Nord Universitet

Nord Universitet

Innføringskurs for studenttillitsvalgte

Introductory Course for Student Representatives

5 studiepoeng

Fakta

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret:

  2013/2014

 • Studiepoeng:

  5

 • Studieleder:

  Jørgen Grinde

 • Fagansvarlig:

  Jørgen Grinde

Innledning

Målgruppen for emnet er studenter som har tillitsverv ved Hint eller Sinot. Emnet skal gi tillitsvalgte skolering og anerkjennelse for det arbeidet de utfører for høgskolen. Emnet skal også gi studentene mulighet til å dokumentere kompetanse i ledelse og organisering som de får gjennom arbeidet som tillitsvalgt.

Forkunnskaper

For å bli tatt opp på studiet kreves det at en har tillitsverv ved HiNT eller SiNoT.

Læringsmål

Emnet skal
- stimulere studentene til å påta seg studentpolitiske verv og
bruke sine demokratiske rettigheter ved høyskolen
- gi en grundig fortåelse av rollen som studenttillitsvalgt
- utvikle grunnleggende ferdigheter som er viktig for å
inneha studenttillitsverv

Læringsutbytte

Kunnskap:
Studenten skal ha kunnskap om

Ferdigheter
Studenten skal være i stand til å ta på seg og utøve et studentpoltisisk verv gjennom å ha tillegnet seg ferdigheter i kommuniksjon, teamarbeid, møteledelse og organisasjonsforståelse

Generell kompetanse
Studenten har fått forståelse for de demokratiske prosesser innenfor høyere utdanning, og den rollen som studentene har for å påvirke beslutnignsprosessene

Innhold

Arbeids- og undervisningsformer

Det gjennomføres et obligatorisk todagers seminar med forelesninger og gruppeøvinger. Emnet gjenomføres i første del av høstsemesteret.

Vurderingsordning

Arbeidskrav:
Obligatorisk og aktiv deltagelse på seminaret, gruppearbeid og øvinger som må være godkjent.
Eksamen:

Pensumlitteratur

Gerhardsen, Truls (2006): Truls Gerhardsens reviderte utgave av Einar Gerhardsens Tillitsmannen : en håndbok for tillitsvalgte . 9. utg. [Oslo] : Gyldendal
ISBN 978-82-05-36776-0
Eldre utg. kan benyttes

Gotvassli, Kjell-Åge (2004): "Teori : ideer om ledelse og organisasjon". I: Rapport / Høgskolen i Nord-Trøndelag , Nr 20, s. 13-24
Deles ut av faglærer

LOV-2005-04-01-15 (Oslo): Lov om universiteter og høyskoler . 2005 : Kunnskapsdepartementet
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/all/nl-20050401-015.html&emne=lov+om+universiteter+og+h%d8yskol*&&

Nylehn, Børre (2001): Organisasjon og ledelse : en innføring. 2. utg. Oslo : Kolle forlag. Kap. 5,7 og 14
ISBN 82-463-0011-3

Sewerin, Thomas (2012): En plass i stolen : en arbeidsbok for grupper om grupper. 2. utg. Malmö : Tertulia books. Kap. 2,3,6 og 9
ISBN 978-91-977473-4-9

Stokkeland, Harald, i samarbeid med Jakki Moore (2012): Mye bedre møter. Oslo : Universitetsforlaget
ISBN 978-82-15-01831-7