Nord Universitet

Nord Universitet

Engelsk 1 for 5.-10. trinn, 30 stp, videreutdanning

English 1 grades 5-10, 30 Credits

Fakta

 • Dato for godkjenning

  11.01.2016
  Dekan, LÆR

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2016/2017

 • Studiepoeng

  30 studiepoeng

  Innledning

  Denne studieplanen tar utgangspunkt i rammeplan for grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn. Studiet er et videreutdanningstilbud rettet mot lærere som underviser i ungdomskolen eller på barneskolens mellomtrinn, men som har færre enn 30 studiepoeng i fagkretsen. Sammen med Engelsk 2 kvalifiserer studiet til å undervise i engelsk på 8. -10. trinn i ungdomsskolen. Studiet har et omfang på 30 studiepoeng og er en del av videreutdanningsprogrammet "Kompetanse for kvalitet", gjennom Utdanningsdirektoratet.

  Studiet gir en innføring i språkopplæring fagdidaktikk og et rikt og variert utvalg av tekster både til personlig og faglig vekst. Studiet omfatter språkferdighet, fagdidaktikk, litteratur og samfunnskunnskap. Studiet gir innsikt i teori og praktiske metoder innenfor moderne språkopplæring.

  Engelsk 1 består av to emner, hver på 15 studiepoeng. Den språklige og didaktiske kompetansen studentene skal nå i løpet av kurset, er resultat av en utvikling gjennom begge emnene.

  Målgruppe

  Lærere i grunnskolen.

  Opptakskrav og rangering

  Kompetanse til å undervise i grunnskolen.

  Forventet læringsutbytte

  KUNNSKAP

  FERDIGHETER

  GENERELL KOMPETANSE

  Praksis

  Praksis gjennomføres ved at studentene prøver ut undervisningsopplegg i egen klasse. Det er derfor en forutsetning at lærerne har tilgang til egen klasse.  

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  Studiet består av samlinger med innleveringer og arbeid over nett, med Lync og Fronter, mellom samlingene. Studiet er praksisrettet og mye av innholdet er rettet mot praktisk lærerarbeid i klasserommet.

  Studiet er samlings- og nettbasert. Det vil bli lagt vekt på studentaktive arbeidsmåter med sikte på å forberede studentene på arbeidsmåter de selv kan praktisere med egne elever. Det vil være tre samlinger hvert semester og hver samling går over to eller tre dager. Læringsplattformen Fronter brukes gjennom hele studiet. Her legges det ut fagstoff, oppgaver leveres og det gis veiledning. I tillegg vil det være Lync-undervisning (lyd og bilde i sanntid). Det er en forutsetning at de som deltar har anledning til å arbeide med elever og undervisning på mellom/ungdomstrinnet i løpet av studiet. I tilknytning til samlingene vil det bli gitt oppgaver som skal gjennomføres på egen arbeidsplass. Oppgavene vil være knyttet til utprøving av undervisningsopplegg.

  Tekniske og andre forutsetninger

  Det forutsettes at studentene disponerer egen bærbar PC. Ved behov for digital kommunikasjon i studiet, inngår webkamera og hodetelefoner som del av standard tilbehør. Studenten må selv dekke kostnader til dette. Se gjeldende kravspesifikasjoner under «IT-tjenester» på HiNT sine nettsider.

  Kostnader

  Det må påregnes kostnader til en ukes studieopphold ved Det norske studiesenteret i York, Storbritannia. Studieavgiften i York er i 2014/2015 kr. 1800 per uke. I tillegg iberegnes en kursavgift på kr. 500, som skal dekke utgifter til ekskursjon og museumsbesøk. Overnatting er inkludert i studieavgiften, mens reise til og fra York dekkes av deltaker eller den enkelte skole.

  Studiemodell

  Emne SP 2016
  Høst
  2017
  Vår
  ENV510, Språkferdighet og kommunikasjon 15 15
  ENV520, Lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter 15 15
  Sum studiepoeng 30 15 15