Nord Universitet

Nord Universitet

Årsstudium i innovasjon og entreprenørskap - FU - kull 2017 vår

Innovation and entrepreneurship, 60 credits - FU

Fakta

 • Dato for godkjenning

  02.01.2017
  Dekan, NSN

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2015/2016

 • Studiepoeng

  45 studiepoeng

  Innledning

  Nye forretningsområder, bedrifter og måter å jobbe på er viktig for utviklingen av vårt samfunn. Det eksisterende må utfordres og nye muligheter og løsninger utvikles.

  Årsstudiet i innovasjon og entreprenørskap gir en innføring i fagområdet. Studiet viser hvordan økonomisk-administrative fag og prosjektarbeid kombineres for få til gode innovasjonsprosesser og utvikle entreprenørskap.

  Målgruppe

  Studiet retter seg mot personer som allerede er aktive i arbeidslivet, og som arbeider med eller ønsker å arbeide med,  innovasjon og entreprenørskap.

  Opptakskrav og rangering

  Generell studiekompetanse eller realkompetanse

  Forventet læringsutbytte

  Kunnskap:

  Ferdigheter:

  Generell kompetanse:

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  Studiet er lagt opp med en kombinasjon av nettbaserte forelesninger, individuelt arbeid og gruppearbeid. Nord universitet legger - i samarbeid med Folkeuniversitetet - stor vekt på å få til et godt læringsmiljø for studentene. Dette innebærer bl.a. tett kontakt mellom studenter og faglærere, samt jevnlige tilbakemeldinger og vurderinger av den enkelte student.

  Studentenes kunnskaper innenfor alle emner i studiet skal vurderes. Det benyttes varierte vurderingsformer tilpasset hvert enkelt emne.

  Studieevaluering

  Nord universitet arbeider kontinuerlig med kvalitetsforbedring av studiene. I dette arbeidet samarbeider Nord universitet og Folkeuniversitetet tett med studentene: ved at studentene deltar i evaluering av såvel de enkelte emner som studiet som helhet. Evaluering i hvert enkelt emne skal skje ved; 1. oppstart av et emne: forventningsavklaring mellom foreleser og studenter, 2. evaluering midtveis i semesteret, 3. sluttevaluering.

  Kostnader

  Semester- og kopinoravgift betales direkte til Nord, utover det henvises det til Folkeuniversitetet.

  Studiemodell

  For semestrene høst 2017 og høst 2018 skal det velges et valgemne på 7,5 studiepoeng i tillegg til det obligatoriske emnet. Aktuelle valgemner er satt opp i en egen studiemodell lengre bak i denne studieplanen.

  Emne SP 2017
  Vår
  2017
  Høst
  2018
  Vår
  2018
  Høst
  ØKO125FU, Praktisk økonomi 7.5 7.5
  ØKO261FU, Strategi 7.5 7.5
  OAL1201FU, Prosjektledelse 7.5 7.5
  ØKO150FU, Markedsføring 7.5 7.5
  ØKO3662FU, Innovasjon og entreprenørskap 15 x15
  Valgemner
  ØKO386FU, Arbeidsrett I 7.5 7.5
  ØKO110FU, Regnskap 7.5 7.5
  ØKO340FU, Etikk og corporate social responsibility 7.5 7.5
  ØKO3451FU, Endringsledelse 7.5 7.5
  Sum studiepoeng 45 30 22.5 7.5 15