Nord Universitet

Nord Universitet

Bachelor i økonomi og landbruk

Economy and agriculture, Bachelor's Programme

Fakta

 • Dato for godkjenning

  17.03.2017
  Dekan, NSN

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2017/2018

 • Studiepoeng

  180 studiepoeng

  Innledning

  Landbruksnæringa i Norge står overfor store og interessante utfordringer. Næringa er sentral i utviklingen av en fremtidsrettet jordbruksproduksjon hvor målet er lønnsom og trygg matproduksjon, produksjon av fellesgoder, samt sysselsetting og verdiskaping i hele landet. En omfattende strukturrasjonalisering i norsk landbruk har dessuten ført til færre, større og mer komplekse bruksenheter. Disse utfordringene gjør at næringa og forvaltningen vil ha behov for folk med solid og relevant kompetanse.

  Bachelorgradsstudiet i økonomi og landbruk er et foretaksøkonomisk grunnstudium som skal gi studentene faglig innsikt, analytisk trening og problemforståelse innen økonomiske, naturgitte, samfunnsmessige og etiske rammer for landbruksdrift.

  Studiet kombinerer grunnleggende emner fra bachelorstudiet i økonomi og ledelse med emner innen landbruks- og husdyrfag. Kandidater med denne bakgrunnen etterspørres blant annet av rådgivnings- og veiledningstjenesten i landbruket, offentlig forvaltning, regnskapskontor og banker. Studiet gir også god kompetanse for økonomisk-administrative jobber i andre næringer.

  Studiet omfatter 180 studiepoeng. Av disse er ca. 2/3 økonomisk-administrative emner, mens ca. 1/3 er landbruksrelaterte emner. I studiemodellen er det lagt inn to valgfrie emner hvor studentene selv kan bestemme hvilke emner de ønsker å følge.

   

  Opptakskrav og rangering

  Generell studiekompetanse eller realkompetanse

  Forventet læringsutbytte

  Etter fullført studium skal studenten ha oppnådd følgende læringutbytte:

  Kunnskap:

   Ferdigheter:

   Generell kompetanse:

   

  Oppbygning og sammensetning

  I studiemodellen inngår blant annet følgende tema:

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  Studiet er lagt opp med en kombinasjon av tradisjonelle forelesninger og gruppearbeid, casestudier og prosjektarbeid. Nord universitet legger stor vekt på studentaktive metoder og på godt læringsmiljø for studentene. Dette innebærer også tett kontakt mellom studenter og faglærere, samt jevnlige tilbakemeldinger og vurderinger av den enkelte students arbeider.

  Bacheloroppgaven er et selvstendig skriftlig arbeid som skal gjennomføres i siste studieår. Om ønskelig kan oppgaven skrives i samarbeid med en virksomhet fra privat eller offentlig sektor. Konkret tema velges i samråd med faglig veileder i Nord universitet og den aktuelle virksomheten.

  Ved vurdering av studentenes kunnskaper benyttes det varierte vurderingsformer tilpasset hvert enkelt emne. Hjemmeeksamen, casestudier og lignende vil være aktuelle vurderingsformer i tillegg til tradisjonelle avsluttende skriftlige eller muntlige eksamener.

  Tekniske og andre forutsetninger

  Det forutsettes at studentene disponerer egen bærbar PC. Ved behov for digital kommunikasjon i studiet, inngår webkamera og hodetelefoner som del av standard tilbehør.
  Studentene må selv dekke kostnader til dette.

  Internasjonalisering

  Nord universitet arbeider med å legge til rette for at alle studenter på bachelorgradsstudiene skal kunne gjennomføre deler av studiet ved en høgskole eller universitet i utlandet.

  Innen landbruksfag har Nord universitet en samarbeidsavtale om student- og faglærerutveksling med University of Minnesota (USA). Det jobbes med å inngå flere avtaler om studentutveksling.

  Studieevaluering

  Nord universitet arbeider kontinuerlig med kvalitetsforbedring av studiene. Dette gjøres i samarbeid med studentene, ved at studentene deltar i evaluering både av de enkelte emner og av studiet som helhet. Evaluering i hvert enkelt emne skal skje ved:

  1. Ved oppstart av et emne: forventningsavklaring mellom foreleser og studenter
  2. Evaluering midtveis i semesteret
  3. Sluttevaluering 

  Den helhetlige evalueringen av studiet skjer ved jevnlige møter mellom tillitsvalgte for studentene og fagpersonalet ved Nord universitet.

  Videre studier

  Bachelorgradsstudiet i økonomi og landbruk kan gi muligheter for videre studier i økonomisk-administrative fag som blant annet master i økonomi og administrasjon ved Nord universitet eller ved andre utdanningsinstitusjoner. Det gjøres oppmerksom på at opptakskriteriene til masterprogrammene varierer mellom institusjonene, og at opptakskriteriene ved en og samme institusjon kan endre seg over tid.

  Kostnader

  Alle studenter må betale semester- og kopinoravgift. Det må påregnes utgifter i forbindelse med obligatoriske utflukter.

   

  Studiemodell

  Endringer i studiemodellen kan forekomme.

  Emne SP 2017
  Høst
  2018
  Vår
  2018
  Høst
  2019
  Vår
  2019
  Høst
  2020
  Vår
  MAT1001, Matematikk 7.5 7.5
  FIL1001, Examen philosophicum, HHN 7.5 7.5
  ØKO1230, Bedriftsøkonomisk analyse 7.5 7.5
  ORG1001, Organisasjon 7.5 7.5
  LAN1010, Mat, marked og klima 7.5 7.5
  MAF1001, Markedsføring 7.5 7.5
  STT1001, Statistikk, HHN 7.5 7.5
  FIN1001, Innføring i finansregnskap 7.5 7.5
  HUS3301, Landbrukspolitikk 7.5 7.5
  REG1001, Regnskapsanalyse og verdsettelse 7.5 7.5
  ECO1001, Samfunnsøkonomi, mikro 7.5 7.5
  FIN1002, Finansiering og investering 7.5 7.5
  ECO1003, Samfunnsøkonomi, makro 7.5 7.5
  REG1002, Driftsregnskap og budsjettering 7.5 7.5
  HUS301, Svineproduksjon og driftsøkonomi 10 10
  MET1001, Anvendt metode 7.5 7.5
  HUS2151, Ledelse og entreprenørskap 7.5 7.5
  HUS3051, Storfeproduksjon og driftsøkonomi 7.5 7.5
  ECO2001, OffentlIg økonomi 7.5 7.5
  RET1001, Rettslære 7.5 7.5
  BAC370, Bacheloroppgave 15 15
  Økonomi og landbruk, valgemner kull 2017 12.5
  HUS2501, Sau og geit 5 5
  HUS2030, Hest og hund 5 5
  MET311, Videregående matematikk 5 5
  HUS2510, Fjørfe 5 5
  Sum studiepoeng 180 40 30 40 30 30 30