Nord Universitet

Nord Universitet

Moped - Spesialutdanning for lærere, 5 studiepoeng

Moped Instructor 5 credits

Fakta

 • Dato for godkjenning

  10.06.2013

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2013/2014

 • Studiepoeng

  5 studiepoeng

 • Studieleder

  Ståle Lødemel

  Innledning

  Mobilitet er høyt skattet i dagens samfunn, og for mange er moped et praktisk og økonomisk transportmiddel.

  Frem til årtusenskiftet erfarte vi at perioder med økt mopedsalg ble fulgt av tilsvarende økning i antallet mopedulykker. Etter årtusenskiftet er trenden til alt hell snudd. Det kan skyldes Nullvisjonen og økt satsing på trafikksikkerhetstiltak - herunder bedre og mer omfattende mopedføreropplæring.

  I arbeidet mot visjonen om ingen drepte eller varig skadde i trafikken er opplæring ett av virkemidlene. Elevene må utvikle en høg trafikal kompetanse som kan nyttegjøres innenfor all deltakelse i trafikken. Nasjonal Transportplan 2002-2011 sier det er behov for en styrking av opplæringen i alle klasser.

  Opptakskrav

  Søkerne må oppfylle et av følgende:

  - Oppfylle kravene til pedagogisk ansettelse i det offentlige skoleverk og ha fullført spesialutdanningen Trafikalt grunnkurs for lærere i den offentlige skole

  eller

  - Godkjenning som trafikklærer.

  I tillegg må søkerne ha hatt førerrett for motorsykkel i mer enn 2 år (dette må dokumenteres).

  Det forutsettes at søker har god egenferdighet i å kjøre motorsykkel.

  Mål for studiet

  Studiet "Moped - spesialutdanning for lærere" tar sikte på å gi lærere i offentlig skole en bedre innsikt i opplæring av mopedførere.

  Studieplanen gir rammene for hvordan utdanningen av mopedlærere skal foregå jfr. § 6-6 i forskrift om trafikkopplæring og førerprøve m.m.

  Læringsutbytte

  Studiemodell

  Emner 1. studieår
  SP Høst
  TLM146 Moped - spesialutdanning for lærere 5 5
  Sum studiepoeng 5

  Arbeids- og undervisningsformer

  Det er et samlingsbasert studie. Studiet foregår over en 5-dagers samling pluss arbeid med den avsluttende prosjektoppgaven. Undervisning skjer som en veksling mellom ordinære forelesninger, gruppearbeid, individuelle arbeid og praktiske øvelser. Det gjennomføres praktiske undervisningøvelser. Det forutsettes også at studentene bidrar aktivt og veileder hverandre både med hensyn til kjøreteknikk og metoder.

  Studiet avsluttes med et prosjektarbeid. I arbeidet med denne delen vil elektronisk kommunikasjon mellom studentene, og mellom høgskolen og studentene inngå som et viktig hjelpemiddel.

  Vurdering

  Med vurdering menes her både deltagelse, løpende vurdering og eksamen som grunnlag for godkjenning av studiet.

  Kompetanse og videre studier

  Gjennomført og godkjent alle deler av utdanningen gir kompetanse til å undervise etter læreplan M 146 j.fr. § 6 -6 i forskrift om trafikkopplæring og førerprøve m.m.

  Andre forhold

  Studiet er studieavgiftsfinansiert.