Nord Universitet

Nord Universitet

Engelsk 1 for 1.-7. trinn, 30 stp, deltid

English 1 grades 1-7, 30 Credits

Fakta

 • Dato for godkjenning

  10.02.2017
  Dekan, LÆR

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2017/2018

 • Studiepoeng

  30 studiepoeng

  Innledning

  Denne studieplanen tar utgangspunkt i rammeplan for grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn. Studiet kan tas som en del av grunnskolelærerutdanning for 1.-7.trinn, og egner seg også som videreutdanning for lærere som underviser i barneskolen, men som har færre enn 30 studiepoeng i fagkretsen. Studiet gir en innføring i språkopplæring fagdidaktikk og et rikt og variert utvalg av tekster både til personlig og faglig vekst. Studiet omfatter språkferdighet, fagdidaktikk, litteratur og samfunnskunnskap. Studiet gir innsikt i teori og praktiske metoder innenfor moderne språkopplæring.

  Engelsk 1 består av to emner, hver på 15 studiepoeng. Den språklige og didaktiske kompetansen studentene skal nå i løpet av kurset, er resultat av en utvikling gjennom begge emnene.

   

   

  Målgruppe

  Lærere i grunnskolen.

  Opptakskrav og rangering

  Kompetanse til å undervise i grunnskolen.

  Forventet læringsutbytte

  KUNNSKAP
  Studenten

  FERDIGHETER
  Studenten

  GENERELL KOMPETANSE
  Studenten

  Praksis

  Praksis gjennomføres ved at studentene prøver ut undervisningsopplegg i egen klasse. Det er derfor en forutsetning at lærerne har tilgang til egen klasse.  

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  Studiet består av samlinger med innleveringer og arbeid over nett, med Lync og Fronter, mellom samlingene. Studiet er praksisrettet og mye av innholdet er rettet mot praktisk lærerarbeid i klasserommet.

  Studiet er samlings- og nettbasert. Det vil bli lagt vekt på studentaktive arbeidsmåter med sikte på å forberede studentene på arbeidsmåter de selv kan praktisere med egne elever. Det vil være tre samlinger hvert semester og hver samling går over to eller tre dager. Læringsplattformen Fronter brukes gjennom hele studiet. Her legges det ut fagstoff, oppgaver leveres og det gis veiledning. I tillegg vil det være Lync-undervisning (lyd og bilde i sanntid). Det er en forutsetning at de som deltar har anledning til å arbeide med elever og undervisning på mellom/ungdomstrinnet i løpet av studiet. I tilknytning til samlingene vil det bli gitt oppgaver som skal gjennomføres på egen arbeidsplass. Oppgavene vil være knyttet til utprøving av undervisningsopplegg.

  Tekniske og andre forutsetninger

  Det forutsettes at studentene disponerer egen bærbar PC. Ved behov for digital kommunikasjon i studiet, inngår webkamera og hodetelefoner som del av standard tilbehør. Studenten må selv dekke kostnader til dette. Se gjeldende kravspesifikasjoner under «IT-tjenester» på Nord universitet sine nettsider.

  Kostnader

  Det må påregnes kostnader til en ukes studieopphold ved Det norske studiesenteret i York, Storbritannia. Studieavgiften i York er i 2016/2017 kr. 2000 per uke. I tillegg kommer utgifter til en halv dags skolebesøk, kr 200, og ekskursjon og museumsbesøk ca kr 500. Overnatting er inkludert i studieavgiften, mens reise til og fra York dekkes av deltaker eller den enkelte skole.

  Studiemodell

  Pensum på emnene godkjennes og publiseres for hvert semester.

  Emne SP 2017
  Høst
  2018
  Vår
  GLD430, Engelsk 1 for 1.-7. trinn, del 1 15 15
  GLD440, Engelsk 1 for 1.-7. trinn, del 2 15 15
  Sum studiepoeng 30 15 15