Nord Universitet

Nord Universitet

Barnevernledelse gjennom samhandling og aksjonsbasert lederutvikling, 15 studiepoeng

Leadership of Child Welfare Service through Relational and Innovative Behaviour 15 studiepoeng

Fakta

 • Dato for godkjenning

  21.10.2015
  Dekan, NSN

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2015/2016

 • Studiepoeng

  15 studiepoeng

  Innledning

  "Barnevernledelse gjennom samhandling og aksjonsbasert lederutvikling» er en av to moduler i et lederopplæringsprogram som utvikles på oppdrag for KS Buskerud, Telemark og Vestfold. HiNT, Avdeling for næring, samfunn og natur, er ansvarlig for modulen. Lederutviklingsdelen vil foregå i et samarbeid med Senter for ledelse i Trondheim (SLF). Videreutdanningen er tilrettelagt på masternivå.

  Riksrevisjonen, Statens Helsetilsyn og Barnevernspanelet fremhever viktigheten av å styrke lederkompetansen i barnevernet for å sikre faglig kvalitet i barneverntjenesten. For å realisere barnvernets mandat, er det en grunnleggende forutsetning at barnevernets ansatte har tilstrekkelig kompetanse, og at barnevernledelsen behersker sammensatte lederoppgaver. Ledere i barnevernet har ansvar for tjenestens strategiske, faglige, personellmessige, økonomiske og verdimessige plattform. Dette krever faglig innsikt, formålstjenlige ferdigheter, adekvate holdninger og lederkompetanse. Bevissthet om egen lederrolle, og lederkompetanse er en kritisk suksessfaktor for å få full effekt av satsingen på fagkompetanse i barnevernet, optimalisere fagutvikling og sikre god ressursutnytting i et helhetlig og handlekraftig barnevern.

  Studiet i barnevernledelse er erfaringsbasert og er beregnet for de som har lederoppgaver i barnevernfeltet. Lederopplæringen er tilrettelagt barnevernet som organisasjon, og det særegne ved barnevernsledelse relatert til kunnskapsledelse, beslutningspsykologi, endringsledelse og implementeringsteori, verdibasert ledelse og aksjonsbasert utviklingsarbeid.

  Opptakskrav og rangering

  Det kreves barnvernpedagogutdanning, sosionomutdanning eller annen tilsvarende utdanning (min 180 studiepoeng) og relevant praksis som grunnlag for opptak til studiet. Målgruppen er ledere i barnevernet og stedfortredere for barnevernleder/teamledere i barnevernet.

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  Studiet gjennomføres i løpet av 1 studieår, to semester. Ett sentralt poeng i studiet er at lærere og studenter i fellesskap har ansvar for det faglige og sosiale utbyttet av lederopplæringen. På bakgrunn av dette vil det bli inngått en psykologisk kontrakt mellom studentene og mellom lærer og student. Grunntanken er at møtet mellom praksisfeltet og akademia skal være en arena for gjensidig kunnskapstilegnelse, hvor studentene gjennom dialog får anledning til å forholde seg kritisk reflekterende til problemer og løsninger knyttet til forbedring av ledelse og samhandling innen barnevernfeltet.

  Lederopplæringen består av en lederutdanningsdel i barnevernledelse, 15 studiepoeng, hvor ledertrening er inkludert. Ledertreningen vil foregå i et samarbeid med Senter for ledelse i Trondheim og er bygget på en helhetlig modell med utgangspunkt i virksomhetens utfordringer, utviklingsmål og ivaretakelse av personlig utvikling. Programmet skal oppleves meningsfullt ved at en får hjelp til å løse utfordringer som hver enkelt leder står i samtidig som vi knytter teori og oppgaver til disse utfordringene. Det tar utgangspunkt i hverdagen i barnevernet, og virksomhetenes egne utfordringer og utviklingsmål, og definerer ut fra dette tema for hver samling.

  For å oppnå varige resultater legger vi vekt på en utviklingsprosess hvor deltakerne får prøve ut og trene på håndtering av vanskelige ledersituasjoner, slik at de i faktiske situasjoner kan håndtere disse på en bedre og mer profesjonell måte. Vår erfaring er at dette gir økt trygghet og motivasjon hos lederne. For at lederprogrammet skal være relevant for deltakerne, og føre til faktisk endring i lederadferd, legges trening og utviklingsprosesser nært opp til ledernes egen hverdag ved å bruke konkrete case fra lederhverdagen i barnevernet. På samlingene vil den enkelte leder sette seg individuelle mål for ferdighetstrening som skal gjennomføres i faktiske ledersituasjoner i hverdagen mellom samlingene. Lederne som deltar vil fordeles i basisgrupper som er stabile gjennom hele utviklingsforløpet. Veiledning via Fronter og på samlingene. Studiet benytter fronter som nettstøtte.

  Eksamensformen gir gode muligheter for integrering av teori og praksis, med bruk av caseeksempler fra egen virksomhet.

  Studieevaluering

  Studentevaluering av undervisning foretas som fortløpende evaluering av hver samling. Det utarbeides en samlet evalueringsrapport i etterkant av studiet.

  Studiemodell

  Emne SP 2015
  Høst
  2016
  Vår
  BVL920, Barnevernledelse gjennom samhandling og aksjonsbasert lederutvikling 15 15
  Sum studiepoeng 15 0 15