Nord Universitet

Nord Universitet

Master of Public Administration, mastergradsstudium

Master of Public Administration

Fakta

 • Dato for godkjenning

  03.12.2013

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2013/2014

 • Studiepoeng

  120 studiepoeng

 • Studieleder

  Innledning

  Master of Public Administration (MPA) er et erfaringsbasert mastergradsstudium som gjennomføres i samarbeid mellom Copenhagen Business School (CBS), Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) og Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT).

  Studiet er todelt. Den første delen på 90 studiepoeng gjennomføres i regi av HiST og HiNT. Den andre delen er en masteravhandling på 30 studiepoeng som gjennomføres i regi av CBS. Hele studiet gjennomføres i løpet av 2,5 år.

  Den norske delen av studiet omfatter de tre kjernefagene Økonomi, Statsvitenskap, og Organisasjon og ledelse. Videre inngår fagene Samfunnsvitenskaplig metode, Strategisk ledelse og Offentlig styring i et internasjonalt perspektiv.

  For å kunne skrive masteravhandlingen, kreves det, i tillegg til de 90 første studiepoengene, deltakelse på et internasjonalt sommerseminar ("sommerskole") og to utenlandssamlinger. Skrivingen av masteravhandlingen gjennomføres i løpet av 8 mnd.

  Studentene som tas opp på studiet, har forskjellig utdannings- og erfaringsbakgrunn. Det vil derfor forutsettes at alle studentene er på et visst basisnivå før undervisningen starter opp. På den måten er det mulig å legge opp undervisningen på et høyt nok nivå. Samtidig er det viktig å presisere at dette er et videreutdanningstilbud med stor vekt på at kunnskapene skal integreres og være til nytte
  i den daglige arbeidssituasjonen. Innhold og faglig fokus kan derfor være noe forskjellig fra tradisjonelle høgskolestudier. Vi ser det også som viktig at studentene skal lære av hverandre.

  MÅLGRUPPE
  Nåværende og kommende ledere i offentlig sektor, i frivillige og faglige organisasjoner, samt i private virksomheter som arbeider sammen med stat og kommune.

  Opptakskrav

  Ett av følgende fullførte utdanningsløp:
  - bachelorgrad
  - cand.mag.-grad
  - annen grad eller yrkesutdanning av minimum 3 års omfang
  - utdanning som i henhold til § 3-4 i lov om universiteter og høyskoler er godkjent som jevngod med ovennevnte grader eller utdanningsløp.
  I tillegg kreves 3 års relevant arbeidserfaring.

  Læringsutbytte

  Kunnskaper
  Studenten

  Ferdigheter
  Studenten

  Generell kunnskap
  Studenten

  Innhold

  De tre kjernefagene er:

  MPA12 Organisasjon og ledelse, 15 stp
  MPA22 Økonomi, 15 stp
  MPA32 Statsvitenskap, 15 stp

  Andre fag:

  MPA62 Samfunnsvitenskapelig metode, 15 stp
  MPA751 Strategisk ledelse, 15 stp
  MPA754 Offentlig styring i et internasjonalt perspektiv, 15 stp
  MPA800 Masteravhandling, 30 stp

  Studiemodell

  Studiets emneplaner vedtas og publiseres for ett år av gangen. Endringer i utdanningsplanen kan forekomme.


  Emner 1. studieår 2. studieår 3. studieår
  SP Vår Høst Vår Høst Vår
  MPA32 Statsvitenskap 15 15
  MPA12 Organisasjon og ledelse 15 15
  MPA22 Økonomi 15 15
  MPA62 Samfunnsvitenskapelig metode 15 15
  MPA751 Strategisk ledelse 15 15
  MPA754 Offentlig styring i et internasjonalt perspektiv 15 15
  MPA800 Masteravhandling 30 30
  Sum studiepoeng 120

  Arbeids- og undervisningsformer

  Første del av studiet vil strekke seg over til sammen 12 samlinger.

  Mellom samlingene skal studentene fordype seg i litteratur, skrive notater og gjennomføre prosjekter. Disse skal være forankret i problemstillinger fra egen arbeidssituasjon. Notatene og prosjektrapportene vil trekkes inn i undervisningen og vil bli evaluert fortløpende av de fagansvarlige. Studentene må være forberedt på å utarbeide et skriftlig notat mellom hver samling.

  De studentene som består alle eksamener på den første delen av masterstudiet, kan starte på masteravhandlingen ved Copenhagen Business School. Dette består av internasjonal sommerskole og selve masteravhandlingen. Når det gjelder masteravhandlingen, vil veiledning normalt bli gitt av norske faglærere - dvs at det er ikke behov for et lengre opphold i København. Prosjektarbeidet i faget Samfunnsvitenskapelig metode vil dessuten organiseres slik at studentene kan forberede masteravhandlingen på et tidlig tidspunkt.

  Andre forhold

  Det vil være en studieavgift på 36 000 NOK pr. student. Avgiften betales med kr. 5 000,- samtidig som man takker ja til studieplassen, kr 15 000,- sommeren første studieår og kr. 16 000,- sommeren andre studieår. Studenter som velger å avbryte masterutdanningen før andre innbetaling, skal få tilbakebetalt kr. 10.000,-. Dette gjelder uansett årsak til at studentene velger å trekke seg. Tilbakebetaling forutsetter at studenten selv gir formell beskjed til CBS innen 15. juni i andre studieår.

  Studenter som ikke består den ordinære eksamen ved HiST/HiNT, og som ønsker å kontinuere, kan søke CBS om endrede betalingsbetingelser. Studenter som ønsker å trekke seg etter den 15. juni andre studieår har ingen rett til å få tilbakebetalt studieavgift. De må i så fall søke CBS spesielt.

  Lover og forskrifter:
  Studentene skal forholde seg til Lov om universiteter og høgskoler, og Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Nord-Trøndelag.