Nord Universitet

Nord Universitet

Motorsykkel - spesialutdanning for trafikklærere, 15 studiepoeng

Driver Instructors for motorcycles

Fakta

 • Dato for godkjenning

  10.06.2013

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2013/2014

 • Studiepoeng

  15 studiepoeng

 • Studieleder

  Ståle Lødemel

  Innledning

  Forskrift om trafikkopplæring og førerprøve mm. av 01.10.04 med ikrafttreden fra 01.01.05 er en videreføring av stortingsmelding nr.46 (1999-2000) som følges av Nasjonal Transportplan for perioden 2002-2011. Nye krav til opplæringen fører til at trafikklærere som underviser i førerkortklassene A1 og A, må øke sin kompetanse for at målsettingen med reformen av føreropplæringen for motorsykkel, skal kunne realiseres. Studiet er studieavgiftsfinansiert.

  Spesialutdanning anses som et egnet tiltak for å styrke så vel den faglige som undervisningsmetodiske kompetansen som trengs for arbeidet med å gjøre opplæringen av elever til ansvarlige og risikobevisste motorsykkelførere mest mulig virkningsfull. Utdanningen, som er obligatorisk, tilfredsstiller kravet til spesialutdanning som godkjente trafikklærere må ha, for å kunne undervise i klassene A1 og A etter 1. januar 2006, jf. § 6-5 i forskrift om trafikkopplæring og førerprøve. Utdanningen teller 15 studiepoeng, og kan inngå som en del av en bachelorgrad.

  Opptakskrav

  Godkjenning som trafikklærer eller godkjenning som varig kjøreinstruktør
  I tillegg kreves:
  - praksis som trafikklærer i klasse B i minimum 6 mnd
  - gyldig førerrett for kl. A i mer enn tre år

  Mål for studiet

  Studenten skal få utviklet sine holdninger, kjøreferdigheter, kunnskaper og sin undervisningskompetanse for å nå de mål som er satt for opplæring av elever i læreplan og forskrift for klassene A1 og A.

  Innhold

  Studiet består av en kjerne med teoretiske og praktiske fag. Disse er

  Studiemodell

  Emner 1. studieår
  SP Høst Vår
  MCL901 Fagmetodikk - lett og tung motorsykkel 3 3
  MCL905 Undervisningsforberedelse - lett og tung motorsykkel 6 6
  MCL911 Lærerdyktighet - lett og tung motorsykkel 6 6
  Sum studiepoeng 15

  Arbeids- og undervisningsformer

  Studiet organiseres i 3 emner, og går normalt over 2 semester.
  Emnet "Fagmetodikk - lett og tung motorsykkel" organiseres som en 5 dagers samling med obligatorisk tilstedeværelse og omhandler temaene Teknologi, Motorsykkelen i samfunnet, Pedagogikk og yrkesdidaktikk, Trafikkjus, Trafikkpsykologi, Kjøredyktighet og en nivåprøve i egenferdighet.

  Emnet "Undervisningsforberedelse - lett og tung motorsykkel" organiseres som en 5 dagers samling med obligatorisk tilstedeværelse og inneholder temaene Kjøredyktighet, Pedagogikk og yrkesdidaktikk, Undervisningsdyktighet og inkluderer en prosjektoppgave.

  Emnet "Lærerdyktighet lett og tung motorsykkel" har et normert omfang på 5 dager og foregår i samarbeid med en trafikkskole. Emnet kan tas på deltid innenfor en ramme på 6 uker dersom det er mest hensiktsmessig for trafikkskolen. Tema som dekkes er veiledet undervisningspraksis. Emnet inkluderer loggbok og refleksjonsrapport.

  Valgfrihet i studiet og individuelle utdanningsplaner

  1. Trafikklærere som har gjennomført og fått godkjent sitt prosjektarbeid ved ukeskurs for motorsykkelinstruktører ved HiNT (kurs 6IMC), eller tilsvarende kurs godkjent av Vegdirektoratet kan søke fritak fra emne "Undervisningsforberedelse - lett og tung motorsykkel". Disse kan gjennomføre studiet ved å delta på emnene "Fagmetodikk - lett og tung motorsykkel" og "Lærerdyktighet - lett og tung motorsykkel".

  2. Trafikklærere fra før 01.01.06 kan ved å gjennomføre emne "Undervisningsforberedelse - lett og tung motorsykkel" få kompetanse i forhold til trafikkopplæringsforskriftens bestemmelser om undervisning i klassene A1 og A gjeldende fra 01.01.06.

  Vurdering

  Høgskolen i Nord-Trøndelag benytter seg av løpende vurdering som grunnlag for deltagelse og endelig godkjenning. Løpende vurdering bygger på at arbeidskrav er oppfylt, og at studenten har deltatt på alle deler av kurset.

  Kompetanse og videre studier

  Gjennomført og godkjent spesialutdanning for førerkortklassene A1 og A tilfredsstiller krav for å kunne undervise i disse klassene etter 1. januar 2006, jf. § 6-5 i forskrift om trafikkopplæring og førerprøve. Gjennomført og godkjent utdanning gir 15 studiepoeng og kan inngå som en del av en bachelorgrad.

  Andre forhold

  Studentene må stille med egen tung motorsykkel og nødvendig verneutstyr samt trådløst kommunikasjonsutstyr. Dette er som beskrevet i Forskrift om trafikkopplæring og førerprøve (FOR2004-10-01:1339) §30-1 bokstavene a til f. Studenter som ikke stiller med slikt utstyr vil ikke få anledning til å ta studiet.
  Studiet er studieavgiftsfinansiert.

  Studieevaluering

  Det vil gjennomføres sluttevaluering av studiet. Resultatene av evalueringen vil brukes av avdeling for Trafikklærerutdanning i den videre evalueringen av studiet sammen med emneevalueringer, programevalueringer, og data fra HiNTs evaluering av det helhetlige læringsmiljøet. Sluttrapportene fra studieevalueringen gjøres tilgjengelige for studentene.