Nord Universitet

Nord Universitet

Tilleggsutdanning for motorsykkelsensorer

Fakta

 • Dato for godkjenning

  12.07.2013

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2013/2014

 • Studiepoeng

  15 studiepoeng

 • Studieleder

  Ståle Lødemel

  Innledning

  Sensorutdanningen består av i alt seks studier. Hvert enkelt studium består av en studiebeskrivelse med en eller flere emnebeskrivelser. Studiebeskrivelsen tar sikte på å angi studiets mål, opptakskrav, vurderingsordning samt den kunnskap og kompetanse studentene skal ha etter endt utdanning. Emnebeskrivelsen angir læringsmål, faglig innhold, arbeidsmåter i undervisning og læring samt pensum og vurdering.

  Formålet med sensorutdanningen er å sikre at landet har førerkortsensorer med høg faglig kompetanse og integritet som bidrar i arbeidet mot nullvisjonen innenfor alle førerkortklasser.

  Studiebeskrivelsen angir den kompetanse en sensor for førerprøver på motorsykkel må ha for å kunne utøve sitt yrke.

  For å sikre at førerkortkandidater som ønsker å bli prøvd for førerrett for motorsykkel har kompetanse i tråd med føreropplæringens intensjon, må førerprøvesensoren ha kunnskaper og ferdigheter om motorsykkel og motorsykkelkjøring på et høyt nivå.

  Studiet setter fokus på forholdet mennesket, trafikk og motorsykkel for å skape en forståelse for de utfordringer motorsykkelførere møter i trafikken. For en sensor vil det også være nødvendig å kjenne til kulturen som knytter seg til motorsykkel i enkelte miljøer.

  Studiet Tilleggsutdanning for motorsykkelsensorer består av emnene:
  - SMC510 Motorsykkelkompetanse
  - SMC590 Praktisk førerprøvearbeid - motorsykkel

  Opptakskrav

  Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

  For å kunne starte på denne delen av sensorutdanningen må studenten:
  - ha godkjent emne Grunnutdanning for førerprøvesensorer
  - ha vært førerprøvesensor i klasse B i minst 3 år
  - hatt førerrett for klasse A1, A2 eller A i minst 3 år
  - ha gjennomført minst 250 førerprøver for andre klasser
  - ha bestått en intern opptaksprøve i motorsykkelkjøring

  Mål for studiet

  Førerprøvesensoren skal tilfredsstille samfunnets fremtidige krav til profesjonalitet, kvalitet, likebehandling og effektivitet. Utdanningen tar sikte på å tilføre førerprøvesensorene den kompetansen som er nødvendig for å kunne planlegge å gjennomføre førerprøver for klassene A1, A2 og A.

  Læringsutbytte

  Utdanningen skal gi studenten den kompetansen som trengs for å gjennomføre førerprøver i klasse A1, A2 og A i tråd med gjeldende retningslinjer.
  Det innebærer at studenten skal;

  Innhold

  Emnene skal dyktiggjøre sensorene til et arbeid som førerkortsensor motorsykkel.

  Studiemodell

  For studenter tatt opp høst:
  1. studieår
  Emne SP Høst Vår 
  SMC510 Motorsykkelkompetanse 15 15
  SMC590 Praktisk førerprøvearbeid - motorsykkel Inngår i emnets Inngår i emnets
  15
   
  For studenter tatt opp vår:
  1. studieår
  Emne SP Høst Vår 
  SMC510 Motorsykkelkompetanse 15 15
  SMC590 Praktisk førerprøvearbeid - motorsykkel Inngår i emnets Inngår i emnets
  Sum studiepoeng 15

  Arbeids- og undervisningsformer

  Studentene vil være erfarne førerprøvesensorer, og dette vil gjenspeiles i arbeidsmåtene som er varierte og tar utgangspunkt i studentenes ståsted og erfaringer. Det legges vekt på at studentene er aktive gjennom kunnskapsdeling, diskusjoner, læringsoppgaver og refleksjoner.

  Undervisningen baserer seg i vesentlig grad på "studentens nærmeste utviklingssone". Dette innebærer å skille mellom det studenten mestrer med litt hjelp og støtte og hva han eller hun mestrer på egen hånd. Organisering av undervisning og læring må sees på som et hele der undervisning og læring skjer både i arbeidshverdagen og i studentfellesskap med høgskolen.

  Under studiet vil studentene prøve ut tiltak, iaktta og reflektere over egne og andres erfaringer på en systematisk måte. Som førerprøvesensor er det viktig stadig å utvikle seg og å reflektere over egne valg og handlinger. En finner også rom for forbedring ved å lære av andres erfaringer og kunnskaper. Erfaringsdeling og refleksjon vil derfor bli vektlagt i utdanningen.

  Mellom samlinger og læringsøkter skal studentene arbeide nettbasert med individuelle eller gruppebaserte oppgaver. I disse periodene vil veiledningen hovedsakelig skje ved hjelp av digitale verktøy som Lync og Inspera.

  Arbeidskrav skal sikre at studenten erverver nødvendig kompetanse til å løse de oppgaver han eller hun møter som førerprøvesensor.

  Eksamensform og eksamensoppgaver tar sikte på å gi studentene læring i kombinasjon med dokumentert tilfredsstillende læringsutbytte. Ut- og innlevering av eksamensoppgaver skjer ved hjelp av digitale verktøy.

  Valgfrihet i studiet og individuelle utdanningsplaner

  Personer som har utdanning som tilsvarer emner i Tilleggsutdanning for motorsykkesensorer, kan få fritak for disse. Nærmere retningslinjer for fritak i emnet avtales mellom høgskolen og Statens vegvesen.

  Vurdering

  Før endelig karakter i studiet settes må studenten ha fullført praktisk førerprøvearbeid - motorsykkel, alle arbeidskrav og eksamensrapport.
  Vurderingsuttrykk: Bestått/Ikke bestått.

  Kompetanse og videre studier

  Gjennomført og bestått studium gir kompetanse som førerprøvesensor for klassene A1, A2 og A. Studiet kan inngå i en selvvalgt bachelorgrad.

  Studieevaluering

  Evaluering av studiets innhold, arbeidsformer og pensum foregår ved slutten av hvert studium.