Nord Universitet

Nord Universitet

Barnehagelærerutdanning, bachelorgradsstudium

Bachelor of Early Childhood Care and Education

Fakta

 • Dato for godkjenning

  02.01.2017
  Dekan, LÆR

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2017/2018

 • Studiepoeng

  180 studiepoeng

  Innledning

  Barnehagelærerutdanninga bygger på rammeplan for barnehagelærerutdanning fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. juni 2012. Utdanninga er 3 årig og kvalifiserer for pedagogisk arbeid i barnehager.

  Barnehagelærerutdanniga er integrert og helhetlig med nær kobling mellom teori og praksis. Gjennom praksisforankring skal utdanninga ha en tydelig profesjonsretting.

  Utdanninga er forskningsbasert. Framtidas barnehagelærere skal være i stand til å tilegne seg ny kunnskap og ny forskning for så i neste omgang å anvende denne kunnskapen i utøvelse av yrket, og i utvikling og innovasjon i tilknytning til profesjonen.

  Barnehagelærerutdanninga er yrkesforberedende og utdanner kompetente barnehagelærere som skal bidra til å gi barn en god, helsefremmende, utviklende og trygg oppvekst.
  Barnehagelærerutdanninga skal kvalifisere for å utøve barnehagelæreryrket i et samfunn som preges av mangfold og endring.

  Utdanninga er organisert i kunnskapsområder satt sammen av fagene pedagogikk, samfunnsfag, religion, livssyn og etikk, matematikk, norsk, kunst og håndverk, drama, musikk, naturfag og fysisk fostring. Kunnskapsområdene beskrives i egne planer. Gjennomgående tema i utdanninga er profesjonsetisk danning.  Barnehagens betydning som folkehelsearena vektlegges. Utdanningens struktur sikrer progresjon i en helhetlig profesjonsutdanning.

  Barnehagelærerutdanningas innhold er strukturert i seks kunnskapsområder, samt fordypning og bacheloroppgave. Alle kunnskapsområdene er profesjonsrettede og integrerer relevant pedagogisk teori samt faglig og didaktisk kunnskap tilpasset barnehagens fagområder. Det gis oppgaver og arbeidskrav med varierte vurderingsformer som omfatter både muntlige, skriftlige og praktiske oppgaver.

  Pedagogikk er et sentralt og sammenbindende fag som inngår i alle kunnskapsområdene, og pedagogikk har et særlig ansvar for progresjon, yrkesetikk og profesjonsinnretting av utdanninga.

  Kunnskapsområdene og fordypninger er forskningsbaserte og forankret i et forskningsaktivt fagmiljø. Kunnskapsområdene er organisert og vurderes som integrerte enheter.

  Praksisopplæringa er veiledet, variert og vurdert, og inngår som en integrert del i alle kunnskapsområder og fordypning. Praksisopplæringa omfatter 100 dager. 95 dager gjennomføres i barnehage og 5 dager har fokus på overgangen barnehage - skole. 75 dager gjennomføres i løpet av de to første studieårene, og 25 dager i det siste studieåret. Det er progresjon i praksisopplæringa.

  Følgende åtte praksisemner inngår i studiet:

  Fordypningene bygger på kunnskapsområdene og bidrar til faglig progresjon og kompetanse som er relevant for arbeidet i barnehagen.

  Bacheloroppgaven er forskningsbasert og profesjonsrettet. Tematisk forankring av oppgaven skal være i kunnskapsområdene eller i fordypninga. Arbeidet med oppgaven og innføring i vitenskapsteori og metode utgjør til sammen 15 studiepoeng. Studentene får trening i faglig og akademisk skriving gjennom hele studieløpet.

  Opptakskrav og rangering

  Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

  Det kreves godkjent politiattest.

  Forventet læringsutbytte

  Etter fullført barnehagelærerutdanning skal kandidaten ha følgende læringsutbytte definert som kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse, som grunnlag for pedagogisk arbeid i barnehagen og videre kompetanseutvikling og utdanning på mastergradsnivå:

  KUNNSKAPER

  Kandidaten

  FERDIGHETER

  Kandidaten

  GENERELL KOMPETANSE

  Kandidaten:

  Praksis

  Praksis er en obligatorisk del av barnehagelærerutdanninga. Erfaringer studentene gjør i praksis er utgangspunkt for drøfting og refleksjon i studiet. En presisering og konkretisering av arbeidet i forbindelse med praksispriodene, går fram av praksisplanen.
  Det er krav om 100 % tilstedeværelse i praksis.

  Praksisperiodene må være bestått for å kunne gå videre til neste praksisperiode. I særskilte tilfeller kan studieleder bestemme avvik fra denne regelen.

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  Undervisnings- og arbeidsformer i utdanninga vil variere mellom forelesning, gruppearbeid, prosessarbeid, praktisk arbeid og ekskursjoner.

  Det vil bli lagt opp til tverrfaglig arbeid samt arbeid med fagspesifikke tema.

  Det vil være obligatoriske arbeidskrav fordelt gjennom hele studieløpet. Disse oppgavene kan være gruppeoppgaver, individuelle oppgaver, skriftlige eller praktiske oppgaver.

  Det vil bli stilt krav til aktiv, positiv og konstruktiv deltakelse i alle kunnskapsområder, og til muntlig og skriftlig framstillingsevne.

  Det er obligatorisk oppmøte til timeplanlagte og ledete aktiviteter. Ved fravær over 20 % i spesifikke emner, fag eller kunnskapsområder, står kandidaten i fare for ikke å kunne gå opp til eksamen.

  Krav om skikkethet og autorisasjon

  I lærerutdanningene skal universitetet vurdere om den enkelte student er skikket for yrket (jfr § 4-10 i Lov om universiteter og høgskoler). Skikkethetsvurderingen foregår gjennom hele studiet, både i den teoretiske og den praktiske delen av studiet.      

  Tekniske og andre forutsetninger

  Det forutsettes at studentene disponerer egen bærbar PC. Webkamera og hodetelefoner inngår som del av standard tilbehør. Studentene må selv dekke kostnader til dette. Se gjeldende kravspesifikasjoner under «IT-tjenester» på Nord universitet sine nettsider.

  Studentene må ha egen gitar og gode tur- og uteklær/sko for alle årstider.

  Internasjonalisering

  Studentene gis mulighet til å ta fordypning, femte semester i utlandet. Nord universitet har avtaler med universiteter og høgskoler i mange land og kan skreddersy studieopplegg til hver enkelt student. Studentene kan velge å ta internasjonalt semester som fordypning på campus. 

  Studentene kan også ta deler av praksisopplæringen i utlandet. Hovedregel er at dette blir tilbudt studentene i tredje studieår og kun til studenter som velger internasjonalt semester som fordypning.

  Det er også muligheter for studentene å bidra på internasjonale studentkonferranser, seminarer, foredrag, kurs etc. av kortere omfang gjennom hele studietiden.

  Kvalifikasjon/vitnemål

  Bachelorgrad, Barnahgelærerutdanning kvalifiserer til opptak til ulike masterprogram og videreutdanninger.

  Studieevaluering

  Det vil bli foretatt ulike studieevalueringer i alle kunnskapsområdene i løpet av studiet. Vi legger opp til både diskusjoner og til skriftlige tilbakemeldinger.
  Evalueringene vil danne grunnlag for justering av faginnhold, arbeidsformer og fag- og semesterplaner.

  Forskrifter og sentrale bestemmelser

  Utdanningen bygger på Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning R-04-12  
  https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-06-04-475

   

  Videre studier

  Bachelorgrad, Barnehagelærerutdanning, kvalifiserer til opptak til ulike masterprogram og videreutdanninger.      

  Kostnader

  Studentene må påregne noen kostnader til ekskursjoner, studieturer, reise til og fra praksis etc. For nærmere beskrivelse, se emneplanene.

  Studiemodell

  Endringer i studiemodellen kan forekomme. Pensum på emnene godkjennes og publiseres for hvert semester.

  Emne SP 2017
  Høst
  2018
  Vår
  2018
  Høst
  2019
  Vår
  2019
  Høst
  2020
  Vår
  BLU111, Barns utvikling, leik og læring 20 20
  BLU191, Praksisopplæring 1. periode: Barns utvikling, leik og læring x
  BLU193, Praksisopplæring 2. periode: Språk, tekst og matematikk x
  BLU1311, Språk, tekst og matematikk 20 x20
  BLU121, Natur, helse og bevegelse 20 20
  BLU192, Praksisopplæring 3. periode: Natur, helse og bevegelse x
  BLU294, Praksisopplæring 4. periode; Temauke overgang barnehage - skole x
  BLU2202, Samfunn, religion, livssyn og etikk 30 30
  BLU296, Praksisopplæring 5. periode; Samfunn, religion, livssyn og etikk x
  BLU2101, Kunst, kultur og kreativitet 30 30
  BLU295, Praksisopplæring 6. periode; Kunst, kultur og kreativitet x
  Fordypningsemne 30
  BLU320, Estetisk fordypning med yrkesetisk danning 30 30
  BLU3301, Friluftsliv, natur og nærmiljø med yrkesetisk danning 30 30
  NIP600, Nordic and International Perspectives on Teaching and Learning 30 30
  BLU397, Praksisopplæring 7. periode; Fordypning x
  BLU350, Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid 15 15
  BLU398, Praksisopplæring 8. periode; Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid x
  BLU360, Bacheloroppgave 15 15
  Sum studiepoeng 180 110 40 30 30 30 30