Nord Universitet

Nord Universitet

Instruktør i utrykningskjøring for utrykningspersonell, 30 studiepoeng

Emergency Driving Instructor education for emergency drivers

Fakta

 • Dato for godkjenning

  10.06.2013

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2013/2014

 • Studiepoeng

  30 studiepoeng

 • Studieleder

  Ståle Lødemel

  Innledning

  Instruktørutdanningens målgruppe er hovedsakelig personell for akuttjenesten innen brann og ambulanse.

  Førere av utrykningskjøretøyer ivaretar en nødvendig del av samfunnets akuttjeneste. For å utdanne høyt kvalifiserte utrykningsførere kreves kompetente opplæringsinstitusjoner og instruktører. Instruktørens utfordring blir å videreformidle erfaringer og kunnskaper om utrykningskjøringens egenart på god pedagogisk måte slik at læreplanens mål og intensjoner imøtekommes best mulig. Studiets siktemål er således å tilby kommende utrykningsinstruktører en utdanning som sikrer at storsamfunnets målsetting blir dekt.

  Utrykningsførere utøver sitt yrke i et mer omskiftelig miljø enn under normale kjøreforhold. Det kreves høy trafikal kompetanse for å mestre komplekse kjøreoppgaver trafikksikkert og effektivt. Det krever erfaring og god kunnskap for å gjennomføre utrykningsoppdrag med rask framkommelighet for tidsnok å rekke fram til skade- eller ulykkessted.

  En forutsetning for å kunne gjennomføre akkuttoppdrag på en kvalitativt god måte er at utrykningsføreren har de personlige egenskaper og den faglige kompetanse som kreves. Dette innebærer å kunne opprettholde optimal konsentrasjon samt inneha det sett av kunnskap og ferdighet som kreves for å behandle kjøretøyet på en god måte, utøve god trafikkforståelse, ta riktige avgjørelser, være tilstrekkelig forutseende og kunne samhandle med den øvrige trafikken.

  Studenter med solid yrkespraksis fra utrykningsfeltet har en unik kompetanse. Summen av erfaringer, kunnskaper, ferdigheter og motivasjon ervervet gjennom praksis er solide grunnpilarer for et senere virke som instruktør i utrykningskjøring. Studiet tar gjennom teori og praktiske øvinger sikte på å tilføre den pedagogiske og didaktiske kompetanse som trengs for å gjennomføre og organisere opplæringen i samsvar med opplæringsforskrift og læreplan for kode 160.

  Opptakskrav

  - Yrkespraksis som utrykningsfører med varighet på minst tre år heltid
  - Inneha gyldig kompetansebevis for utrykningskjøring (kode 160)
  - Førerrett i minst tre år for klasse B og A, C eller D

  Mål for studiet

  Etter endt studie skal studenten kunne gjennomføre opplæring i utrykningskjøring i tråd med de mål og intensjoner som gjeldende læreplanen for utrykningskjøring bygger på og beskriver.

  Studenten skal ha faglig og pedagogisk kompetanse som kvalifiserer for å planlegge og gjennomføre utrykningsopplæring i tråd med mål fastsatt av myndighetene. Studenten skal både i og etter endt utdanning kunne opptre i tråd med regelverket for utrykningskjøring, ved å ta hensyn til egen helse, det indre og ytre miljø og andres behov.

  Innhold

  Studiet organiseres som tre emner med samlet arbeidsomfang på om lag 650 timer.

  Emne UTR960 Utrykningsdyktighet rettes mot studentens bevissthet knyttet til egen kjøring med utrykningskjøretøy. Læremålene knyttes til selvinnsikt og trafikal kompetanse ut over det som kreves i forhold til kompetansebeviset (kode 160). Risikoforståelse og sammenhengen mellom fysikk, risiko og hurtig framføring (transport) vil være en viktig innfallsvinkel. Emnet vil i det alt vesentlige være praktisk orientert og foregår i ulike trafikkmiljøer.Læreplan for kompetansebevis for utrykningsførere legges til grunn for emnet.

  Bransjekunnskap er lagt til emnet med tanke på verdifull kunnskapsdeling mellom de som har sin hverdag i akuttjenesten.

  I emne UTR965 Undervisning og læring rettes oppmerksomheten mot instruktør- og veilederrollen. Emnet skal gi et perspektiv på undervisning og læring i kjøretøy, grupper og klasserom. Den didaktiske relasjonstenkingen er sentral i undervisningsplanlegging. Videre legges det vekt på instruksjon og veiledning. Emnet berører mål, læreplanforståelse, læreraktiviteter så som demonstrasjon, forklaring, ledelse og kommentarer. Her kommer en også inn på aktuelle teknikker for bruk av digitale verktøy til bruk i formidling og undervisning.

  Emne UTR970 Yrkesdidaktikk for utrykningsinstruktøren setter fokus på instruktørens planlegging, gjennomføring og evaluering av egen og andres undervisning i teoretiske og praktiske emner som inngår i opplæringen til kode 160. I emnet vil studenten undervise i deler av et kurs i utrykningskjøring etter gjeldende læreplan for minst en elev. Undervisningen vil skje i små grupper under veiledning av en godkjent instruktør eller lærer.

  Studiemodell

  Emner 1. studieår
  SP Høst Vår
  UTR960 Utrykningsdyktighet 5 5
  UTR965 Undervisning og læring 10 10
  UTR970 Yrkesdidaktikk for utrykningsinstruktøren 15 15
  Sum studiepoeng 30

  Arbeids- og undervisningsformer

  Studiet er organisert som et fleksibelt samlingsbasert deltidsstudium. I emne Utrykningsdyktighet må studenten disponere utrykningsbil da vesentlige deler av undervisningen foregår med studenter og veileder i bil. Kommenterende kjøring inngår som arbeidsmåte, og hver praksisøkt avsluttes med refleksjon og oppsummering.

  I emne UTR970 Yrkesdidaktikk for utrykningsinstruktøren må studenten disponere utrykningsbil godkjent som lærevogn. Emnet gjennomføres fortrinnsvis i samarbeid mellom høgskolen og institusjoner som har utrykningskjøring som en del av sin virksomhet.

  Utenfor timeplanlagt tid skal studentene arbeide med ulike arbeidskrav og læreoppgaver. Høgskolens elektroniske læringsplattform inngår som verktøy både for studentenes informasjonsdeling og samarbeid og for høgskolens kommunikasjon med studentene.

  Vurdering

  <b>Arbeidskrav</b>
  - Det er knyttet flere arbeidskrav til hvert emne
  - Studiet gir en valgfrihet i å knytte arbeidskrav til egen erfaring fra utrykningskjøring

  <b>Eksamen</b>
  - Emne UTR960 Utrykningsdyktighet avsluttes med en skriftlig rapport.
  - Emne UTR965 Undervisning og læring avsluttes med en individuell skriftlig rapport.
  - Emne UTR970 Yrkesdidaktikk for utrykningsinstruktøren avsluttes med praktisk eksamen.

  En forutsetning for å gå videre til et påbyggende emne er at alle arbeidskrav er godkjent og eksamen bestått.

  Kompetanse og videre studier

  Fullført og bestått studium gir grunnlag for formell kompetanse og godkjenning som utrykningsinstruktør i henhold til forskrift nr 637 om krav til opplæring, prøve og kompetanse for utrykningskjøring (utrykningsforskriften) fastsatt av Vegdirektoratet den 12. 06. 2009.

  Andre forhold

  Studie - og semesteravgift.

  Studieevaluering

  Det vil bli foretatt en avsluttende evaluering av studiet.