Nord Universitet

Nord Universitet

Årsstudium i HR og lønnsarbeid, - FU kull 2017 vår

HR and payroll management, 60 credits - FU

Fakta

 • Dato for godkjenning

  02.01.2017
  Dekan, NSN

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2015/2016

 • Studiepoeng

  45 studiepoeng

  Innledning

  Humankapitalen omtales ofte som virksomhetens viktigste ressurs. Studiet i HR («human relations») og lønnsarbeid (60sp) har som mål å sette studentene i stand til å ivareta humankapitalen på en best mulig måte; bl.a. basert på de rammebetingelsene som lov- og regelverk setter, samt kunnskap om hvilke "knapper en kan trykke på" for å få individer og grupper til å utnytte sitt potensial til virksomhetens beste. Studiet gir en kompetanseplattform for å integrere faglig relevant teori og metoder i arbeidssituasjonen eller i videre studier.

  Målgruppe

  Studiet retter seg mot personer som allerede er aktive i arbeidslivet, og som arbeider med eller ønsker å arbeide med, fagområdet HR og lønnsarbeid.

  Opptakskrav og rangering

  Generell studiekompetanse eller realkompetanse

  Forventet læringsutbytte

  Etter fullført studium skal studenten ha oppnådd følgende læringsutbytte:

  Kunnskap:

  Ferdigheter:

  Generell kompetanse:

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  Studiet er lagt opp med en kombinasjon av nettbaserte forelesninger, individuelt arbeid og gruppearbeid. Nord Universitet legger - i samarbeid med Folkeuniversitetet - stor vekt på å få til et godt læringsmiljø for studentene. Dette innebærer bl.a. tett kontakt mellom studenter og faglærere, samt jevnlige tilbakemeldinger og vurderinger av den enkelte student.

  Studentenes kunnskaper innenfor alle emner i studiet skal vurderes. Det benyttes varierte vurderingsformer tilpasset hvert enkelt emne.

  Studieevaluering

  Nord Universitet arbeider kontinuerlig med kvalitetsforbedring av studiene. I dette arbeidet samarbeider Nord universitet og Folkeuniversitetet tett med studentene: ved at studentene deltar i evaluering av såvel de enkelte emner som studiet som helhet. Evaluering i hvert enkelt emne skal skje ved; 1. oppstart av et emne: forventningsavklaring mellom foreleser og studenter, 2. evaluering midtveis i semesteret, 3. sluttevaluering.

  Videre studier

  Studiet kan innpasses som del av en bachelorutdanning innen økonomi ved Nord universitet.

  Studiemodell

  For semestrene vår 2018 og høst 2018 skal det velges et valgemne på 7,5 studiepoeng i tillegg til det obligatoriske emnet. Aktuelle valgemner er satt opp i en egen studiemodell lengre bak i denne studieplanen.

  Emne SP 2017
  Vår
  2017
  Høst
  2018
  Vår
  2018
  Høst
  ØKO125FU, Praktisk økonomi 7.5 7.5
  ØKO386FU, Arbeidsrett I 7.5 7.5
  ØKO1420FU, Praktisk ledelse 15 x15
  ØKO3862FU, Arbeidsrett II 7.5 7.5
  ØKO3550FU, Lønnsarbeid 7.5 7.5
  Valgemner
  OAL1201FU, Prosjektledelse 15 7.57.5
  ØKO261FU, Strategi 15 7.57.5
  ØKO3451FU, Endringsledelse 15 7.57.5
  ØKO340FU, Etikk og corporate social responsibility 15 7.57.5
  Sum studiepoeng 45 37.5 52.5 7.5 7.5