Nord Universitet

Nord Universitet

Økonomi og administrasjon, bachelorgradsstudium

Business Administration, Bachelor's Programme

Fakta

 • Dato for godkjenning

  17.10.2014

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2013/2014

 • Studiepoeng

  180 studiepoeng

 • Studieleder

  Børre A Olsen

  Innledning

  Dette er en bedriftsøkonomisk grunnutdanning som både er yrkesrettet og gir en rekke muligheter for videre utdanning. I 3. studieår kan du velge emner etter egne interesser.

  Opptakskrav

  Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

  Mål for studiet

  Bachelorgradsstudiet i økonomi og administrasjon er et bedriftsøkonomisk grunnstudium som skal gi studentene faglig innsikt, analytisk trening og problemforståelse innenfor naturgitte, samfunnsmessige og etiske rammer.

  Læringsutbytte

  Etter fullført studieum skal studenten:

  Kunnskap:

  Ferdigheter:

  Generell kompetanse:

  Innhold

  Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon omfatter 180 studiepoeng. Av disse er 157,5 studiepoeng knyttet til obligatoriske emner, mens 22,5 studiepoeng er knyttet til valgfrie emner. Læringsutbyttet oppfylles gjennom emner fra fem fagområder:

  I siste studieår skal studentene velge to emner på ialt 22,5 studiepoeng (et på 15sp og et på 7,5sp). For valgemnene på 7,5sp tas det forbehold om igangsetting av det enkelte emne samt mulig øvre antallsbegrensning mht antall studenter som kan få plass på emnet.
  Studenter som tidligere har gjennomført relevante studier, kan få innpasset disse gjennom individuelle utdanningsplaner, ta kontakt med studieveileder for nærmere informasjon.

  I tillegg kommer:

  Studiemodell

  Utdanningsplan
  1. studieår 2. studieår 3. studieår
  Emne SP Høst Vår  Høst Vår  Høst Vår 
  MET111 Matematikk 7,5 7,5
  ØKO121 Bedriftsøkonomisk analyse med programvare 7,5 7,5
  ØKO142 Organisasjon, ledelse og entreprenørskap 15 15
  ØKO110 Regnskap I 7,5 7,5
  ØKO170 Mikroøkonomi 7,5 7,5
  ØKO150 Markedsføring 7,5 7,5
  MET222 Statistikk 7,5 7,5
  ØKO270 Makroøkonomi 7,5 7,5
  ØKO210 Regnskap II 7,5 7,5
  ØKO212 Driftsregnskap 7,5 7,5
  ØKO283 Rettslære 7,5 7,5
  ØKO213 Økonomisk styring I 7,5 7,5
  ØKO261 Strategi 7,5 7,5
  ØKO271 Offentlig økonomi 7,5 7,5
  ØKO214 Finansiering og investering 7,5 7,5
  ØKO313 Økonomisk styring II 7,5 7,5
  MET323 Samfunnsvitenskapelig metode 7,5 7,5
  ØKO340 Etikk og corporate social responsibility 7,5 7,5
  ØKO390 Bacheloroppgave 15 15
  000 Valgemner 22,5 22,5
  180
   
  Valgemner
  1. studieår 2. studieår 3. studieår
  Emne SP Høst Vår  Høst Vår  Høst Vår 
  ØKO3661 Innovasjon og entreprenørskap 15 15
  ØKO318 Økonomisk styring III 15 15
  MET311 Videregående matematikk 7,5 7,5
  ØKO314 Økonomisk administrativ programvare 7,5 7,5
  ØKO324 Personlig økonomi 7,5 7,5
  ØKO325 Verdsetting 7,5 7,5
  ØKO386 Arbeidsrett 7,5 7,5
  ØKO330 Beslutningsteori 7,5 7,5
  Sum studiepoeng 75

  Arbeids- og undervisningsformer

  Studiet er lagt opp med en kombinasjon av tradisjonelle forelesninger og gruppearbeid, øvinger og prosjektarbeid. HiNT legger stor vekt på å få til et godt læringsmiljø for studenten. Dette innebærer bl.a. tett kontakt mellom studenter og faglærere, samt jevnlige tilbakemeldinger og vurderinger av den enkelte student.

  Valgfrihet i studiet og individuelle utdanningsplaner

  I siste studieår skal studentene velge to emner på ialt 22,5 studiepoeng.

  Studenter som tidligere har gjennomført relevante studier, kan få innpasset disse gjennom individuelle utdanningsplaner, ta kontakt med studieveileder for nærmere informasjon.

  Vurdering

  Studentenes kunnskaper innenfor alle emner i studiet skal vurderes. Det benyttes varierte vurderingsformer tilpasset hvert enkelt emne. Hjemmeeksamen, casestudier og lignende vil være aktuelle vurderingsformer i tillegg til tradisjonelle avsluttende skriftlige eller muntlige eksamener.

  Internasjonalisering

  HiNT arbeider med å legge til rette for at alle studenter på bachelorgradsstudiene skal kunne gjennomføre deler av studiet ved en høgskole eller universitet i utlandet. For fagområdet økonomi og administrasjon legger vi til rette for at utenlandsopphold gjennomføres i 4. semester. Ta kontakt med studieveileder for nærmere informasjon.

  Kompetanse og videre studier

  Bachelorgraden i økonomi og administrasjon kvalifiserer deg til spennende arbeidsoppgaver i industri-, handels- og servicebedrifter. Mulighetene er mange. Alle virksomheter trenger medarbeidere som kan økonomi, regnskap, ledelse, personalarbeid og markedsføring. Du tilegner deg også ferdigheter som setter deg bedre i stand til å starte egne virksomhet.

  Bachelorgradsstudiet i økonomi og administrasjon gir mange muligheter for videre studier innen økonomiske fag. Man må være oppmerksom på at opptakskriteriene varierer mellom institusjonene, og at opptakskriteriene ved en institusjon kan endre seg over tid. Videre studier, og derav valg av fagsammensetning ved HiNT, bør derfor planlegges av studenten (i samråd med HiNT) i god tid før søknad om opptak til videre studier.

  Andre forhold

  Økonomistudentene ved HiNT har en egen linjeforening. Denne foreningen har både faglig og sosialt fokus. Alle økonomistudenter oppfordres til å delta aktivt i linjeforeningens arbeid.

  Studieevaluering

  HiNT arbeider kontinuerlig med kvalitetsforbedring av studiene. I dette arbeidet samarbeider vi tett med studentene; ved at studentene deltar i evaluering av såvel de enkelte emner som studiet som helhet.

  Evaluering i hvert enkelt emne skal skje gjennom:

  1. Ved oppstart av et emne: forventningsavklaring mellom foreleser og studenter
  2. Evaluering midtveis i semesteret
  3. Sluttevaluering

  Helhetlig evaluering av studiet skjer ved jevnlige møter mellom tillitsvalgte for studentene og studieledere ved HiNT.