Nord Universitet

Nord Universitet

Bachelorfordypning i idrett, deltid, 30 stp

Engelsk...

Fakta

 • Dato for godkjenning

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2016/2017

 • Studiepoeng

  30 studiepoeng

  Innledning

  Bachelorfordypningen bygger på bachelorforskrift ved Nord universitet. Studiet inngår i faglærerutdanningen i kroppsøving og idrettsfag, og som del av bachelorstudiet i idrett ved Nord universitet. Studiet kan også tas som en selvstendig enhet.

  Innhold:

  1. Spesialiseringsemne (10 studiepoeng)
   I emnet skal studenten tilegne seg kunnskap innenfor ett avgrenset tema knyttet til idrett.
  2. Bacheloroppgave (20 studiepoeng)
   I emnet skal studenten tilegne seg kunnskap om og innsikt i utviklingsarbeid og forskning innenfor fagområdet idrett.

  Opptakskrav og rangering

  Årsstudium (60 stp) i idrett.

  Forventet læringsutbytte

  Studenten

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  Gjennom hele studiet legges det stor vekt på selvstendig arbeid under veiledning.

  Hvert emne har en avsluttende vurdering. Emnebeskrivelsene gir detaljert informasjon.

  Tekniske og andre forutsetninger

  Det forutsettes at studentene disponerer egen bærbar PC. Ved behov for digital kommunikasjon i studiet, inngår webkamera og hodetelefoner som del av standard tilbehør. Studentene må selv dekke kostnader til dette. Se gjeldende kravspesifikasjoner på Nord universitet sine nettsider.

  Studieevaluering

  Det gjennomføres både ekstern og intern evaluering av studiet. Den eksterne evalueringen gjennomføres av sensor i form av sensorrapport etter eksamener. Den interne evalueringen utføres av gruppe bestående av studenter og faglærere. Evalueringen omfatter forventningsavklaring (ved studiestart), midtveisevaluering og sluttevaluering. Rapport fra evaluering oversendes studieleder. Studieevalueringene er et sentralt grunnlag i utvikling av studiet generelt og studiekvaliteten spesielt (revisjon av studieplaner, organisering, undervisnings- og arbeidsformer).

  Videre studier

  Faglærerutdanning eller fri bachelor gri grunnlag for opptak til masterstudiet i kroppsøving ved Nord universitet.

  Kostnader

  Studiet medfører følgende spesielle kostnader:
  Deltagelse i ekskursjoner og transportkostnader når undervisning skjer utenfor Meråker videregående skole.

  Studiemodell

  Emne SP 2016
  Høst
  2017
  Vår
  KIF340, Spesialiseringsemne 10 10
  KIF350, Bacheloroppgave 20 20
  Sum studiepoeng 30 10 20