Nord Universitet

Nord Universitet

Faglig leder av trafikkskole, 30 studiepoeng

Manager of Driving school

Fakta

 • Dato for godkjenning

  14.02.2017
  Dekan, TLU

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2017/2018

 • Studiepoeng

  30 studiepoeng

  Innledning

  Styrking av trafikkskolenes pedagogiske virksomhet ved tidsmessig utdanning av faglig leder, er et tiltak innenfor myndighetenes strategi for bedre sikkerhet på veg.

  Studie- og emnebeskrivelser er tilpasset de oppgaver og ansvar faglig leder er pålagt i Forskrift om trafikkopplæring og førerprøve mv.

  Studiet omfatter fire emner:

  Opptakskrav og rangering

  Autorisasjon som trafikklærer og to års praksis som trafikklærer i Norge.
  Søkere med trafikklærerutdanning fra andre land vil bli vurdert særskilt, jf direktiv 92/51/EØF.

  Vi rangerer søkerne ved å beregne følgende konkurransepoeng for fullført og bestått relevant utdanning utover opptakskravet:
  Konkurransepoeng for relevant videreutdanning:

  Konkurransepoeng for erfaring som trafikklærer:

  Ved poenglikhet går eldre søkere foran yngre.

  Forventet læringsutbytte

  Gjennom utdanningen faglig leder av trafikkskole skal studenten tilegne seg et bredt perspektiv på trafikkopplæringens og trafikkskolenes rolle i samfunnet. Det legges vekt på å bli bevisst nødvendigheten av omstilling og tilpasning av trafikkskolevirksomheten i et samfunn i rask endring. Studenten skal skaffe seg kunnskaper og forståelse for å kunne kvalitetssikre trafikk- og føreropplæringen som pedagogisk virkemiddel i trafikksikkerhetsarbeidet.

  Praksis

  En av samlingene legges ved egen arbeidsplass.

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  Utdanningen organiseres som samlingsbasert deltidsstudium over ett år.

  Studiet omfatter undervisningsplanlegging, praktiskpedagogisk arbeid og evaluering av undervisning og læring. Kollegaveiledning inngår som en sentral del i studiet.

  I arbeidet vil elektronisk kommunikasjon mellom studenter og mellom universitetet og studentene brukes som hjelpemiddel.

  Undervisningen legges opp som forelesninger, gruppe- og prosjektarbeid, og med nettstøtte. Bearbeiding av lærestoff vil i stor utstrekning foregå ved problembasert undervisning. Rollespill og case vil være aktuelle arbeidsformer. Studentenes egne forutsetninger og erfaringer inngår som en sentral ressurs, og følgelig forutsettes aktiv deltakelse og involvering i studiearbeidet.

  Arbeidskrav:
  Krav om 90 % nærværskrav i alle emner.
  Samt gjennomføring av veiledningstime og kollegaveiledning.

  Eksamen:
  Studenten skal utarbeide og levere skriftlige prosjektrapporter fra hvert emne og minst en rapport skal utføres individuelt og presenteres i klasseplenum.

  Tekniske og andre forutsetninger

  Det forutsettes at studentene disponerer egen bærbar PC. Ved behov for digital kommunikasjon i studiet, inngår webkamera og hodetelefoner som del av standard tilbehør. Studenten må selv dekke kostnader til dette. Se gjeldende kravspesifikasjoner under «IT-tjenester» på Nord universitet sine nettsider.

  Kvalifikasjon/vitnemål

  Fullført og bestått utdanning gir formell kompetanse for godkjenning som faglig leder for trafikkskole i samsvar med forskrift om trafikkopplæring og førerprøve m.m.

  Studieevaluering

  Det gjennomføres sluttevaluering av studiet. Resultatene av sluttevalueringen vil sammen med løpende emneevalueringer, studieprogramevalueringer, og data fra Nord universitets evaluering av det helhetlige læringsmiljøet brukes i den videre utviklingen av høgskolens studier. Sluttrapporten fra studieevalueringen gjøres tilgjengelige for studentene. 

  Videre studier

  Studiet kan inngå som en del av en selvvalgt bachelorgrad.

  Kostnader

  Studiet har studie- og semesteravgift. Avgiftene dekker ikke utgifter til litteratur og studiemateriell. Reise- og oppholdsutgifter i forbindelse med samlingene kommer i tillegg til avgiftene.

  Studiemodell

  Gjelder for studenter med oppstart høst 2017
  Pensum på emnene godkjennes og publiseres for hvert semester

  Emne SP 2017
  Høst
  2018
  Vår
  FLE315, Programutvikling, kollegaveiledning og evaluering av undervisning og læring 10 X10
  FLE321, Arbeid med tverrfaglig eksamensprosjekt 10 X10
  FLE310, Personalledelse 5 X5
  FLE305, Trafikkskolen som virksomhet 5 5
  Sum studiepoeng 30 0 30