Nord Universitet

Nord Universitet

Sosiologi, bachelorgradsstudium

Bachelor of Sociology

Fakta

 • Dato for godkjenning

  26.04.2013

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2013/2014

 • Studiepoeng

  180 studiepoeng

 • Studieleder

  Jørgen Grinde

  Innledning

  Sosiologien er vitenskapen om organisering av det sosiale liv, slik det arter seg i samfunnsenheter av varierende størrelser, fra det globale plan og i helt ned til små grupper og enkeltmennesker. Sosiologien studerer hvordan mennesker påvirker hverandre og hvordan vi er med og utformer de fellesskap som vi tilhører. Faget gir innsikt i prosesser som bidrar til sosial endring, og gir kunnskap om hvordan samfunn og sosiale strukturer dannes, vedlikeholdes, omformes og oppløses.

  Opptakskrav

  Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

  Mål for studiet

  Bachelorgradsstudiet gir studentene en generell innføring i sosiologiens arbeidsområder, problemstillinger, teorier, begreper og forskningsmetoder. Studiet gir en oversikt over norske samfunnsforhold, og legger stor vekt på å gi innsikt i grunnleggende trekk ved moderne globale samfunn ved å knytte relevant sosiologisk teori og forskning til omfattende endringsprosesser. Studiet gir også grunnleggende innføring i kvalitativ og kvantitativ samfunnsvitenskapelig metode, gjør studentene kjent med ulike forskningsfelt innenfor sosiologien, og gir studentene mulighet til å fordype seg innenfor et område av sosiologien. Bachelorgradsstudiet gir mulighet for fordypning innenfor organisasjon og arbeidssosiologi, velferdssosiologi og sosial ulikhet, kultursosiologi, IT og samfunn og generell sosiologisk teori.

  Læringsutbytte

  Kunnskap
  Etter fullført studium skal studenten kunne gjøre rede for

  Ferdigheter
  Studenten skal kunne

  Generell kompetanse
  Studenten skal være i stand til å

  Innhold

  Studiet gir studentene en generell innføring i spesifikke tema knyttet til blant annet sosialisering, utdanning, sosial ulikhet, sosiale avvik, kjønn og identitet, vennskap, selvmord og normoppløsning, byliv, organisasjonsteori, arbeidsmarkedets virkemåte, konsekvenser av arbeidsledighet, globalisering, og velferdsstatens utvikling. I tillegg til disse emnene tilbys fordypningsemner i sosiologisk tenking og dagsaktuelle tema, og sosial kapital, innovasjon og sosialt entreprenørskap.

  Studiet består av emneeksamener som kan kombineres til en bachelorgrad med fordypning i sosiologi. Emnene kan også studeres enkeltvis eller brukes i andre bachelorgrader eller utdanninger.
  Det skal skrives en bacheloroppgave. Tema velges i samråd med faglærer og det oppnevnes en faglærer som veileder. Formålet med oppgaven er å gi studentene forståelse av hvordan teori og empiri kan knyttes sammen i et sosiologisk forskningsarbeid. Oppgaven skal øke studentens innsikt på et spesialfelt innenfor sosiologien, og gi erfaring som kan nyttes i senere forsknings- og utredningsarbeid, undervisning, journalistikk mm.
  Studiet består av

  Studiemodell

  Sosiologi, bachelorgrad
  1. studieår 2. studieår 3. studieår
  Emne SP Høst Vår  Høst Vår  Høst Vår 
  SOS105 Individ og samfunn 15 15
  SOS107 Samfunnsvitenskapelig forskningsmetode med semesteroppgave 15 15
  SOS106 Modernisering og modernitet 15 15
  SOS120 Organisasjon og arbeidsliv 15 15
  SOS310 Sosiologisk tenkning og dagsaktuelle tema 7,5 7,5
  SOS312 Kvalitative intervjumetoder 7,5 7,5
  SOS320 Sosial kapital, makt og sosialt entreprenørskap 7,5 7,5
  SOS375 Bacheloroppgave i sosiologi 15 15
  000 Spesialisering (22,5 stp) 22,5 22,5
  000 Spesialisering (30 stp) 30 30
  000 Spesialisering (30 stp) 30 30
  Sum studiepoeng 180

  Arbeids- og undervisningsformer

  Undervisningstilbudet består av forelesninger, praktiske øvinger, organisert gruppearbeid (seminarer) og skriftlige rapporter. Det er utarbeidet pensumlister for hvert kurs. Pensum er under kontinuerlig vurdering og endelig pensum kunngjøres når hvert kurs starter. Fordypningsdelen i sosiologi er samlingsbasert.

  Bacheloroppgaven og fordypningsemnene skal som hovedregel tas i tredje studieåret, men det er også mulig å gjennomføre disse emnene i det andre studieåret. Ovenfor er utdanningsplanen vist med gjennomføring av bacheloroppgaven og fordypningsemnene i det tredje studieåret.

  Valgfrihet i studiet og individuelle utdanningsplaner

  I bachelorstudiet kan det inngå enkeltemner, halvårsenheter, årsenheter og fordypningsdeler i andre fag. En kan velge relativt fritt mellom studier og emner som undervises ved HiNT eller andre studiesteder i inn- og utland. HiNT tilbyr også en rekke fag som er samlingsbaserte/nettbaserte f.eks. geografi, kommunaløkonomi og ledelse, kontraktsøkonomi, natur og kulturminneoppsyn og miljøledelse.

  Internasjonalisering

  Det er mulig å ta et eller to semester av studiet i utlandet. HiNT legger til rette for at alle studenter på bachelorgradsstudiene skal kunne gjennomføre deler av studiet ved en høgskole eller universitet i utlandet. Ta kontakt med studieveileder for mer informasjon.

  Kompetanse og videre studier

  Studiet kvalifiserer til jobber i offentlig sektor, frivillige organisasjoner og privat virksomhet. Sosiologi er generelt et nyttig fag å ha i mange yrker og gir kunnskap, begreper, teorier og innsikt som gir et godt grunnlag for å forstå og analysere ulike områder innenfor arbeidsliv og samfunn. Studiet gir videre undervisningskompetanse i samfunnsfag i den videregående skole.

  Bachelorgraden gir deg mulighet til å fortsette videre med mastergradsstudier i sosiologi ved norske og utenlandske universiteter. Graden gir også grunnlag for å søke en rekke andre samfunnsvitenskapelige mastergradsutdanninger. Mastergrad i sosiologi gir kvalifikasjoner for arbeid med forskning og undervisning ved offentlige og private forskningsinstitusjoner, universiteter og høgskoler. Videre gir et slikt studium muligheter til å arbeide med utredninger, ledelse og administrasjon innenfor offentlig forvaltning, forlag, organisasjoner og privat næringsliv.