Nord Universitet

Nord Universitet

Revisjon, bachelorgradsstudium

Auditing, Bachelor's Programme

Fakta

 • Dato for godkjenning

  17.10.2014

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2013/2014

 • Studiepoeng

  180 studiepoeng

 • Studieleder

  Børre A Olsen

  Innledning

  Dette er en yrkesrettet utdanning som tar sikte på å gi studentene teoretiske kunnskaper i økonomi og revisjonsfag. Studiet er lagt opp etter Nasjonal rammeplan fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet. Bachelorgradsstudiet i revisjon tilfredsstiller, med karakterkrav i enkelte emner, teorikravet til å bli registrert revisor. Bevilling som registrert revisor gis av Finanstilsynet.

  Opptakskrav

  Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

  Mål for studiet

  Studiet skal
  - gi studentene teoretisk kunnskap i økonomi og revisjonsfag på et nivå som gjør dem skikket til å utføre revisjonsoppgaver i private bedrifter og offentlig forvaltning
  - tilfredsstille de teoretiske kravene til å få bevilling som registrert revisor
  - gi studentene det teoretiske grunnlaget som fordres for å bli tatt opp som student på master i regnskap og revisjon ved Norges Handelshøyskole eller Handelshøyskolen BI.

  Læringsutbytte

  Etter fullført studium skal studenten:
  Kunnskap:

  Ferdigheter:

  Generell kompetanse:

  Innhold

  Innholdet i studiet er regulert av en Nasjonal rammeplan, og læringsutbyttet oppfylles gjennom emner fra fem fagområder:

  Det faglige innholdet vil til enhver tid måtte tilpasses formelle krav vedrørende registrert revisor. I den foreliggende studieplanen tas det derfor forbehold om endringer som følge av mulige nye formelle krav.

  Se http://www.finanstilsynet.no for nærmere orientering om formelle forhold knyttet godkjenning som registrert revisor.

  I studiet er det fire fordypningsemner med avsluttende revisoreksamen. For disse emnene har Finanstilsynet besluttet at studenter må ha karakteren C eller bedre for å få godkjennelse som registrert revisor.

  Studiemodell

  Emner 1. studieår 2. studieår 3. studieår
  SP Høst Vår Høst Vår Høst Vår
  MET111 Matematikk 7,5 7,5
  ØKO121 Bedriftsøkonomisk analyse med programvare 7,5 7,5
  ØKO141 Organisasjon og ledelse 10 10
  ØKO110 Regnskap I 7,5 7,5
  ØKO170 Mikroøkonomi 7,5 7,5
  ØKO150 Markedsføring 7,5 7,5
  MET222 Statistikk 7,5 7,5
  ØKO212 Driftsregnskap 7,5 7,5
  ØKO270 Makroøkonomi 7,5 7,5
  ØKO220 Finansregnskap 7,5 7,5
  ØKO283 Rettslære 7,5 7,5
  ØKO214 Finansiering og investering 7,5 7,5
  ØKO213 Økonomisk styring I 7,5 7,5
  ØKO281 Skatterett I 7,5 7,5
  ØKO261 Strategi 7,5 7,5
  ØKO320 Årsregnskap I 7,5 7,5
  MET323 Samfunnsvitenskapelig metode 7,5 7,5
  ØKO323 Offentlig regnskap 5 5
  ØKO381 Skatterett II 7,5 7,5
  ØKO326 Virksomhets- og regnskapsorganisering 7,5 7,5
  ØKO325 Verdsetting 7,5 7,5
  ØKO321 Årsregnskap II 7,5 7,5
  ØKO327 Revisjon 15 15
  Sum studiepoeng 180

  Arbeids- og undervisningsformer

  Studiet er lagt opp med en kombinasjon av forelesninger og gruppearbeid, øvinger og prosjektarbeid. HiNT legger stor vekt på å få til et godt læringsmiljø for studenten. Dette innebærer bl.a. tett kontakt mellom studenter og faglærere, samt jevnlige tilbakemeldinger og vurderinger av den enkelte student.

  Valgfrihet i studiet og individuelle utdanningsplaner

  Det faglige innholdet i bachelorgradsstudiet i revisjon er styrt av nasjonal rammeplan og formelle autorisasjonskrav. Det er mulig å søke overgang fra revisjonsstudiet til våre bachelorgradsstudier i regnskap eller økonomi og administrasjon.

  Studenter som tidligere har gjennomført relevante studier, kan få innpasset disse gjennom individuelle utdanningsplaner.

  Vurdering

  Studentenes kunnskaper innenfor alle emner i studiet skal vurderes. Det benyttes varierte vurderingsformer tilpasset hvert enkelt emne. Hjemmeeksamen, casestudier og lignende vil være aktuelle vurderingsformer i tillegg til tradisjonelle avsluttende skriftlige eller muntlige skoleeksamener.

  Internasjonalisering

  HiNT arbeider med å legge til rette for at alle studenter på bachelorgradsstudiene skal kunne gjennomføre deler av studiet ved en høgskole eller universitet i utlandet. For bachelorstudiet i revisjon legger vi til rette for at utenlandsopphold gjennomføres i 4. semester. For fagområdet revisjon (og regnskap) må man særskilt påse at de emner som gjennomføres i utlandet er kompatible med formelle krav som stilles i Norge. Kontakt studieveileder for nærmere informasjon.

  Kompetanse og videre studier

  Bachelorgraden i revisjon kvalifiserer deg til spennende arbeidsoppgaver innen revisjon og regnskap innen privat og offentlig sektor, samt i industri-, handels- og servicebedrifter. Mulighetene er mange. Alle virksomheter trenger medarbeidere som kan økonomi, regnskap, ledelse, personalarbeid og markedsføring. Du tilegner deg også ferdigheter som setter deg bedre i stand til å starte egen virksomhet.

  Bachelorgradsstudiet gir mange muligheter for mastergradsstudier innen økonomiske og administrative fag. Vær oppmerksom på at opptakskriteriene varierer mellom institusjonene, og at opptakskriteriene ved en institusjon kan endre seg over tid. Videre studier, og derav valg av fagsammensetning ved HiNT, bør derfor planlegges av studenten, i samråd med HiNT, i god tid før søknad om opptak til videre studier.

  Bachelorgradsstudiet i revisjon kvalifiserer også for opptak til master i regnskap og revisjon ved Norges Handelshøyskole og Handelshøyskolen BI. Bestått mastergradsutdanning gir mulighet for å få bevilling som statsautorisert revisor.

  Andre forhold

  Økonomistudentene ved HiNT har en egen linjeforening. Denne foreningen har både faglig og sosialt fokus. Alle økonomistudenter oppfordres til å delta aktivt i linjeforeningens arbeid.

  Studieevaluering

  HiNT arbeider kontinuerlig med kvalitetsforbedring av studiene. I dette arbeidet samarbeider vi tett med studentene; ved at studentene deltar i evaluering av såvel de enkelte emner som studiet som helhet.

  Evaluering i hvert enkelt emne skal skje gjennom:

  1. Ved oppstart av et emne: forventningsavklaring mellom foreleser og studenter
  2. Evaluering midtveis i semesteret
  3. Sluttevaluering

  Helhetlig evaluering av studiet skjer ved jevnlige møter mellom tillitsvalgte for studentene og studieledere ved HiNT.