Nord Universitet

Nord Universitet

Grunnutdanning for førerprøvesensorer

Basic education for Driving examiners

Fakta

 • Dato for godkjenning

  12.07.2013

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2013/2014

 • Studiepoeng

  50 studiepoeng

 • Studieleder

  Ståle Lødemel

  Innledning

  Formålet med sensorutdanningen er å sikre at landets førerprøvesensorer innehar en god faglig og sosial kompetanse for å utøve sin rolle i tråd med gjeldende forskrift og bestemmelser. Førerprøvesensoren spiller en sentral og viktig rolle i arbeidet med å nå visjonen om ingen drepte eller hardt skadde i trafikken. Sensors vurdering kan i mange tilfeller påvirke opplæringen. For å oppnå Nullvisjonen må alle ledd i læringskjeden bidra til en helhetlig opplæring.
  Førerprøvesensoren skal gi en helhetlig vurdering av kandidatens prestasjoner med utgangspunkt i opplæringsmålene. Dette krever god trafikal forståelse, analytisk evne og refleksjon.
  Formidlingen av prøveresultatet krever at sensoren kan uttrykke sin begrunnelse godt både muntlig og skriftlig. I tillegg må førerprøvesensoren ha høy kompetanse og egenferdighet i den aktuelle førerkortklassen.

  Opptakskrav

  Generell studiekompetanse eller realkomptanse
  og
  være vurdert av Statens vegvesen som kvalifisert

  Mål for studiet

  Utdanningen tar sikte på å tilføre førerprøvesensorene det sett av kunnskaper, ferdigheter og holdninger som er trengs for å kunne planlegge og gjennomføre førerprøver.

  Læringsutbytte

  Utdanningen skal gi studenten egnet kompetanse for å gjennomføre førerprøver i tråd med gjeldende retningslinjer.

  Det innebærer at studenten skal:

  Innhold

  Studiet Grunnutdanning for førerprøvesensorer inneholder tre emner som til sammen skal kvalifisere for arbeid som førerprøvesensor:

  Studiemodell

  For studenter tatt opp høst:
  1. studieår
  Emne SP Høst Vår 
  SEN500 Trafikkfaglig kompetanse 20 20
  SEN510 Vurderingskompetanse 30 30
  SEN590 Praktisk førerprøvearbeid - grunnutdanning Inngår i emnen SEN510 Inngår i emnen SEN510
  50
   
  For studenter tatt opp vår:
  1. studieår
  Emne SP Høst Vår 
  SEN500 Trafikkfaglig kompetanse 20 20
  SEN510 Vurderingskompetanse 30 30
  SEN590 Praktisk førerprøvearbeid - grunnutdanning Inngår i emnen SEN510 Inngår i emnen SEN510
  Sum studiepoeng 50

  Arbeids- og undervisningsformer

  Arbeidsmåtene er varierte, og det legges vekt på at studentene er aktive gjennom kunnskapsdeling, diskusjoner, læringsoppgaver og refleksjoner.
  Under studiet vil studentene prøve ut tiltak, iaktta og reflektere over egne og andres erfaringer på en systematisk måte. Som førerprøvesensor er det viktig stadig å utvikle seg og å reflektere over egne valg og handlinger. Erfaringsdeling og refleksjon vil derfor bli vektlagt i utdanningen.

  Det legges vekt på å veilede den enkelte student. Veiledninen baserer seg i vesentlig grad på "studentens nærmeste utviklingssone". Dette innebærer å skille mellom det studenten mestrer med litt hjelp og støtte og hva han eller hun mestrer på egen hånd.

  Organisering av undervisning og læring må sees på som et hele der undervisning og læring skjer både i arbeidshverdagen og i studentfellesskap ved høgskolen.

  Mellom samlinger og læringsøkter skal studentene arbeide nettbasert med individuelle eller gruppebaserte oppgaver. I disse periodene vil veiledningen hovedsakelig skje ved hjelp av digitale verktøy som Fronter, Lync og Inspera.

  Valgfrihet i studiet og individuelle utdanningsplaner

  Personer med utdanning tilsvarende emner i sensorutdanningen kan søke om fritak for disse emnene. Nærmere retningslinjer for fritak i emnet avtales mellom høgskolen og Statens vegvesen.

  Vurdering

  Vurdering består av arbeidskrav og eksamen.
  Arbeidskrav skal sikre at studenten utvikler nødvendig kompetanse til å løse de oppgaver han eller hun møter som førerprøvesensor. Det er knyttet skriftlige arbeidskrav og nærværskrav til alle emner. Arbeidskravene gjennomføres enten individuelt eller i grupper på maksimalt tre studenter.

  Eksamen, eksamensform og eksamensoppgaver tar sikte på å gi studentene læring i kombinasjon med dokumentert tilfredsstillende læringsutbytte. Ut- og innlevering av eksamensoppgaver skjer ved hjelp av digitale verktøy.

  Kompetanse og videre studier

  Etter fullført grunnutdanning og bestått eksamen, gir Statens vegvesen godkjenning som førerprøvesensor klasse B.

  Studieevaluering

  Evaluering av studiets innhold, arbeidsformer og pensum foregår ved slutten av studiet.