Nord Universitet

Nord Universitet

3D-art, animation and VFX, Bachelor's Programme

3D-art, animation and VFX, Bachelor's Programme

Fakta

 • Dato for godkjenning

  24.02.2016
  Dekan, NSN

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2016/2017

 • Studiepoeng

  180 studiepoeng

  Innledning

  Dette studiet gir kreativt utøvende ferdigheter innen produksjon av 3D­-kunst, animasjon og visuelle effekter (VFX) for ulike typer produksjoner. F.eks film, TV, VR­-opplevelser, kunstnerisk innhold for spill og visualiseringer, digital scenografi for moderne teaterproduksjoner, musikkfestivaler, konserter, events for næringslivet, samt kunstprosjekter.

  Fokus på ulike markedsområder styrker mulighetene for et bredere jobbmarked for kandidatene. Felles for alle produksjonsfomene er å kunne utvikle estetiske visuelle uttrykk, med grunnlag i historieformidling og kunstneriske ferdigheter.

  Studietilbudet er lagt til universitetets avdeling i Steinkjer som har topp moderne datasaler med oppdatert industri­standard programvare, renderfarm, samt grupperom med klippesuiter og et komplett filmstudio med 120m2 greenscreen­-stage. I tillegg har avdelingen tradisjonelt kunstutstyr som staffelier og animasjonsbord. Studentene har også tilgang til profesjonell utstyrspark for film, stillbildekameraer med diverse optikk, samt kraftige projektorer for digital scenografi.

  Det forventes at søkeren har grunnleggende IT-­ferdigheter, gode kunnskaper i engelsk, slik at man er i stand til å lese faglitteratur og følge undervisning som foregår på engelsk.

  Introduction:

  This bachelor degree will lead to creative and practical skills within 3D­-art, animation and visual effects (VFX) for various types of production. For example, film, TV, VR­experiences, art content for games or visualizations, digital scenography for modern theatre, music festivals, concerts, events for business, and art projects.

  Addressing the needs for a variety of productions will strengthen possibilities and broaden the job market for candidates. Common for all areas of production is being able to develop aesthetic visuals, through foundations in storytelling and artistic expression.

  The bachelor is offered at the university`s campus in Steinkjer, which has modern computer labs with updated industry standard software. There is also a renderfarm, group production suites, editing suites, and a film studio complete with a 120 m2 green screen stage. The department offers traditional art supplies such as easels and animation tables. Students also have access to professional film supplies, camera and gear, still cameras and optics, as well as powerful projectors for digital scenography.

  Applicants are expected to have foundational IT­-skills. A solid competence in English is required to read subject literature, and follow lectures which are all conducted in English.
   

   

  Opptakskrav og rangering

  Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

  Entry requirements:

  Higher Education Entrance Qualification or Prior Learning and Work Experience.

  Forventet læringsutbytte

  Etter fullført studium skal studenten ha oppnådd følgende læringsutbytte:

  Kunnskaper
  Studentene har tilegnet seg kunnskaper, samt et historisk rammeverk om sentrale emner innen tradisjonell kunst, billedkomposisjon, 3D-­kunst, animasjon, motion graphics og compositing, og hvordan disse ferdighetene kan implementeres i ulike typer produksjoner.

  Ferdigheter
  Studentene må kunne kommunisere ideer visuelt og ha utviklet en god estetisk sans.De må i tillegg beherske de teknikker og verktøy som er bransjestandard for produksjon av høykvalitet 3D/VFX, og hvordan disse kan best benyttes ved ulike typer produksjoner. Studentene må også kunne benytte tilgjengelig teori for å ta riktige beslutninger i ulike produksjonsfaser.

  Generell kompetanse
  Studentene behersker å jobbe i grupper/team, og har oppnådd høy relasjonskompetanse.De evner å gi og motta konstruktiv kritikk for å oppnå best mulig håndverk.  
  Studiet legger vekt på selvstendighet og innovative løsninger, samt forståelse for de behov som denne bransjen krever.

  Expected Learning Outcomes:

  After complete studies, the students should have reached the following learning outcomes:

  Knowledge:
  The students should have acquired knowledge and an historical framework on central topics within traditional art, composition, 3D­art, animation, motion­graphics and compositing, and how these skills may be implemented in a variety of productions.

  Skills:
  Students must be able to communicate visual ideas and should have developed their aesthetic sense. In addition they have experience with industry standard techniques and tools for production of high quality 3D/VFX, and how these could best be utilized for different types of production. Students should also be able to refer to available theory, aiding their decision-making through various stages of production.

  General competence:
  Students would have experience with teamwork, and should reach a high level of relational competence. Being able to give and receive constructive criticism in order to craft the best artistic outcome. Independence and innovative solutions are also emphasized, and students should have an understanding of the needs of the industry.
   

  Oppbygning og sammensetning

  Nord universitet satser stort på dette fagområdet og er nå en av de få universitetene som tilbyr spesialisering innen den kreativt utøvende delen av 3D/VFX.
  Studiet er svært produksjonsrettet.

  I første studieår vil man få en introduksjon til ulike retninger som senere gir mulighet for fordypning. De fem mulige fordypningene i bachelorløpet er tradisjonell kunst, 3D-­unst, animasjon, technical direction (TD) og compositing. I tillegg tilbys generelle emner som fortellerteknikk og animasjonshistorie.

  I andre studieår bygges det videre på grunnkunnskapene, med mulighet for fordypning i valgte emner. Første semester vies til forelesninger og øvinger, med produksjonsperiode i andre semester. Studenter ved bachelor i Film/TV har sammenfallende produksjonsperiode og det oppfordres til samarbeid. Universitetet legger også til rette for studenter som ønsker å etablere studentbedrift, og det er anbefalt å gjøre dette i løpet av andre studieår.

  Tredje studieår gir mulighet for ytterligere fordypning i valgte emner. Siste semester vies til arbeid på bachelorproduksjon. Studentene oppfordres til samarbeid på tvers av valgretninger for å oppnå høyest mulig produksjonskvalitet. Det er også mulig å samarbeide med studenter fra andre bachelorløp ved universitetet, som f.eks film­ eller spillstudenter. I tillegg til dette kan man konkurrere om attraktive internships hos ulike 3D/VFX­hus.

  Studentene er også delaktig i å arrangere en årlig internasjonal mediefestival (&Action) med innleide gjesteforelesere fra ledende aktører i bransjen.
  Universitetet legger også vekt på å delta på andre interansjonale konferanser og bransjetreff. 

  Prosjektarbeid og entreprenørskap

  Studiet har sterkt fokus på prosjekt­ og teamarbeid. Studenter blir knyttet opp mot eksterne oppdragsgivere og lærer å håndtere problemstillinger både individuelt og i grupper. Det satses på entreprenørskap. Universitetet er tilknyttet flere lokale næringsinkubatorer, og tilbyr mentoring rundt etablering av firma. Dette er vanligvis en videreføring av eksisterende studentbedrifter med et visst kundegrunnlag, som ønsker å profesjonalisere driften.

  Programvare:

  På studiet brukes digitale verktøy som er bransjestandard. Dette er bl.a:

  I tillegg til dette kan det bli behov for spesialverktøy i ulike prosjekter.

  Study program structure:

  Nord University has made significant investments in this field of study, and is one of the few universities offering a specialization within the creative and practical part of 3D/VFX. The study program is very production oriented.

  In the first year, there is an introduction to various subjects which could become areas of specialization. The five possible areas of specialization in the bachelor include traditional art, 3D­-art, animation, technical direction and compositing. In addition, the first year also includes general subjects such as storytelling and animation history.

  The second year offers some specialization within chosen areas. The first semester is lecture and practice based, with production periods starting second semester. Film students have coinciding production periods, and collaboration is highly encouraged. The university will also facilitate students wanting to start student companies, which is advisable in the second year.

  The third and final year gives the opportunity for further specialization. The first semester is lecture and practice based with advanced courses in smaller classes. The final semester is then dedicated to the bachelor production. Students are encouraged to collaborate across various specializations to achieve the highest possible production quality. It is also possible to collaborate with students from other bachelor studies at the university, such as film or game students. Another option is to compete for attractive internships at various 3D/VFX houses.

  The students also take part in arranging an annual international media festival (&Action), with guest lectures from leading studios and other industry professionals. The university also participates at other international conferences.

  Project work and entrepreneurship:
  The study program focuses on project oriented teamwork. Students will get ties to external clients and must learn to tackle the needs of specific projects, both individually and in groups. There is emphasis on entrepreneurship. The university has connections to local business incubators, and can assist with business mentoring. This is usually a continuation of established student companies, which might already have a client base and wish to professionalize. 

  Software:
  The study program uses industry standard software, including:

  In addition, specialized tools might be required for certain projects.
   

   

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  Studiet er praktisk orientert. Undervisningen gjennomføres med basis i teori, men i studiegjennomføringen er det fokus på øvinger, prosjektarbeid og produksjonsperioder med veiledning. Vurdering i studiet er basert på praktiske oppgaver, refleksjonsnotater, mappeeksamen og muntlige presentasjoner. Nettstøtte brukes aktivt i de fleste emner.

  Alle emner har krav om obligatorisk oppmøte.

  Work, lectures and forms of evaluation:

  The study program is practically oriented. Lectures are conducted on theoretical basis, but the form of study relies heavily on practical application. This is mainly through lab work, project work and production periods with mentoring. Student assessment is based on practical tasks, reflection papers, portfolio review and oral presentations. Online support is used actively in most subjects.
  All subjects have mandatory attendance.

   

  Tekniske og andre forutsetninger

  Det vil bli reiseutgifter i forbindelse med produksjoner på ulike locations. Flere produksjoner foregår på kveldstid og i helger.  Vi anbefaler også studenter å gjøre en investering i  noe utstyr selv; Wacom tablet (Intuos 4 eller nyere), minnepenn, ekstern harddisk, headset med mer.

  Technical necessities:

  Some travel expenses must be expected on productions at various locations. Several production periods will span weekends and nights. We recommend that students make small investments to acquire a Wacom tablet (Intuos 4 or higher), memory stick, external hard drive, headset etc.
   

  Internasjonalisering

  Det blir mer og mer vanlig at studenter tar et semester i utlandet som del av en bachelorgrad. Nord universitet har intensjonsavtaler med Universidad Politécnica de Valencia og Universidad Complutense de Madrid, i Spania. I tillegg har vi aktivt samarbeid med Haapsalu College i Estland. Studier andre steder i verden kan også være aktuelle. Ta kontakt med studieveileder etter at studiet er i gang, for nærmere informasjon.

  Internationalization:

  It is becoming more and more common for students to complete a semester abroad as part of their bachelor degree. Nord University has formal collaborations with Universidad Politècnica de Valencia og Universidad Complutense de Madrid. In addition an active collaboration with Haapsalu College in Estonia. Other study places abroad may also be possible. Contact study counselors during studies for more information.

   

  Studieevaluering

  Studentevaluering gjennomføres for studie- og emnenivå.

  Programme evaluation:

  Student evaluation is conducted on course and subject level.

  Videre studier

  Bachelorgraden kvalifiserer for opptak på mastergradsstudier innen fagfeltet både i inn- og utland.

  Further studies:

  The Bachelor degree is qualified for further study in a Masters programme both nationally and internationally.

  Studiemodell

  Studiets emnebeskrivelser vedtas og publiseres for ett år av gangen. Endringer i studiemodellen kan forekomme.

  Emne SP 2016
  Høst
  2017
  Vår
  2017
  Høst
  2018
  Vår
  2018
  Høst
  2019
  Vår
  VFX1030, Motion Graphics 5 5
  VFX1050, Storytelling 5 5
  VFX1010, CG-Art 1 5 5
  VFX1020, CG-Animation 1 5 5
  VFX1060, Technical Direction 1 5 5
  VFX1080, Art 1 5 5
  VFX1090, Animation History 5 5
  VFX1040, Digital Media 5 5
  VFX1070, Compositing 1 5 5
  VFX1085, Art 2 5 5
  VFX1100, Media project 1 10 10
  VFX2061, Compositing 2 5 5
  VFX2041, Technical Direction 2 5 5
  VFX2020, CG Art 2 10 10
  VFX2031, Art 3 5 5
  VFX2051, CG Animation 2 5 5
  VFX2080, Media Project 3 15 15
  VFX2070, PreProduction 15 15
  VFX3021, CG Animation 3 10 10
  VFX3031, CG Art 3 10 10
  VFX3041, Compositing 3 5 5
  VFX3011, Technical Direction 3 5 5
  VFX3300, Bachelor Production 30 30
  Sum studiepoeng 180 30 30 30 30 30 30