Nord Universitet

Nord Universitet

Bedriftsøkonomi, årsstudium

Business Administration, 60 Credits

Fakta

 • Dato for godkjenning

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2016/2017

 • Studiepoeng

  60 studiepoeng

  Innledning

  Innledning
  Kunnskap innen økonomi, ledelse og markedsføring er nyttig i svært mange yrker, og studiet passer for
  - søkere fra videregående skole som ønsker å få innsikt i dette fagfeltet uten å binde seg til en treårig utdanning
  - søkere som vil utdype sin arbeidslivserfaring med teoretisk kompetanse
  - søkere som ønsker å supplere annen grunnutdanning med økonomi- og ledelsesemner
  - søkere som ønsker å drive egen virksomhet

  Mål for studiet
  Årsstudiet i bedriftsøkonomi er et økonomisk grunnstudium som skal gi studentene faglig innsikt, analytisk trening og problemforståelse i utvalgte bedriftsøkonomiske emner

  Innhold
  Læringsutbyttet oppfylles gjennom emner fra fire fagområder:

  Opptakskrav og rangering

  Generell studiekompetanse eller realkompetanse

  Forventet læringsutbytte

  Årsstudiet i bedriftsøkonomi skal gi studentene en kompetanseplattform for å integrere økonomisk terminologi, teori og metoder i sitt arbeide eller i sine videre studier. De skal ved studiets slutt kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid innen fagområdet. Studentene skal kunne anvende denne kunnskapen på praktiske problemstillinger som de kan møte i arbeidslivet.

  Faglig innsikt og analytiske ferdigheter er viktig for studentene. De skal kunne planlegge og gjennomføre egne prosjekter, jobbe sammen med andre i grupper, kunne formidle fagstoff skriftlig og muntlig og kunne utveksle synspunkter og erfaringer, og slik sett bidra til utvikling av god praksis.

  Studentene skal ha kunnskaper om beslutninger på mikronivå innenfor private og offentlige organisasjoner med sikte på å koordinere bruken av knappe ressurser for å nå organisasjonens mål. Studentene skal være istand til å forståsamfunnsmessige virkninger av beslutningene og å handle i samsvar med juridiske, miljømessige og etiske standarder.

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  Studiet er lagt opp med en kombinasjon av forelesninger og gruppearbeid, øvinger og prosjektarbeid. Nord Universitet legger stor vekt på å få til et godt læringsmiljø for studentene. Dette innebærer bl.a. tett kontakt mellom studenter og faglærere, samt jevnlige tilbakemeldinger og vurderinger av den enkelte student.

  Studentenes kunnskaper innenfor alle emner i studiet skal vurderes. Det benyttes varierte vurderingsformer tilpasset hvert enkelt emne.

  Tekniske og andre forutsetninger

  Økonomistudentene ved Nord Universitet har en egen linjeforening. Denne foreningen har både faglig og sosialt fokus. Alle økonomistudenter oppfordres til å delta aktivt i linjeforeningens arbeid.

  Kvalifikasjon/vitnemål

  .
   

  Studieevaluering

  Nord Universitet arbeider kontinuerlig med kvalitetsforbedring av studiene. I dette arbeidet samarbeider vi tett med studentene: ved at studentene deltar i evaluering av såvel de enkelte emner som studiet som helhet. Evaluering i hvert enkelt emne skal skje ved; 1. oppstart av et emne: forventningsavklaring mellom foreleser og studenter, 2. evaluering midtveis i semesteret, 3. sluttevaluering. Helhetlig evaluering av studiet skjer ved jevnlige møter mellom tillitsvalgte for studentene og studieledere ved Nord Universitet.

  Videre studier

  De som ønsker å studere videre med henblikk på å oppnå bachelorgrad i enten økonomi og administrasjon, regnskap eller revisjon, vil få godkjent hele bedriftsøkonomistudiet som del av et bachelorgradsstudium.

  Studiet kan innpasses i gradsstudier innenfor andre fagområder. Kontakt studieveileder for nærmere informasjon

  Studenter som tidligere har gjennomført relevante studier, kan få innpasset disse gjennom individuelle studieplaner. Kontakt studieveileder for nærmere informasjon.

  Kostnader

  Det forutsettes at studentene disponerer egen bærbar PC. Ved behov for digital kommunikasjon i studiet, inngår webkamera og hodetelefoner som del av standard tilbehør. Studentene må selv dekke kostnader til dette. Det vises til gjeldende kravspesifikasjoner.

  Studiemodell

  Emne SP 2016
  Høst
  2017
  Vår
  ØKO1421, Organisasjon, ledelse og entreprenørskap 15 15
  ØKO283, Rettslære 7.5 7.5
  ØKO122, Bedriftsøkonomisk analyse med programvare 7.5 7.5
  ØKO261, Strategi 7.5 7.5
  ØKO110, Regnskap I 7.5 7.5
  ØKO170, Mikroøkonomi 7.5 7.5
  ØKO150, Markedsføring 7.5 7.5
  Sum studiepoeng 60 30 30