusjoner, og andre som av ulike grunner er opptatt av fagområdet og ønsker slik utdanning.

  Opptakskrav

  Det kreves lærerutdanning, førskolelærerutdanning eller tilsvarende utdanning (min. 180 studiepoeng) og relevant praksis som grunnlag for opptak til studiet.

  Læringsutbytte

  Studiet skal gi studentene kunnskaper og kompetanse slik at de utvikler sine ferdigheter til:

  Innhold

  Studiet består av to emner:

  ORGANISASJON OG LEDELSE

  SAMFUNNS- OG UTVIKLINGSPERSPEKTIVER

  Studiemodell

  Emner 1. studieår
  SP Høst Vår
  LIS511 Organisasjon og ledelse 15 15
  LIS512 Samfunns- og utviklingsperspektiver 15 15
  Sum studiepoeng 30

  Arbeids- og undervisningsformer

  Studiet gjennomføres i løpet av ett studieår, med ett emne i hvert semester.

  Studiet er samlingsbasert og forutsetter arbeid med egne og pålagte studieoppgaver mellom samlingene. Første samling er en todagers samling. De øvrige 7 samlingene er på en dag.

  Samlingene er en viktig læringsarena i et praksisnært etter- og videreutdanningsstudium. Derfor er oppmøte på samlingene viktig for læringsutbyttet.

  Det legges vekt på varierte arbeidsformer under studiesamlingene. Mellom samlingene gis det ulike oppgaver det skal arbeides med frem til neste samling.

  Studiet benytter Fronter som nettstøtte.

  Studieevaluering

  Evaluering av studiets innhold, arbeidsformer og pensum gjøres ved slutten av hvert semester.