Nord Universitet

Nord Universitet

Sosiologi, årsstudium

Sociology, 60 Credits

Fakta

 • Dato for godkjenning

  21.03.2013

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2013/2014

 • Studiepoeng

  60 studiepoeng

 • Studieleder

  Jørgen Grinde

  Innledning

  Sosiologien er vitenskapen om menneskelig samliv, slik det arter seg på det globale plan, det nasjonale plan, eller i samfunnsenheter av varierende størrelser, helt ned til smågrupper og enkeltmennesker. Hovedvekten ligger på studiet av moderne samfunn.

  Opptakskrav

  Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

  Mål for studiet

  Gjennom årsenheten i sosiologi skal studentene få en innføring i sosiologiens tenkemåte, arbeidsområder og norske samfunnsforhold. Studentene skal bli kjent med fagets teoretiske og metodiske grunnlag. Studentene skal få innsikt i fagets sentrale problemstillinger og tilnærminger innenfor viktige sosiologiske områder som familien, utdanning, arbeidsliv, økonomi, politikk, religion, kriminalitet og avvik, sosial ulikhet, sosialisering, identitetsutvikling og kjønnsrelasjoner. Studentene skal bli kjent med forholdet mellom de ulike samfunnsinstitusjonene og institusjonelle endringer, og få innblikk i sentrale temaer som individualisering, modernisering og globalisering. Årsenheten skal gjøre studentene kjent med hvordan samfunnsforhold kan analyseres og undersøkes.

  Læringsutbytte

  Kunnskap

  Studenten skal kunne

  Ferdigheter

  Studenten skal være i stand til å

  Generell kompetanse

  Studenten skal være i stand til

  Innhold

  Årsstudiet gir studentene en generell innføring i sosiologiens arbeidsområder, problemstillinger, teorier, begreper og forskningsmetoder. Studiet gir også en oversikt over norske samfunnsforhold. I tillegg behandles spesifikke tema knyttet til blant annet sosialisering, utdanning og sosial ulikhet, avvik, kriminalitet, rusmisbruk, selvmord, byliv, individualisering, kapitalisme, globalisering og organisasjonsteori.

  Studiemodell

  Emner 1. studieår
  SP Høst Vår
  SOS105 Individ og samfunn 15 15
  SOS107 Samfunnsvitenskapelig forskningsmetode med semesteroppgave 15 15
  SOS106 Modernisering og modernitet 15 15
  SOS120 Organisasjon og arbeidsliv 15 15
  Sum studiepoeng 60

  Arbeids- og undervisningsformer

  Undervisningstilbudet består av forelesninger, organisert gruppearbeid (seminarer) og skriftlige innleveringer. Det er utarbeidet pensumlister for hvert emne. Pensum er under kontinuerlig vurdering og endelig pensum kunngjøres når hvert emne starter.

  Kompetanse og videre studier

  Årsstudiet i sosiologi er utarbeidet i samarbeid med Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet i Trondheim. Studiet gir undervisningskompetanse i samfunnsfag i den videregående skole. Årsstudiet tilsvarer første studieår i HiNTs bachelorgradsstudium i sosiologi og gir grunnlag for overgang til 2. studieår der. Studiet kan kombineres med studier i andre samfunnsvitenskapelige fag, økonomi, data og ingeniørfag. Du kan ta sosiologi som del av en bachelorgrad, som påbyggingsstudium til grunnskolelærerutdanning eller som støttefag i en omsorgsrettet utdanning (sosionom, sykepleier, barnevernspedagog osv.). Sosiologi er generelt et nyttig fag å ha i mange yrker innenfor offentlig forvaltning, medier, organisasjoner og privat næringsliv.


  Du kan også fortsette med en mastergrad i sosiologi etter fullført bachelorgrad med fordypning sosiologi. Mastergrad i sosiologi gir kvalifikasjoner for arbeid med forskning og undervisning ved offentlige og private forskningsinstitusjoner, universiteter og høgskoler. Videre gir et slikt studium muligheter til å arbeide med utredninger, prosjektarbeid, informasjon, personaladministrasjon, markedsføring, journalistikk, konsulentarbeid, ledelse og administrasjon innenfor offentlig forvaltning, forlag, organisasjoner og privat næringsliv.