Nord Universitet

Nord Universitet

Offentlig administrasjon og ledelse, årsstudium

Public Administration and Management, 60 Credits

Fakta

 • Dato for godkjenning

  21.03.2013

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2013/2014

 • Studiepoeng

  60 studiepoeng

 • Studieleder

  Jørgen Grinde

  Innledning

  Studiet er et tilbud til personer som ønsker innsikt i ledelse under forhold med stadige og tildels store endringer, slik vi ser det i offentlig sektor. Studiet er definert som videreutdanning for personer med lederoppgaver eller som ønsker lederoppgaver i offentlig virksomhet.

  Opptakskrav

  Det kreves fullført utdanning på høgskole- eller universitetsnivå av minst to års varighet. Søkere som ikke oppfyller dette kravet kan bli tatt opp på grunnlag av realkompetansevurdering. Søkere med minst tre års yrkeserfaring vil bli foretrukket.

  Mål for studiet

  Studiet tar sikte på å gi kandidatene solide kunnskaper, ferdigheter og innsikt i ulike sider ved:
  Politikk og forvaltning, organisasjonsteori og organisatoriske utfordringer for offentlig sektor, økonomi (slik som økonomisk styring, nasjonaløkonomi og økonomisk politikk) og ledelse (slik som prosjektledelse, personalledelse og endringsledelse). Teori i kombinasjon med anvendelse på praktiske problemstillinger skal gjøre kandidatene i stand til å ivareta viktige lederoppgaver i framtida. Studiet skal sette studentene bedre i stand til dette på følgende måte:
  - vurdere og forstå hva som virker inn på samspillet mellom
  enkeltindivider, samfunn og organisasjon
  - administrere og lede en organisasjon
  - iverksette analyser, observasjoner og strategier for å bedre,
  forandre og øke organisasjonens effektivitet.

  Læringsutbytte

  Kunnskaper
  Studenten har grunnleggende kunnskaper om:

  Ferdigheter
  Studenten:

  Generell kompetanse
  Studenten:

  Innhold

  Studiet er inndelt i større og mindre enheter avhengig av arbeidsmengden etter et normert heltidsstudium på 60 studiepoeng pr. år. Halvparten av studiet omfatter organisasjons- og ledelsesfag. Den andre halvparten består av økonomi- og datafag.

  Studiemodell

  Emner 1. studieår
  SP Høst Vår
  OAL101 Organisasjon og ledelse 12 12
  OAL132 Økonomisk styring 12 12
  OAL151 IT som ledelsesverktøy 6 6
  OAL113 Forvaltning og politikk 12 12
  OAL141 Samfunnsøkonomi 12 12
  OAL120 Prosjektledelse 6 6
  Sum studiepoeng 60

  Arbeids- og undervisningsformer

  Undervisningen er lagt opp som en kombinasjon av samlinger og internettbasert undervisning. Studiet starter med en obligatorisk samling på 4 dager, der det gis en innføring i sentrale emner og undervisningsopplegg. Utover dette vil det bli arrangert 1 samling à 4 dager og 4 samlinger à 3 dager i løpet av studieåret. Mellom samlingene blir det gitt nettbasert undervisning, med obligatoriske innleveringsoppgaver. Undervisningstilbudet og studiebelastningen for den enkelte student skal med dette tilsvare et fulltidsstudium i løpet av året. Det er imidlertid mulighet til å gjøre individuelle tilpasninger i egen utdanningsplan.

  Studieopplegget er under kontinuerlig vurdering, og studentene må være forberedt på endringer. Dette gjelder spesielt faglitteraturen.

  Kompetanse og videre studier

  De som består eksamen i alle obligatoriske fag vil få karakterutskrift for fullført studium på 60 studiepoeng. Studiet i offentlig administrasjon og ledelse kan inngå med 60 studiepoeng i en bachelorgrad, som forutsetter i alt 180 studiepoeng.

  Master of Public Administration (MPA) og Kunnskapsledelse, mastergradstudium (MKL) vil være muligheter for de som ønsker å kunne gå ennå dypere inn i ledelsesutfordringene knyttet til offentlig sektor. Disse masterstudiene tilbys i et samarbeid mellom Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT), Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) og Handelshøyskolen i København (CBS).