Nord Universitet

Nord Universitet

Engelsk for 5.-10. trinn, årsstudium

English grades 5-10, 60 Credits

Fakta

 • Dato for godkjenning

  18.01.2016
  Dekan, LÆR

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2016/2017

 • Studiepoeng

  60 studiepoeng

  Innledning

  Planen for engelsk årsstudium tar utgangspunkt i rammeplanen for grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn. Som et sentralt fag i skolen er fagstudiet i engelsk i første rekke et språkstudium, men omfatter også emner som engelskspråklig litteratur, kultur og samfunnsliv samt fagdidaktiske og metodiske spørsmål knyttet til engelskfaget.

  Engelsk årsstudium består av to emner: Engelsk 1 for 5.-10. trinn i høstsemesteret og Engelsk 2 for 5.-10. trinn i vårsemesteret.

  Innhold i Engelsk 1 og Engelsk 2:

  Studentene må ha godkjent alle arbeidskrav i Engelsk 1 for å kunne fortsette på Engelsk 2.

  Opptakskrav og rangering

  Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

  Det kreves godkjent politiattest.

  Anbefalte forkunnskaper: Gode engelskkunnskaper både muntlig og skriftlig.

  Forventet læringsutbytte

  Læringsutbyttet er formulert i Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen 5.-10. trinn og er spesifisert som Kunnskaper, Ferdigheter og Generell kompetanse. Dette ligger til grunn for emnene, organisering av undervisningen og arbeidsformene i faget.

  Læringsutbytte er beskrevet i emnene som inngår i studiet.

  Praksis

  Studenter som går 4. studieår i grunnskolelærerutdanning, skal ha veiledet praksis i samsvar med fagplan for praksisopplæring. Andre studenter skal gjennomføre praksisrelatert arbeid.

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  Engelsk brukes som arbeidsspråket i faget. Muntlig språkferdighet utvikles best gjennom arbeidsformer som gir studentene store muligheter til å praktisere engelsk muntlig. Dels skjer dette ved systematisk øving i timene, dels også ved utstrakt bruk av samtaletrening i gruppe og samlet klasse i alle fagets disipliner.

  Den ferdighet og forståelse som prøves ved muntlig eksamen, kan aller best oppøves gjennom å delta aktivt i grupper og øvelser. Ved muntlig eksamen legges det vekt på kandidatenes evne til å bruke engelsk presist, idiomatisk og ledig med naturlig intonasjon og uttale.

  For å øve opp skriftlig språkferdighet legges det opp til en rekke skriftlige aktiviteter i løpet av studieåret, blant annet i form av skriftlige arbeider i de ulike emnene. Innleveringsarbeider må skrives på PC hvis ikke annet er spesifisert.

  Undervisningen og andre lærerstyrte aktiviteter er dels organisert som klasseundervisning og dels i mindre grupper. I de fleste undervisningsopplegg er det naturlig å benytte en kombinasjon av flere arbeidsformer.

  For å få godkjent Engelsk 1 må studieopphold i York være gjennomført (se avsnitt om Internasjonalisering).

  Studentene må ha godkjent alle arbeidskrav i Engelsk 1 for å kunne fortsette på Engelsk 2.

  Tekniske og andre forutsetninger

  Det forutsettes at studentene disponerer egen bærbar PC. Ved behov for digital kommunikasjon i studiet, inngår webkamera og hodetelefoner som del av standard tilbehør. Studentene må selv dekke kostnader til dette. Se gjeldende kravspesifikasjoner under «IT-tjenester» på Nord universitet sine nettsider.

  Internasjonalisering

  Et to ukers opphold ved Det Norske Studiesenteret i York hører med til Engelsk 1 i høstsemesteret. Oppholdet er obligatorisk.

  Etter fullført årsstudium i engelsk er det mulig å studere et halvt år ved Universitetet i York gjennom Det norske studiesenteret, med skolepenger dekket av Lånekassen.

  Studieevaluering

  Evaluering av studiets innhold, arbeidsformer og pensumtekster foregår ved slutten av hvert semester.

  Videre studier

  Studenter som tar Engelsk årsstudium (60 sp) som del av grunnskolelærerutdanningen, kan søke opptak på Mastergrad i fagdidaktikk med spesialisering innenfor fremmedspråk (NTNU/HiNT).

  Kostnader

  Studieturen til York medfører kostnader på ca kr 3800,- for kurs og opphold. I tillegg må studentene betale reise tur-retur York, samt dekke utgifter til diverse skolebesøk (ca kr 200,-) og utflukter.

  Studiemodell

  Emne SP 2016
  Høst
  2017
  Vår
  GLU425, Engelsk 1 for 5.-10. trinn 30 30
  GLU435, Engelsk 2 for 5.-10. trinn 30 30
  Sum studiepoeng 60 30 30