Nord Universitet

Nord Universitet

Regnskap, bachelorgradsstudium

Accounting, Bachelor's Programme

Fakta

 • Dato for godkjenning

  17.10.2014

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2013/2014

 • Studiepoeng

  180 studiepoeng

 • Studieleder

  Børre A Olsen

  Innledning

  Dette er en økonomisk administrativ utdanning som både er yrkesrettet og gir muligheter for videre utdanning på mastergradsnivå. Studiet er spesielt utviklet for regnskapsførerbransjen da det tilfredsstiller teorikravet til å bli autorisert regnskapsfører. Men det er også tilpasset virksomheters generelle behov for kompetanse innen det bedriftsøkonomiske fagområdet.

  Opptakskrav

  Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

  Mål for studiet

  Bachelorgradsstudiet i regnskap er et bedriftsøkonomisk grunnstudium som skal gi studentene faglig innsikt, analytisk trening og problemforståelse innenfor naturgitte, samfunnsmessige og etiske rammer.

  Læringsutbytte

  Etter fullført studium skal studenten:

  Kunnskap:

  Ferdigheter:

  Generell kompetanse:

  Innhold

  Læringsutbyttet oppfylles gjennom emner fra fem fagområder:

  Det faglige innholdet vil til enhver tid måtte tilpasses formelle krav vedrørende autorisasjon som regnskapsfører. I den foreliggende studieplanen tas det derfor forbehold om endringer som følge av mulige nye formelle krav.

  Se http://www.finanstilsynet.no for nærmere orientering om autorisasjonsordningen for regnskapsførere.

  Studiet har en praktisk og yrkesrettet profil:

  Studiemodell

  Emner 1. studieår 2. studieår 3. studieår
  SP Høst Vår Høst Vår Høst Vår
  MET111 Matematikk 7,5 7,5
  ØKO121 Bedriftsøkonomisk analyse med programvare 7,5 7,5
  ØKO141 Organisasjon og ledelse 10 10
  ØKO110 Regnskap I 7,5 7,5
  ØKO170 Mikroøkonomi 7,5 7,5
  ØKO150 Markedsføring 7,5 7,5
  MET222 Statistikk 7,5 7,5
  ØKO270 Makroøkonomi 7,5 7,5
  ØKO220 Finansregnskap 7,5 7,5
  ØKO212 Driftsregnskap 7,5 7,5
  ØKO283 Rettslære 7,5 7,5
  ØKO214 Finansiering og investering 7,5 7,5
  ØKO213 Økonomisk styring I 7,5 7,5
  ØKO281 Skatterett I 7,5 7,5
  ØKO261 Strategi 7,5 7,5
  ØKO320 Årsregnskap I 7,5 7,5
  MET323 Samfunnsvitenskapelig metode 7,5 7,5
  ØKO381 Skatterett II 7,5 7,5
  ØKO393 Bacheloroppgave 15 15
  ØKO326 Virksomhets- og regnskapsorganisering 7,5 7,5
  ØKO369 Bedriftskonsultasjon 5 5
  ØKO314 Økonomisk administrativ programvare 7,5 7,5
  ØKO386 Arbeidsrett 7,5 7,5
  Sum studiepoeng 180

  Arbeids- og undervisningsformer

  Studiet er lagt opp med en kombinasjon av forelesninger og gruppearbeid, øvinger og prosjektarbeid. HiNT legger stor vekt på å få til et godt læringsmiljø for studenten. Dette innebærer bl.a. tett kontakt mellom studenter og faglærere, samt jevnlige tilbakemeldinger og vurderinger av den enkelte student.

  Valgfrihet i studiet og individuelle utdanningsplaner

  Det faglige innholdet i bachelorgradstudiet i regnskap er i stor grad styrt av formelle autorisasjonskrav, og det er ikke lagt opp til valgmuligheter i studiet. Det er mulig å søke overgang fra regnskapsstudiet til våre bachelorgradsstudier i revisjon eller økonomi og administrasjon. Kontakt studieveileder for nærmere informasjon.

  Studenter som tidligere har gjennomført relevante studier, kan få innpasset disse gjennom individuelle utdanningsplaner.

  Vurdering

  Kandidatenes kunnskaper innenfor alle emner i studiet skal vurderes. Det benyttes varierte vurderingsformer tilpasset hvert enkelt emne. Hjemmeeksamen, casestudier og lignende vil være aktuelle vurderingsformer i tillegg til tradisjonelle avsluttende skriftlige eller muntlige skoleeksamener.

  Internasjonalisering

  HiNT arbeider med å legge til rette for at alle studenter på bachelorgradsstudiene skal kunne gjennomføre deler av studiet ved en høgskole eller universitet i utlandet. For bachelorstudiet i regnskap legger vi til rette for at utenlandsopphold gjennomføres i 4. semester. For fagområdet regnskap (og revisjon) må man særskilt påse at de emner som gjennomføres i utlandet er kompatible med formelle krav som stilles i Norge. Kontakt studieveileder for nærmere informasjon.

  Kompetanse og videre studier

  Bachelorgraden i regnskap kvalifiserer deg til spennende arbeidsoppgaver innen regnskap og revisjon i privat og offentlig sektor, samt i industri-, handels- og servicebedrifter. Mulighetene er mange. Alle virksomheter trenger medarbeidere som kan økonomi, regnskap, ledelse, personalarbeid og markedsføring. Du tilegner deg også ferdigheter som setter deg bedre i stand til å starte egne virksomhet.

  Bachelorgradsstudiet i regnskap gir mange muligheter for mastergradsstudier innen økonomiske og administrative fag. Vær oppmerksom på at opptakskriteriene varierer mellom institusjonene, og at opptakskriteriene ved en institusjon kan endre seg over tid.
  Videre studier, og derav valg av fagsammensetning ved HiNT, bør derfor planlegges av studenten, i samråd med HiNT, i god tid før søknad om opptak til videre studier.

  Andre forhold

  Økonomistudentene ved HiNT har en egen linjeforening. Denne foreningen har både faglig og sosialt fokus. Alle økonomistudenter oppfordres til å delta aktivt i linjeforeningens arbeid.

  Studieevaluering

  HiNT arbeider kontinuerlig med kvalitetsforbedring av studiene. I dette arbeidet
  samarbeider vi tett med studentene; ved at studentene deltar i evaluering av såvel de
  enkelte emner som studiet som helhet.

  Evaluering i hvert enkelt emne skal skje gjennom:

  1. Ved oppstart av et emne: forventningsavklaring mellom foreleser og studenter
  2. Evaluering midtveis i semesteret
  3. Sluttevaluering

  Helhetlig evaluering av studiet skjer ved jevnlige møter mellom tillitsvalgte for studentene og studieledere ved HiNT.