Nord Universitet

Nord Universitet

Bachelorfordypning i idrett, deltid, 30 stp

Engelsk...

Fakta

 • Dato for godkjenning

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2017/2018

 • Studiepoeng

  30 studiepoeng

  Innledning

  Bachelorfordypningen bygger på bachelorforskrift ved Nord universitet. Studiet inngår som del av bachelorstudiet i idrettsvitenskap ved Nord universitet. Studiet kan også tas som en selvstendig enhet.

  Innhold:

  1. IVB 330 Forskningsmetode og statistikk (15 studiepoeng). Emnet gir studenten kunnskap i metoder anvendt i forskning og grunnleggende bruk av statistikk
  2.  IVB 340 Bacheloroppgave (15 studiepoeng). Emnet gir studenten kunnskap om hvordan arbeide med forskningsprosjekt innen idrettsvitenskap

  Opptakskrav og rangering

  Årsstudium (60 stp) i idrett.

  Forventet læringsutbytte

  KUNNSKAP

  Studenten:

   FERDIGHET

  Studenten:

   

  GENERELL KOMPETANSE

  Studenten:

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  Gjennom hele studiet legges det stor vekt på selvstendig arbeid under veiledning.

  Hvert emne har en avsluttende vurdering. Emnebeskrivelsene gir detaljert informasjon.

  Tekniske og andre forutsetninger

  Det forutsettes at studentene disponerer egen bærbar PC. Ved behov for digital kommunikasjon i studiet, inngår webkamera og hodetelefoner som del av standard tilbehør. Studentene må selv dekke kostnader til dette. Se gjeldende kravspesifikasjoner på Nord universitet sine nettsider.

  Kvalifikasjon/vitnemål

  Bachelorgradsfordypning i idrett, vil sammen med ferdighet og prestasjonsutvikling og årsenhet idrett (tilsammen 120 studiepoeng) gi kvalifikasjonen høgskolekandidat i idrett.

  Studieevaluering

  Det gjennomføres både ekstern og intern evaluering av studiet. Den eksterne evalueringen gjennomføres av sensor i form av sensorrapport etter eksamener. Den interne evalueringen utføres av gruppe bestående av studenter og faglærere. Evalueringen omfatter forventningsavklaring (ved studiestart), midtveisevaluering og sluttevaluering. Rapport fra evaluering oversendes studieleder. Studieevalueringene er et sentralt grunnlag i utvikling av studiet generelt og studiekvaliteten spesielt (revisjon av studieplaner, organisering, undervisnings- og arbeidsformer).

  Videre studier

  Emnene i bachelorfordypning i idrett, kan inngå i en idrettsvitenskap bachelor, eller en fri bachelorgrad. Som igjen gir grunnlag for opptak til masterstudiet i kroppsøving ved Nord universitet eller praktisk pedagogisk utdanning innen kroppsøving og idrettsfag.

  Kostnader

  Studiet medfører følgende spesielle kostnader:
  Deltagelse i ekskursjoner og transportkostnader når undervisning skjer utenfor Meråker videregående skole.

  Studiemodell

  Pensum på emnene godkjennes og publiseres for hvert semester.

  Emne SP 2017
  Høst
  2018
  Vår
  IVB330, Forskningsmetode og statistikk 15 15
  IVB340, Bacheloroppgave 15 15
  Sum studiepoeng 30 15 15