Nord Universitet

Nord Universitet

Arbeidshelse, årsstudium

Work Health

Fakta

 • Dato for godkjenning

  12.12.2012

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2015/2016

 • Studiepoeng

  60 studiepoeng

  Innledning

  Studiet har grunnlag i en Partnerskapsavtale om samarbeid mellom Høgskolen i Nord-Trøndelag og Friskgården. Utdanningen er primært en intern utdanning for ansatte i Friskgården. I den grad det er ledig plasser, kan andre interesserte som fyller opptakskravene til studie, søke om plass. Studentene i dette studiet får nytte av kunnskap og forskning om arbeidshelse utført av faglige ansatte ved HiNTs helsefagavdeling, samt de ulike Friskgårdene.

  Utdanningen består av tre emner som hver for seg avsluttes med en egen eksamen. Utdanningen vektlegger en salutogen tilnærming til arbeidshelse og studenten skal etter endt utdanning fått øvelse i kritisk innsikt, analyse, ferdighet og øvrig kunnskap av teoretisk og praktisk karakter som er relevant for å styrke voksnes arbeidshelse.

  Målgruppe

  Studiet er tilrettelagt for å nå en tverrfaglig bred målgruppe. Personer som jobber med arbeidshelse i ledelse, helsefremming, forebygging, rehabilitering, kvalifisering og inkludering innenfor helsetjenesten, arbeidslivet eller NAV.

  Opptakskrav og rangering

  Opptakskrav til studiet er:
  - bachelorgrad innen relevant emne
  - opptak på bakgrunn av relevant realkompetanse

  Forventet læringsutbytte

  Læringsmålet ved studie er å utvikle kompetanse, innsikt og forståelse om hva som mobiliserer og frigjør ressurser hos mennesker, grupper og organisasjoner med henblikk på å fremme helse og forebygge uhelse i arbeidslivet.

  Kunnskaper

  Studenten skal:

  Ferdigheter

  Studenten skal:

  Generell kompetanse

  Studenten skal:

   

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  Generelt vil læringsformen bestå av samlinger, arbeid mellom samlinger med støtte i e-læringsplattformen Fronter, samt skriftlig arbeid. Studiet er praksisnært og erfaringsbasert.
  Se nærmere beskrivelser i de enkelte emneplaner.

  Studiemodell

  Emne SP 2015
  Høst
  2016
  Vår
  ARB511, Helsefremmende arbeidsliv 10 10
  ARB521, Helsefremmende team og inkludering 20 20
  ARB531, Flokeløser i arbeidshelse 30 30
  Sum studiepoeng 60 30 30