Nord Universitet

Nord Universitet

Faglig leder av trafikkskole, 30 studiepoeng

Manager of Driving school

Fakta

 • Dato for godkjenning

  10.06.2013

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2013/2014

 • Studiepoeng

  30 studiepoeng

 • Studieleder

  Ståle Lødemel

  Innledning

  Styrking av trafikkskolenes pedagogiske virksomhet ved tidsmessig utdanning av faglig leder, er et tiltak innenfor myndighetenes strategi for bedre sikkerhet på veg.

  Studie- og emnebeskrivelser er tilpasset de oppgaver og ansvar faglig leder er pålagt i Forskrift om trafikkopplæring og førerprøve mv.

  Opptakskrav

  Godkjenning som trafikklærer og to års praksis som trafikklærer i Norge.

  Søkere med trafikklærerutdanning fra andre land vil bli vurdert særskilt, jf direktiv 92/51/EØF.

  Mål for studiet

  Gjennom utdanningen faglig leder av trafikkskole skal studenten tilegne seg et bredt perspektiv på trafikkopplæringens og trafikkskolenes rolle i samfunnet. Det legges vekt på å bli bevisst nødvendigheten av omstilling og tilpasning av trafikkskolevirksomheten i et samfunn i rask endring. Studenten skal skaffe seg kunnskaper og forståelse for å kunne kvalitetssikre trafikk- og føreropplæringen som pedagogisk virkemiddel i trafikksikkerhetsarbeidet.

  Innhold

  Studiet omfatter fire emner:

  Studiemodell

  Emner 1. studieår
  SP Høst Vår
  FLE310 Personalledelse 5 5
  FLE321 Arbeid med tverrfaglig eksamensprosjekt 10 10
  FLE315 Programutvikling, kollegaveiledning og evaluering av undervisning og læring 10 10
  FLE305 Trafikkskolen som virksomhet 5 5
  Sum studiepoeng 30

  Arbeids- og undervisningsformer

  Utdanningen organiseres som samlingsbasert deltidsstudium over ett år.

  Studiet omfatter undervisningsplanlegging, praktiskpedagogisk arbeid og evaluering av undervisning og læring. Kollegaveiledning inngår som en sentral del i studiet.

  I arbeidet vil elektronisk kommunikasjon mellom studenter og mellom høgskolen og studentene brukes som hjelpemiddel.

  Undervisningen legges opp som forelesninger, gruppe- og prosjektarbeid, og med nettstøtte. Bearbeiding av lærestoff vil i stor utstrekning foregå ved problembasert undervisning. Rollespill og case vil være aktuelle arbeidsformer. Studentenes egne forutsetninger og erfaringer inngår som en sentral ressurs, og følgelig forutsettes aktiv deltakelse og involvering i studiearbeidet.

  Vurdering

  Arbeidskrav:
  Krav om 90 % nærværskrav i alle emner.
  Samt gjennomføring av veiledningstime og kollegaveiledning.

  Eksamen:
  Studenten skal utarbeide og levere skriftlige prosjektrapporter fra hvert emen og minst en rapport skal utføres individuelt og presenteres i klasseplenum.

  Kompetanse og videre studier

  Fullført og bestått utdanning gir formell kompetanse for godkjenning som faglig leder for trafikkskole i samsvar med forskrift om trafikkopplæring og førerprøve m.m.

  Studieevaluering

  Det gjennomføres sluttevaluering av studiet. Resultatene av sluttevalueringen vil sammen med løpende emneevalueringer, studieprogramevalueringer, og data fra HiNTs evaluering av det helhetlige læringsmiljøet brukes i den videre utviklingen av høgskolens studier. Sluttrapporten fra studieevalueringen gjøres tilgjengelige for studentene.